metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Metodická příručkaη H,em,z je účinnost sdílení tepla mezi vytápěnou z-tou zónou a systémem sdílení tepla do z-té zóny [-], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitolaA.1.7,η H,dis,z je účinnost systému distribuce energie na vytápění do z-té zóny [-], informativníhodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.1.4.Energie na vytápění Q H,ahu,z,j dodávaná do vytápěné zóny systémem vzduchotechniky sestanoví podle základního vztahu ,, ,,, · ,, · , ,,, · ,,,11. (11)kdeη H,ahu,em,z je účinnost sdílení energie na vytápění mezi vytápěnou z-tou zónou adistribučními elementy systému vzduchotechniky podílejícími se na vytápění z-té zóny [-], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.1.8,η H,ahu,dis,z je účinnost systému distribuce energie na vytápění do z-té zóny pomocí systémuvzduchotechniky [-], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A,kapitola A.1.6.Pokud systém vzduchotechniky zajišťuje ohřev vzduchu, pak se energie dodaná dosystému vzduchotechniky Q H,ahu,z,j započítává do dodané energie na vytápění. Systémvzduchotechniky je definován objemovým tokem čerstvého vzduchu, celkovým objemovýmtokem větracího vzduchu, účinností zařízení pro zpětné získávání tepla a teplotou přiváděnéhovzduchu. Postup výpočtu je podle uvedených kritérií uveden v informativní příloze A,kapitola A.1.6.3.1.2. Roční potřeba energie na vytápěníStanovení roční potřeby energie na vytápění v j-tém časovém úseku a v z-té zóně Q H,nd,z,jje stanoveno na základě ČSN EN ISO 13 790, kdy pro výpočet platí vztah ,,, ,,, ,,, · ,,, 12. (12)kdeQ H,ht,z,j je potřeba energie na pokrytí tepelné ztráty v j-tém časovém úseku v z-té zóně[GJ],η H,gn,z,j je stupeň využití tepelných zisků v z-té zóně v j-tém časovém úseku [-],Q H,gn,z,j je velikost tepelných zisků v z-té zóně v j-tém časovém úseku [GJ].Zároveň platí podmínka, že pokud je celková potřeba energie na vytápění z-té zóny v j-tém časovém úseku Q H,nd,z,j < 0, pak Q H,nd,z,j = 0.– 14 –

More magazines by this user
Similar magazines