Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Symptom Симптом

Symptom Симптом Remedy Решение The Съраунд surround ефектът effect се is чува difficult to • Check Проверете the decoding настройката mode на setting режима (page за декодиране 35). (стр. 35). hear слабо, when когато you възпроизвеждате are playing a • Check Проверете the speaker връзките connections и настройките and settings на говорителите (pages 21, 70). (стр. 21, 70). sound запис с track Dolby of Digital, Dolby Digital, DTS или • В зависимост от BD/DVD диска, е възможно изходният сигнал да не бъде Depending on the BD/DVD, the output signal may not be the entire 5.1 channel. DTS, MPEG or звук. MPEG audio. с пълните 5.1 канала. Той може да бъде моно или стерео, дори ако звукът е It may be monaural or stereo even if the sound track is recorded in Dolby записан в Dolby Digital или MPEG аудио формат. Digital or MPEG audio format. The Звукът sound се извежда comes from само the от center • Depending В зависимост on the от диска, disc, the е възможно sound may звукът come from да се the чува center само speaker от only. speaker централния only. говорител. централния говорител. No Не се sound чува is звук heard от from централния the • Check Проверете the speaker връзките connections и настройките and settings на говорителя (pages 21, (стр. 70). 21, 70). center говорител. speaker. • Check Проверете the decoding настройката mode на setting режима (page за декодиране 35). (стр. 35). • Depending В зависимост on the от източника, source, the effect е възможно of the ефектът center speaker на централния may be less говорител да бъде по-незабележим. noticeable. • Възпроизвежда се двуканален източник. A 2 channel source is being played. No Не се sound чува or звук only или a very се low- • Check Проверете the speaker връзките connections и настройките and settings на говорителите (pages 21, 70). (стр. 21, 70). level чува много sound is слаб heard звук from от the • Проверете настройката на режима за декодиране (стр. 35). • Check В зависимост the decoding от източника, mode setting е възможно (page 35). ефектът на говорителите за surround говорителите speakers. за съраунд звук. • Depending съраунд звук on да the бъде source, по-незабележим. the effect of the surround speakers may be less • noticeable. Проверете безжичната настройка (стр. 31). • A Възпроизве 2 channel source жда се is двуканален being played. източник. The Началото beginning на звука of the е sound отрязано. is cut • Set Задайте the sound звуковия mode режим to “MOVIE” в положение or “MUSIC” “MOVIE” (pageили 50). “MUSIC” (стр. 50). off. • Select Изберете “A.F.D. “A.F.D. STD” STD” for the като decoding режим mode за декодиране (page 35). (стр. 35). The Звуковите sound ефекти effects are disabled. • The В зависимост effects of оSOUND т входния MODE, сигнал е DYNAMIC възможно ефектите BASS, NIGHT, SOUND “TONE,” MODE, DYNAMIC and са неактивни. “DEC. BASS, NIGHT, MODE” “TONE” may be и disabled “DEC.MODE” depending да бъдат on the дезактивирани input stream (стр. (page 82). 82). Distortion Звукът от свързания occurs in the компонент sound of • Reduce Намалете the нивото input level на звука for the на connected входния сигнал component от свързания by setting компонент [Attenuate - TV] a е изкривен. connected component. or посредством [Attenuate - настройката AUDIO] (page [Attenuate 81). – TV] или [Attenuate – AUDIO] (стр. 81). Operation Операции със системата Симптом Symptom Radio Не можете stations да настройвате cannot be tuned in. радио станции. The Устройството remote does за not function. дистанционно управление не функционира. Решение Remedy • Check Проверет that е the дали antenna антената (aerial) е здраво is connected свързана. securely. Нагласете Adjust антената the antenna или (aerial) свържете or connect външна an антена, external ако antenna е необходимо. (aerial) if necessary. • Сигналът от станциите е твърде слаб (когато настройвате с автоматична • The настройка). signal strength Използвайте of the stations директна is too настройка. weak (when tuning in with automatic • tuning). Не са запаметени Use direct станции tuning. или запаметените станции са били изтрити (когато настройвате чрез сканиране на запаметени станции). Запаметете • No станциите stations (стр. have 54). been preset or the preset stations have been cleared (when • tuning Натиснете by scanning бутона DISPLAY, preset stations). така че Preset честотата the stations да се (page изведе 54). на дисплея на • Press предния DISPLAY панел. so that the frequency appears in the front panel display. • There Между are устройството obstacles between за дистанционно the remote and управление the unit. и системата има • The препятствия. distance between the remote and the unit is too far. • Разстоянието между устройството за дистанционно управление и системата The remote is not pointed at the remote sensor on the unit. е прекалено голямо. • The Устройството batteries in за the дистанционно remote are weak. управление не е насочено към сензора на • When системата. you cannot perform menu operations via the front panel display, press • HOME Батериите on the на устройството remote. за дистанционно управление са изтощени. • Ако не можете да извършите операции от менюто с бутоните на дисплея на предния панел, натиснете бутона HOME на устройството за дистанционно управление. 94 BG

