Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на проблеми Ако срещнете някой от следните проблеми, докато работите със системата, използвайте това упътване за отстраняване на проблеми, за да си помогнете, преди да занесете системата на сервиз. Ако проблемът продължи да се проявява, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony. Имайте предвид, че ако по време на ремонта техниците в сервиза подменят някои части, подменените части могат да бъдат задържани. В случай на проблем с функцията S-AIR занесете цялата система за проверка при доставчик на Sony (Главното S-AIR устройство и подчиненото устройство). Захранване Симптом Symptom Захранването The power is not не turned се включва. on. Ако If “PROTECTOR” на дисплея на предния and “PUSH панел POWER” се редуват appear alternately индикациите in “PROTECTOR” the front panel display. и “PUSH POWER”. Картина Picture Решение Remedy • Check Проверете that дали the захранващият AC power cord кабел (mains е свързан lead) здраво is connected към електрическата securely. мрежа. ••Press Натиснете "/1 after , след “STANDBY” като индикацията disappears “STANDBY” from the изчезне front от panel дисплея display. на предния панел. Натиснете Press "/1 to turn , за off да the изключите system, and системата check the и проверете following items следните after неща, след като “STANDBY” индикацията disappears. “STANDBY” изчезне. • Are Дали the кабелите + and – + speaker и – на cords говорителите short-circuited? не са дали на късо? • Дали използвате само препоръчаните говорители? Are you using only the specified speakers? • Дали нещо не е запушило вентилационните отвори на системата? • Is След anything като проверите blocking the описаното ventilation по-горе holes of и отстраните the system? евентуалните • After проблеми, checking включете the above отново items системата. and fixing Ако any не problems, можете turn да откриете on the system. If the причината cause of за the проблема, problem cannot дори след be found като сте even проверили after checking всички all горепосочени the above items, елементи, consult обърнете your nearest се към Sony най-близкия dealer. доставчик на Sony. Симптом Symptom Няма There картина. is no picture. Не No се picture извежда appears картина, when когато the изходната video output резолюция, resolution избрана selected в in [Output Video Format] е is неправилна. incorrect. Видео Video signals сигналите are not не се output извеждат from the jacks, през други other than жакове, from освен the HDMI през OUT жака jack, HDMI when OUT, когато connecting свързвате the HDMI едновременно OUT jack жака and other HDMI video OUT output и други jacks at изходни the same видео time. жакове. Тъмната The dark area област of the на picture картината is too е dark/the прекалено bright тъмна/светлата област е прекалено area is светла too bright или неестествена. or unnatural. Решение Remedy • The Свързващите video connecting видео кабели cords не are са not свързани connected здраво. securely. • The Свързващите video connecting видео кабели cords са are повредени. damaged. • The Устройството unit is not не connected е свързано to към the correct правилния TV input входен jack жак (page на телевизора 22). (стр. 22). • Видео входът на телевизора не е зададен в такова положение, в което може да The video input on the TV is not set so that you can view pictures from the извежда картина от системата. • system. Проверете метода за извеждане на сигнал от вашата система (стр. 22). • Check Свържете the отново output method свързващите on your кабели system по-здраво. (page 22). • Re-connect Системата е the свързана connecting към входно cord securely. устройство, което не е HDCP (High- • The bandwidth unit is Digital connected Content to an Protection) input device съвместимо that is not (индикацията HDCP (High-bandwidth “HDMI” не Digital свети на Content дисплея Protection) на предния compliant панел) (стр. (“HDMI” 22). on the front panel does not • light Когато up) възпроизвеждате (page 22). двуслоен DVD диск, при превключването на • When слоевете playing е възможно a double-layer сигналите DVD, на картината the video и and звука audio да прекъснат may be momentarily за кратко. interrupted at the point where the layers switch. • Press Натиснете and hold и задръжте N and Z on и the на unit устройството for more than за 5 повече seconds от to 5 reset секунди, the video за да output върнете resolution изходната to видео the lowest резолюция resolution. към най-ниската й стойност. • Set Задайте [Output [Output Video Video Format] Format] to [Component в положение Video] [Component (page 80). Video] (стр. 80). • Set Задайте [Picture [Picture Quality Quality Mode] Mode] to [Standard] в положение (default) [Standard] (page 44). (настройка по подразбиране) (стр. 44). 92 BG

