Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

mænd med dansk oprindelse, hvor 71,9 pct. af de 25-39-årige har en erhvervskompetencegivende

uddannelse i 2011.

Tabel 2.8c: Højest fuldførte danske uddannelse blandt de 25-39-årige mandlige efterkommere med ikkevestlig

oprindelse og mænd med dansk oprindelse, pr. 1. januar 2000, 2010 og 2011, pct. og antal

Efterkommere

67

2000 2010 2011

Uoplyst/ingen dansk uddannelse 1 6,9 % 4,5 % 4,9 %

Grundskole 41,8 % 42,6 % 41,3 %

Gymnasial uddannelse 2

18,7 % 12,5 % 12,7 %

Erhvervskompetencegivende uddannelse 32,6 % 40,4 % 41,1 %

Erhvervsfaglig uddannelse 18,9 % 20,0 % 20,5 %

Videregående uddannelse 3

13,7 % 20,4 % 20,7 %

I alt 100 % 100,0 % 100,0 %

Antal 904 5.580 6.224

Dansk oprindelse

Uoplyst/ingen dansk uddannelse 1 1,1 % 0,8 % 0,8 %

Grundskole 24,0 % 19,6 % 18,9 %

Gymnasial uddannelse 2

8,8 % 8,6 % 8,4 %

Erhvervskompetencegivende uddannelse 66,1 % 71,0 % 71,9 %

Erhvervsfaglig uddannelse 43,3 % 38,7 % 40,1 %

Videregående uddannelse 3

22,8 % 32,3 % 31,8 %

I alt 100 % 100,0 % 100,0 %

Antal 555.078 453.516 445.557

Anm.: Data vedr. hele perioden 2000-2011 samt yderlig opdeling af uddannelsesniveau kan findes i bilag C, tabel C9.

Note 1: Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse.

Note 2: Gymnasial uddannelse indeholder både almengymnasiale uddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Note 3:Videregående uddannelse indeholder korte, mellemlange og lange videregående uddannelser samt bacheloruddannelser.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD4.

Yderligere fremgår det af tabellen, at 41,3 pct. af de 25-39-årige efterkommermænd

med ikke-vestlig oprindelse kun havde en grundskoleuddannelse som højest fuldførte

danske uddannelse i 2011 mod 18,9 pct. blandt de 25-39-årige mænd med dansk oprindelse.

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af efterkommermænd med grundskolen

som højest fuldførte uddannelse kun har ændret sig meget lidt i perioden 2000-2011.

Tabel 2.9 viser højest fuldførte danske uddannelse for de 25-39-årige indvandrere fra

ikke-vestlige lande, som kom til Danmark i alderen 0-12 år opdelt på køn.

Af tabellen ses det, at der blandt indvandrerne var en større andel kvinder end mænd,

som i 2011 havde en erhvervskompetencegivende uddannelse. 48,7 pct. af indvandrer-

More magazines by this user
Similar magazines