metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha CMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovkdeδ je sluneční deklinace [°],φ je zeměpisná šířka,τ je úhel určující pořadí daného dne v roce [datum].Sluneční deklinace pro příslušný den v roce se stanoví podle vztahu 23,45° · 109°(C.6)kde τ je úhel určující pořadí daného dne v roce [datum], který se stanoví podle vztahu 0,98° 29,7°(C.7)kdeD je den v měsíci [-],M je příslušný měsíc [-].Při známé výšce slunce nad obzorem h a známému azimutu slunce a lze určit úhel dopaduslunečních paprsků na obecné položenou plochu podle vztahu · · · (C.8)kdeγ je úhel dopadu paprsků na osluněnou plochu,α je úhel sklonu osluněné plochy od vodorovné roviny,a s je azimutový úhel normály osluněné plochy měřený jako azimut slunce.Pomocí uvedených základních veličin bylo stanoveno přímé normálové záření, tj. zářenína plochu kolmou ke směru paprsků podle vztahu , (C.9)kdeI pn je intenzita přímého záření na plochu kolmou ke směru paprsků [W.m -2 ],I 0 je sluneční konstanta [W.m -2 ],Z je součinitel znečištění atmosféry [-],ε je součinitel, který závisí na nadmořské výšce a podle výšky slunce nad obzorem [-].Pro účely výpočtu lze uvažovat stanovení součinitele ε podle zjednodušeného vztahu(Heindl Koch, 1976), kdy pro nadmořskou výšku celého území ČR je použit vztah 4,83182 · 0,003 , 0,91018(C.10)kdeh je výška slunce na obzoru,H je nadmořská výška [m], pro potřeby výpočtu je H = 300 m.– C 4 –

More magazines by this user
Similar magazines