Симптом Symptom Remedy Решение Картината The picture не is се not output • Check Проверете the [Output настройките Video [Output Format] Video settings Format] (page (стр. 80). 80). извежда correctly. правилно. Появяват Picture noise се смущения appears. в • The Дискът disc е is замърсен dirty or flawed. или дефектен. картината. • Ако изходният сигнал от системата минава през вашия видеорекордер, If за the да picture стигне output до телевизора, from your сигналът system goes за защита through на your авторското VCR to право, get to your TV, вграден the copy-protection в някои BD/DVD signal програми, applied to може some да BD/DVD повлияе programs на качеството could affect picture на картината. quality. Ако If you продължите still experience да имате problems същия even проблем, when you дори connect когато your свържете устройството директно към телевизора, пробвайте да свържете unit устройството directly to към your другите TV, try входни connecting жакове. your unit to the other input jacks. Картината Even though не изпълва you set the aspect • The Пропорцията aspect ratio на on екрана the disc за is записите fixed. на диска е фиксирана. телевизионния ratio in [TV Type] екран, of въпреки [Video че сте нагласили пропорцията на Settings], екрана в the положение picture does not fill [TV the TV Type] screen. от меню [Video Settings]. На Color телевизионния irregularity occurs екран on се the • If Ако the използвате speakers are говорителите used with a CRT-based с телевизор TV с катодно-лъчев or projector, install кинескоп the speakers (CRT) появяват TV screen. цветни петна. at или least с проектор, 0.3 meters монтирайте from the TV говорителите set. най-малко на 0.3 метра от телевизора. • If Ако the цветните color irregularity петна не persists, изчезнат, turn изключете off the TV телевизора set once, then и след turn 15 it on до after 30 15 to минути 30 minutes. отново го включете. • Ако се чува свистене, преместете говорителите още по-далече от • If телевизора. howling occurs, reposition the speakers farther away from the TV set. • Make Уверете sure се, that че в no близост magnetic до говорителите object (magnetic не е поставен latch on магнитен a TV stand, предмет health care device, (магнитна toy, закопчалка etc.) is placed на стойката near the за speakers. телевизора, медицински апарат, играчка и др.). Звук Sound Симптом Symptom Не There се чува is no звук. sound. Не No се sound извежда is output звук from през the жака HDMI OUT. jack. Звукът The left отляво and right и отдясно sounds are е небалансиран unbalanced or reversed. или разменен. Не There се чува is no звук sound from the от subwoofer. субуфера. Чува Severe се hum силно or жужене noise is heard. или шум. Звукът The sound губи loses стерео stereo ефекта effect си, когато when you възпроизвеждате play a CD. CD диск. Решение Remedy • The Кабелът speaker на cord говорителя is not connected не е свързан securely. здраво. • Press Натиснете on the на remote устройството if “MUTING за дистанционно ON” is displayed управление, in the front ако panel на display. дисплея на предния панел е изведена индикация “MUTING ON”. • The Системата system is е в in режим pause пауза. mode. Натиснете Press N to return , за да to се normal върнете play към mode. нормално възпроизвеждане. Fast forward or fast reverse is performed. Press N to return to normal play • Извършва се бързо превъртане напред или назад. Натиснете , за да се mode. върнете към нормално възпроизвеждане. • Check Проверете the speaker настройките settings на (page говорителите 70). (стр. 70). • Slow Извършва forward се or бавно freeze превъртане frame is performed. напред или Press стоп N кадър. to return Натиснете to normal , play за да mode. се върнете към нормално възпроизвеждане. • The Жакът HDMI HDMI OUT OUT jack е is свързан connected към to DVI a DVI (Digital (Digital Visual Visual Interface) Interface) устройство device jacks (DVI do (Digital not accept Visual audio Interface) signals. и не приемат аудио сигнали). • Try Опитайте the following: следното: 1 Turn Изключете the system системата, off and on след again. това 2 отново Turn the я connected включете. Изключете свързания компонент, след това отново го включете. component off and on again. 3 Disconnect and then connect an HDMI cable Разкачете и след това свържете отново HDMI кабела. again. • Задайте [BD/DVD Audio Output)] в положение [HDMI priority] (стр. 82). • Set [BD/DVD Audio Output] to [HDMI priority] (page 82). • Check Проверете that the дали speakers говорителите and components и компонентите are connected са свързани correctly правилно and securely. и здраво. • Check Проверете the speaker връзките connections и настройките and settings на говорителите (pages 21, 70). (стр. 21, 70). • Check Проверете that the дали speakers говорителите and components и компонентите are connected са свързани securely. здраво. • Check Проверете that the дали connecting свързващите cords кабели are away са далече from a transformer от трансформатор or motor, или and at least двигател 3 meters и дали away са from на разстояние your TV set най-малко or a fluorescent 3 метра light. от вашия телевизор или флуоресцентна лампа. Move your TV away from the audio components. • Преместете телевизора си по-далече от аудио компонентите. • The Щекерите plugs and и жаковете jacks are са dirty. замърсени. Wipe them Изтрийте with a cloth ги с парче slightly плат, moistened леко with alcohol. навлажнено със спирт. • Clean Почистете the disc. диска. • Select Изберете stereo стерео sound звук, by pressing като натиснете (page 51). (стр. 51). • Make Уверете sure се, the че unit устройството is connected е свързано properly. правилно. Допълнителна информация 93 BG