Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

7 Изберете

7 Изберете желаната функция на S-AIR приемника. Ако зададете функция “PARTY” Функцията на S-AIR приемника се променя последователно с натискане на бутона FUNCTION на главното устройство (стр. 34) или бутона S-AIR CH на S-AIR приемника. Ако зададете функция “SEPARATE” Функцията на S-AIR приемника се променя с натискане на бутона S-AIR CH на S-AIR приемника по следния начин. За да използвате същата функция като тази на устройството, изберете “MAIN UNIT”. 8 Регулирайте силата на звука на S-AIR приемника. • Когато звукът е различен от двуканално стерео, многоканалният звук се свежда до 2 канала. • Звукът от S-AIR приемника може да спре, ако извършвате операции с устройството. Управление на системата от S-AIR приемника Можете да управлявате системата от S-AIR приемника с помощта на следните бутони. Натиснете Действие Press N, X, x, ./> S-AIR CH Operation Извършвате Share the same една operations и съща операция on the от устройството за дистанционно управление remote and unit. и от устройството. Променяте Change the function функцията of the на системата. system. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация на S-AIR приемника. Слушане на звук от S-AIR приемника, докато устройството е в режим на готовност За S-AIR приемника Можете да слушате S-AIR приемника, докато устройството е в режим на готовност, като зададете “S-AIR STBY” в положение “STBY ON”. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “S-AIR STBY”, след това натиснете или . • Когато безжичният предавател не е зареден в устройството, не можете да изберете “S-AIR STBY”. 4 Натиснете , за да изберете желаната настройка. • “STBY ON”: Можете да слушате звук от S-AIR приемника, докато устройството е зададено в режим на готовност или е включено. Консумацията на енергия обаче по време на режим готовност ще се увеличи. • “STBY OFF” : Не можете да слушате звук от S-AIR приемника, докато устройството е в режим готовност. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. • Ако изключите системата, докато “S-AIR STBY” е зададен в положение “STBY ON”, индикацията “S-AIR” мига (когато не може да се осъществи звуково предаване между устройството и S-AIR приемника) или свети (когато се осъществи звуково предаване между устройството и S-AIR приемника) на дисплея на предния панел. 62 BG

Идентифициране на системата с определено S-AIR подчинено устройство (Операция съчетаване) За усилвателя за съраунд звук За S-AIR приемника Лесно е да се зададе една и съща идентификация за системата и за S-AIR подчинено устройство, като например усилвател за съраунд звук или S-AIR приемник, за да се осъществи звуково предаване. Съседите ви обаче също може да приемат звука от вашата система, ако идентификацията на тяхната система е същата, или пък вие може да приемете звука от тяхната. За да избегнете това, можете да идентифицирате вашата система с определено S-AIR подчинено устройство, като извършите операция по съчетаване. Преди да извършите сдвояване Звуковото предаване се осъществява според зададената идентификация (пример). Вашата Your room стая Това This устройство unit ID A ID A S-AIR S-AIR подчинено sub unit устройство Neighbor Съседи ID A S-AIR подчинено sub unit устройство След като извършите сдвояване Звуковото предаване се осъществява само между системата и S-AIR подчиненото устройство, които са сдвоени. Вашата Your room стая Това This устройство unit ID A ID A S-AIR подчинено sub unit устройство Свързване Pairing Съседи Neighbor No Няма transmission предаване ID A S-AIR подчинено sub unit устройство 1 Поставете близо до системата S-AIR подчиненото устройство, което ще съчетавате. • Изключете слушалките от усилвателя за съраунд звук (ако са свързани). 2 Задайте една и съща идентификация на системата и на S-AIR подчиненото устройство. • За да зададете идентификацията на системата, вижте раздела “За да зададете идентификацията на системата” (стр. 60). • За да зададете идентификацията на S-AIR подчиненото устройство, вижте инструкциите за експлоатация на S-AIR подчиненото устройство. 3 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 4 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MENU”, след това натиснете или . 5 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “PAIRING”, след това натиснете или . Външно аудио устройство • Когато безжичният предавател не е зареден в устройството, не можете да изберете “PAIRING”. 63 BG