Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване Поставяне на външната памет Поставете външната памет (1 GB или по-голяма USB преносима памет, например Sony USM2GL, USM4GL или USM1GH, не е приложена) в гнездото EXT. Проверете дали индикаторът “EXT” свети в дисплея на предния панел, когато включите системата. Посредством свързване на външна памет, ще можете да се насладите на допълнително съдържание (BonusView/BD-Live) в зависимост от диска (стр. 45). Заден Rear panel панел of на the устройството unit EZW-T100 ANTENNA COAXIAL 75 FM COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EXT DC5V 500mA MAX TV AUDIO L R R AUDIO IN AUDIO IN L A. CAL MIC ECM-AC2 Със With страната the terminal на терминала side up нагоре SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER Външна Ex. Sony памет USM2GL Sony USM2GL (not supplied) ( не е приложена в комплекта) • Пъхнете външната памет в гнездото EXT, докъдето влезе. • Поставете външната памет правилно. Ако я вкарате насила в гнездото, това може да повреди както външната памет, така и устройството. • Дръжте външната памет на разстояние от малки деца, за да не я погълнат неволно. • Не натискайте твърде силно външната памет в гнездото, за да не предизвикате неизправност. • За да предотвратите повреда на данните или на външната памет, изключвайте системата, когато поставяте или изваждате външната памет. • Не поставяйте външна памет, съдържаща снимки или музикални файлове, за да не повредите данните във външната памет. За да извадите външната памет 1 Натиснете , за да изключите системата. 2 Издърпайте външната памет от гнездото EXT. 28 BG

CENTER SPEAKER SUBWOOFER FRONT R COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR FRONT L SPEAKER SUR R SUR L VIDEO OUT DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN COAXIAL TV DIGITAL IN OPTICAL DC5V 500mA MAX L R TV AUDIO IN AUDIO AUDIO IN L R COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 Свързване към Интернет Свържете LAN (100) терминала на устройството към вашия интернет източник посредством мрежови кабел, за да актуализирате софтуера на системата през Интернет. Можете също така да гледате BD-Live (стр. 45). Задайте подходящите настройки в [Internet Settings] от меню [Network Settings] (стр. 87). LAN(100) Когато When свързвате connecting директно to a към broadband широколентов router рутер directly HDMI OUT EZW-T100 EXT ANTENNA When Когато connecting свързвате посредством via a wireless LAN безжичен router LAN рутер Заден Rear panel панел of на the устройството unit Подготовка за включване Мрежови Network cable кабел (не (not е supplied) приложен в комплекта) LAN(100) Широколентов Broadband рутер router (не е приложен (not supplied) в комплекта) Мрежови Network cable кабел (не (not е supplied) приложен в комплекта) Безжичен Wireless LAN LAN рутер router (точка (access за достъп) point) (не е приложен (not supplied) в комплекта) Към To компютъра PC Мрежови Network cable кабел (не е приложен (not supplied) в комплекта) ADSL ADSL модем/Кабелен modem/ модем Cable (не modem е приложен в (not комплекта) supplied) Ethernet/wireless LAN безжичен media converter (not LAN supplied) медиен конвертор (не Мрежови кабел Network cable е приложен в To Към PC (not (не е supplied) приложен комплекта) компютъра в комплекта) ADSL модем/ Кабелен ADSL modem/ модем (не Cable е приложен modem в (not комплекта) supplied) Интернет Internet Интернет Internet За да актуализирате софтуера на системата през Интернет Вижте [Network Update] (стр. 78) и [Software Update Notification] (стр. 86). • Не свързвайте телефонна линия към LAN (100) терминала, защото може да предизвикате неизправност. • Не свързвайте LAN терминала на устройството към LAN терминала на компютъра. • В зависимост от модема или рутера видът на мрежовия (LAN) кабел – прав или кръстосан, се различава. За подробности относно мрежовите (LAN) кабели се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към модема или рутера. • За максимално използване на функцията BD-Live, ви препоръчваме Интернет връзка с ефективна скорост 1 Mbps или по-голяма. 29 BG