metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Návrh metodiky pro postup výpočtu energetické náročnosti budovyPotřeba energie na pokrytí tepelné ztráty Q H,ht,z,j se stanoví jako ,,, 3,6·10 · , , · ,, , · 13. (13)kdeH tr,z je měrný tepelný tok prostupem z-té zóny [W/K],H ve,z je měrný tepelný tok větráním z-té zóny [W/K],θ H,i,z,j je průměrná vnitřní návrhová teplota v z-té zóně v režimu vytápění v j-tém časovémúseku [°C], informativní hodnoty jsou uvedeny v příloze B,θ e,j průměrná venkovní teplota v j-tém časovém úseku [°C], informativní hodnoty jsouuvedeny v příloze C,t j je délka j-tého časového úseku [h].Měrný tepelný tok prostupem H tr,z se stanoví obecně ze vztahu , , , , 14. (14)kdeH D,z je měrný tepelný tok prostupem konstrukcemi mezi vytápěnou z-tou zónou a vnějšímprostředím [W/K], stanoví se podle ČSN EN ISO 13 789,H g,z je ustálený měrný tepelný tok prostupem konstrukcemi mezi z-tou zónu a zeminou[W/K], stanoví se podle ČSN EN ISO 13 370,H U,z je měrný tepelný tok prostupem konstrukcemi mezi z-tou zónou a přilehlýminevytápěnými prostory [W/K], stanoví se podle ČSN EN ISO 13 789.Měrný tepelný tok prostupem tepla H tr,z lze stanovit variantně také zjednodušenýmvýpočetním postupem, který současně respektuje principy ČSN EN ISO 13 789 a ČSN ENISO 13 370. Pro výpočty s informativním zahrnutím tepelných vazeb se použije vztahkde , , · , · , ·∆ , 15. (15)A i,z je plocha i-té konstrukce ohraničující z-tou zónu [m 2 ],U i,z je součinitel prostupu tepla i-té konstrukce ohraničující z-tou zónu [W/(m 2 .K)], musízahrnovat vliv všech systematických tepelných mostů obsažených v konstrukci (krokví,sloupků, apod.), stanoví se v závislosti na typu konstrukce podle ČSN EN ISO 6946, ČSNEN ISO 10077 nebo ČSN EN 13947,b i,z je činitel teplotní redukce pro i-tou konstrukci ohraničující z-tou zónu [-], stanoví sevýpočtem podle ČSN EN ISO 13 789, nebo ČSN 73 0540-4,A z je celková plocha konstrukcí ohraničujících z-tou zónu budovy [m 2 ],ΔU tbm,z je průměrný vliv tepelných vazeb na hranici z-té zóny [W/(m 2 .K)], se stanovípodle ČSN 73 0540-4.15

More magazines by this user
Similar magazines