22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P U K U N A M S<br />

„RIVIERA",<br />

Valdemāra ielā 25 Katru dienu svaigas<br />

Tālrunis 28029 ROZES un<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 9<br />

visas citas sezonas puķes<br />

Labākos lietus sargus<br />

no angļu drēbes piedāvā<br />

DARBNĪCA<br />

A. Krasovskis<br />

Rīgā, Marijas ielā 25/27. Tāļr: 32437<br />

Turpat apvelk un izlabo<br />

Par velti<br />

izmēģināšana:<br />

Jūs saņemsiet ap<br />

100 gr. krāsu,<br />

Zviedrijas sarkano,<br />

iesūtot šo sludinājumu un Ls 0.1H sūtījuma izdevumiem, lai jūs varētu<br />

pārliecināties par šo ISto krāsu ievērojamām priekšrocībām.<br />

Vienas reizes nokrāsošana ar Zviedrijas sarkano konzervē<br />

koka būves, mājas, sētas u. t. t. uz 10—15 eadiem.<br />

Izmaksā kopa ar piederumiem tikai ap 45 sant. par kvadrātasi<br />

Ģenerāļpārstāvniecība un fabrikas noliktava pie •<br />

inžen. HARALD HALL, Rīgā, L :<br />

elā Aldaru ielā 1/3<br />

Latvju komponisti,<br />

kuru dziesmas uzņemtas septīto lalvju vispārējo dziesmu svētku programmā.<br />

Izpildīs: K. Baumaņa Latvijas valsts himnu, J. Cimzes «Ej, bāliņi, lūkoties!»,<br />

E. Vīgnera «Strauja, strauja upe tecēj'», A. Jurjāņa «Kur gāji, puisīti?», «Mūsu Tēvs debe­<br />

sīs», «Toli dzeivoj», «Precēj mani», J. Vītola «Karaļmeita», «Upe un cilvēka dzīve», «Gājēja<br />

dziesma naktī», Gaismas pils», «Saules <strong>svētki</strong>», E. Melngailis «Jāņu vakars», «Tautu meita<br />

mellacīte», «Kungi brauca Vāczemē», «Cekulaina zīle dzied», «Dievs dod latvju zemītei»,<br />

«Dāvida 19. dziesma», «Ver vārtus mēnesi», «Prom pa ceļu», «Pyut, pyut», E. Dārziņa «Mē­<br />

ness starus stīgo», A. Kalniņa «Latvju himna», «Brīvība». J. Zālīša «Pee koklētāja kapa»,<br />

«Cels uz dzimteni», «Biķeris miroņu salā», J. Graubiņa «Laimiņai pavaicāju», «Incīti, kaķīti»,<br />

«Trīcēj kalni, skanēj meži», «Jauni puiši», A. Ābeles «Trīs meitiņas saderēja», «Līgotnes»,<br />

«Aiz upītes», V. Ozoliņa «<strong>Dziesmu</strong> brīnums», «Bērnu dienas», «Krēslā», J. Cīruļa «Maldi»,<br />

J. Poruka «Mežā vasarā», J. Kalniņa «Redz' kur jāja div' bajāri», K. Kociņa «Kā gulbji»,<br />

P. Līcītes «Ganiņš», M. Zariņa «Līgsme», A. Kauliņa «Es izkūlu kungu riju», J. Straumes<br />

«Pilna upe baltu ziedu».<br />

VIEGLI LAIVU MOTORI<br />

zvejas, medību, makšķernieku un sporta laivām. Ērti ievietojami katrā<br />

laivā. Cena sākot no Ls 500.— Turpat pieņem visāda v ida mašīnu<br />

izlabošanas darbus. Stancnaži gu'mij zābaku fabrikām. Aparātu būve<br />

G. LAZD1ŅS, Kīgā, Kungu ielā M 16.<br />

Jums nevajaga^vairs nekādas,<br />

ārzemju zeķes.<br />

Pērkiet<br />

COTTO N -zidaVzeķes.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!