LATVIJAS] - DSpace

dspace.lu.lv

LATVIJAS] - DSpace

Sastāvdaļas

Bestandteile

_—

-

i

īpatnējais svars (šķīdums 1:2 ļ

pie 15°C) I

Spezif. Gewicht der Lösung

1:2 bei 15°C J

Sausna

Trockensubstanz )

Ūdens

Wasser

Invertcukurs

ļ

Invertzucker /

Biešu cukurs )

Saccharose L j

Kopējais cukura vairums . .

Gesammtzucker

ļ

\

|

)

Necukurs \

Nichtzucker |

Pelni i

Asche ļ

Skābe, apr. pecskudru skābes ļ !

Säure,berechn.a. Ameisensäure)

Polarizācija (101 pr.

proc. šķīdums

vor d.Invers./

caurule 200mm.) •

Polarisation (10 pēc inversijA

Pr.

Lösung) nach d.Inver/

Katalaze \

Katalase

Diastaze

Diastase

Invertaze

Invertase f

j

/

/

Tabula Ni 2. — Tabelle

Sirups N° 5

(bez skābes)

dots bitem

9. /VI./ 16.

Sirup M? 5

(ohne Säure)

;

Ns 2.

"i

Medus Jsf? 6

Sīrups Nf 6

Medus JSfe 7

(ar 0,1% citr.:

ienests nosīrupa N?5,

skābi)

izņemts

dots bitēm

9./VI./16.

no ienests nosīrupa N°6

stropa j

izņemts no stropa

28./VI./16.

28./VI./16.

Honig

N° 6

von den Bienen aus

1 Sirup

JMe 6

(mit 0,1% Zi-

Honig

N° 7

von den Bienen aus

Sirup Ms 5 erzeugt. : tronensäure) Sirup N? 6 erzeugt.

Verfüttertam Herausg. am 28. Juni Verfüttertam Herausg.am28. Juni

9. Juni 1916.

1916. 9. Juni 1916. 1916.

1,1002 1,1220 1,0988 1,1205

, 71,07% 85.20% 84,30%

70,35%

28,93%

I

n

14,80% 29,65% 15,70%

0 73,67% 0 72,08%

71,07% 4,64% 70,35% 6,00%

71,07% 78,31% 70,35%

78,08%

6,89% 0

j 6,22%

0,105% 0,114%

o 0,083% 0,078% 0,106%

ubsrn tai A

-1,25o

-1,23»

!

-2,23° -2,25°

o 0 0 0

o 20,0 ccm. 0 15,0 ccm.

+ 0

5

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine