22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 5l<br />

Kabatu^nhaļator^^UK**<br />

dziesmu dziedātājiem<br />

pret aizsmakumu<br />

Ls1.20 Dabūjams aptiekās<br />

DZIEDĀŠANAS STUDIJA<br />

FRĪDA BODĪN<br />

Pilnīgi nobeigtu_vokālo izglītību (teicama elpošanas technika)<br />

pec vecitaļu metodes (bel-canto). Iestudē:<br />

dziesmas, oratoriju, operas<br />

Brīvības ielā N° 40, dz. 25 Tālrunis 33949<br />

Malvīne Vīgnere-Grinberģe<br />

ir latvju vecāka un arī populārākā dziedātāja. Agrākos<br />

laikos Malvīne Vīgner apceļojusi Latviju krustām šķērsam,<br />

uzstājoties^ gan tautas dziesmu, gan kā oriģināldziesmu<br />

izpildītāja. Dziedātāja koncertējusi arī ārzemēs:<br />

Berlīnē, Pēterpilī, Maskavā un daudzās citās<br />

Krievijas pilsētās, pat izbraucot garākā koncertceļojumā_<br />

uz tālajo Sibiriju. Kā latvju tautas dziesmu izpildītajā<br />

viņa bij priekšzīmīga un šinī žanrā viņu neviens<br />

no mūsu dziedātājiem nav pārspējis. Vīgnere-Orinberģe<br />

izpelnījās atzinību arī kā operdziedātāja.<br />

Ādolis Kaktiņš,<br />

starp tagadējiem operdziedātājiem Latvija, ir visiecienītākais.<br />

Kaktiņš uzstājies nevien Latvijā, bet arī ārzemēs.<br />

Pirmskara laikos Kaktiņš bija angažēts Nirnbergas<br />

operā, bet bēgļu laikā bij parakstījis līgumu ar<br />

Pēterpils, muzikālo drāmu. Kaktiņš toreiz daudz koncertēja<br />

arī citās Krievijas pilsētās. Pēdējos gados dziedonis<br />

viesojies Parīzes Lielā operā, Monte-Karlo, Minchenes,<br />

Prāgas, Stokholmas, Maskavas, Helsingforsas,<br />

Rēveles, Kaunas un citās operās. Kaktiņa partiju skaits<br />

ir ļoti liels un viņa tipu galerija ļoti daudzpusīga.. Kaktiņš<br />

izrādījies arī par ļoti spējīgu koncertdziedataju un<br />

arī šinī nozarē, tāpat kā opera, izpelnījies jo plašu atzinību.<br />

Pauls Sakss.<br />

Dziedāšanā izglītojies Itālijā pie A. Kotoņji un G.<br />

Sgambati. Sakss ar savu skaisto balsi jau no paša_ sākuma<br />

vērš uz sevi uzmanību un ka koncertdziedatajs<br />

ātri iegūst ievērību. Kādu laiku Sakss dziedājis Cimmermaņa<br />

privātā operā Krievija, velak Maskavas Brī-<br />

UZMANĪBU!<br />

Katrs var ikdienas" uz kanāla tiltu pie<br />

Brīvības bulvāra<br />

bez maksas filmēties<br />

un savu uzņēmumu nākošā dienā var apskatīt<br />

Ateljē A. TAITZ, Rīgā,<br />

ELIZABETES IELĀ 5, (pretim Esplanādei)<br />

Ja uzņēmums patīk, tad varat to iegādāties<br />

tikai par Ls 1.—<br />

Tikai filmas uzņēmums ir oriģināls<br />

Latvju dziedoņi.<br />

Nozīmju rūpniecība<br />

O. Pērkons & A. Kucejevs<br />

Rīgā, Brīvības ielā Nr. 117<br />

Tālrunis 93089<br />

Izgatavo dažādas karavīru,<br />

skolnieku un biedrību nozīmes<br />

no zelta, sudraba un cita metāla<br />

Cenas zem konkurences<br />

Par darba labumu garantē<br />

vajā teātrī, tad Latvju operā un beidzot Nacionālā operā.<br />

Kara gados Sakss koncertē pa visu Krieviju, kur<br />

toreiz uz dzīvi bij nometušies visi latvju bēgļi. Vēlākos<br />

gados sarīkojis lielāku skaitu atsevišķu komponistu<br />

dziesmu koncertus, veltītus gan latvju, gan cittautu<br />

komponistu darbiem. Sakss kā koncertdziedatajs ar<br />

dziļi izjustu un smalkjūtīgi veidotu priekšnesumu, arvien<br />

bijis publikas mīlulis. Arī operā Saksam sekmējies,<br />

īpaši «Jevgeņijs Hņegins» liriskā Lenska partijā.<br />

Daudz sumināts Dailes teātrī dziesmu spēlē «Trejmeitiņas».<br />

Amanda Liberts-Rebāne.<br />

Sākusi mācīties dziedāt Pēterpilī, pie prof. Hāke<br />

un vēlāk papildinājusies pie vairākiem citiem pazīstamiem<br />

dziedāšaftas paidagogiem. 1912. g. sākusi dziedāt<br />

Pēterpils Muzikālās drāmas korī, bet jau pēc gada<br />

to redzam solo partijās. Liberts-Rebāne visu laiku,<br />

līdz Muzikālās drāmas likvidēšanai, 1922. g., dziedājusi<br />

pirmās mecosoprāna partijas. Jau pašā sākumā, dziedot<br />

Lēļa partiju «Sniegbaltītē», viņa izpelnās vispārēju<br />

ievērību, kas turpinājās visu laiku arī vēlāk. Pēc Muzikālās<br />

drāmas, ieņem izcilus vietu Pēterpils Marijas<br />

operas solistu trupā un Maskavas Lielā teātrī. Dziedājusi<br />

Maskavas Eksperimentālā operā, viesojusies Tiflisas,<br />

Kijevas, Nižņi-Novgorodas, Kazaņas operās. No<br />

1925.—1929. g. angažēta Latv. Nacionālā operā, pēc tam<br />

noslēgusi kontraktu ar Jugo-Slāvijas operām uz 2 sezonām.<br />

Viesojusies Berlīnē, Briselē, Bulgārijā. Pašlaik<br />

ar spožiem panākumiem dzied Parīzes Krievu operā,<br />

Londonā. Liberts-Rebāne ievērību izpelnījusies visur<br />

arī kā koncertdziedātāja.<br />

Speciāla dāmu un kunp cepuru<br />

izgatavošana<br />

Vairumā. Mazumā.<br />

S. Unim, Rīga<br />

Veikals^ Marijas ielā N° 19, Tāļr. 00070<br />

Pērses (M. Ņevas) ielā JV2l9.Tāļr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!