Симптом Symptom Remedy Решение Дискът The disc не does се not play. • The Дискът disc е is замърсен. dirty. възпроизвежда. • There Няма is поставен no disc inserted. диск. • Дискът е поставен наобратно. The disc is upside down. Поставете диска така, че страната за възпроизвеждане да е отдолу. Insert the disc with the playback side facing down. • Дискът е в изкривено положение в отделението. • The Опитвате disc is се skewed да възпроизведете on the disc tray. диск с формат, който не може да бъде • You възпроизведен are attempting от тази to play система a disc (стр. with 99). a format that cannot be played back by • this Регионалният system (page код 99). на BD/DVD диска не отговаря на системата. • The В системата region code се е on кондензирала the BD/DVD влага does not и може match да the повреди system. лещите. • Moisture Извадете has диска condensed и оставете inside системата the unit включена and may cause за около damage половин to the час. lenses. • Remove Системата the не disc може and да leave възпроизведе the unit turned записан on for диск, about който half не an е hour. правилно финализиран (стр. 99). • The system cannot play a recorded disc that is not correctly finalized (page 99). Имената File names на are файловете not displayed не се • The Системата system can може only да извежда display ISO само 8859-1-compliant ISO 8859-1-съвместими character формати formats. на Other извеждат correctly. правилно. character символите. formats Възможно may be е другите displayed символни differently. формати да се изведат по различен начин. • Depending В зависимост on the от writing използвания software софтуер used, the за запис, input characters е възможно may въведените be displayed differently. символи да се изведат по различен начин. Дискът A disc does не се not възпроизвежда start playing • Resume Избрана Play е функция has been Resume selected. Play (Повторно възпроизвеждане). от from началото. the beginning. Press Натиснете OPTIONS бутона and OPTIONS select [Play и изберете from start], [Play then from press start], след . това натиснете . • Заглавието или менюто на BD/DVD диска се извеждат автоматично на The телевизионния title or BD/DVD екран. menu automatically appears on the TV screen. Системата The system започва starts playing автоматично the • The BD/DVD BD/DVD дискът features има функция an auto playback за автоматично function. възпроизвеждане. да disc възпроизвежда automatically. диска. Възпроизвеждането Playback stops automatically. спира • Some Някои discs дискове may може contain да съдържат an auto сигнал pause за signal. автоматична While пауза. playing Докато such възпроизвеждате a disc, the автоматично. system такъв диск, stops системата playback ще at спре the възпроизвеждането auto pause signal. при сигнала за автоматична пауза. Не You можете cannot да perform извършите some някои • Depending В зависимост on от the диска, disc, е възможно you may да not не be успеете able to да perform извършите some някои of от the описаните operations пофункции като спиране или търсене. functions such as stop or search. above. горе операции. Refer to Обърнете the operating се към instructions инструкциите supplied за експлоатация, with the приложени disc. към диска. Съобщенията Messages do not не appear се извеждат on the • In В the Дисплея Setup с Display, настройките select изберете the desired желания language език for за the дисплея on-screen на екрана display в in на TV телевизионния screen in the language екран на you [OSD] in от [System меню [System Settings] Settings] (page 86). (стр. 86). желания от вас език. want. Езикът The language на звука/субтитрите for the soundtrack/ или • Try Опитайте using the да BD’s използвате or DVD’s менюто menu на instead BD или of the DVD direct диска, selection вместо button бутона on за the зрителният subtitle or angles ъгъл не cannot може be да remote директен (page избор 41). на устройството за дистанционно управление (стр. 41). бъде changed. променен. • Multi-lingual На възпроизвеждания tracks/subtitles BD или or multi-angles DVD диск няма are not запаметени recorded многоезични on the BD or DVD записи/субтитри being played. или мулти ъгли. • BD или DVD дискът забранява смяната на езика за звука/субтитрите или The BD or DVD prohibits the changing of the language for the sound track/ зрителния ъгъл. subtitle or angles. Отделението The disc tray does за диска not open не се and • Try Опитайте the following: следното: 1 Press Натиснете and hold и VOLUME задръжте VOLUME – and Z on – the и unit на for more отваря you cannot и не remove можете the да disc извадите even than устройството 5 seconds to за open повече the от disc 5 секунди, tray. 2 Remove за да отворите the disc. отделението 3 Disconnect за the диска. AC диска, after you дори press след Z. като сте power Извадете cord (mains диска. lead) Изключете from the wall захранващия outlet (mains), кабел then от контакта reconnect и after след натиснали . several няколко minutes. минути отново го включете. Дискът A disc cannot не може be да ejected бъде изваден and • Contact Обърнете your се Sony към вашия dealer доставчик or local authorized на Sony Sony или местния service facility. оторизиран и “LOCKED” на дисплея appears на предния in the панел front се сервиз на Sony. извежда panel display. индикация “LOCKED”. Системата The system не does not work • Disconnect Изключете the захранващия AC power cord кабел (mains от контакта lead) from и след the няколко wall outlet минути (mains), отново then функционира normally. нормално. reconnect го включете. after several minutes. Допълнителна информация 95 BG