22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

ķērās pie sirds nekā prāvais zaudējums, ko viņš sedza,<br />

ne ļauna vārda neteikdams. No šo svētku ieguvuma<br />

stipri mantoja turpmākie Kurzemes brīvlaišanas <strong>svētki</strong>;<br />

kori un orķestri bija apraduši pulcēties mazajā hercogu<br />

pilsētiņā, dziesma tur neapklusa daudz gadus no vietas<br />

—• un dziesma un tautas apziņa ar laiku bija tapusi<br />

par patiesiem sinonīmiem.<br />

Piektie <strong>svētki</strong> jau notika zem manāmi citas zvaigz-.<br />

nes. Pēterpilī, tanīs senajos laikos, bija kāds bagāts<br />

latvietis, kas zināmās dienās teica savam kučieram:<br />

Jāni, šodien tu nesēdies uz bukas, bet pie manis vāģos<br />

iekšā: mēs braucam uz «Palme», uz latviešu biedrību.<br />

Žēl, ka esmu aizmirsis šā goda vīra vārdu; vēsturei<br />

vajadzētu to uzglabāt. — Trešajos, pat vēl ceturtajos<br />

svētkos vēl nebija ne kunga, ne kalpa — sapratās<br />

latvietis ar latvieti. Piektajos svētkos vairs nē; bija<br />

Latvijā jau sākusies iekšējā šķiru politika, dalot zemi<br />

divos lēģeros — labajos un kreisajos, kas savā starpā<br />

vairs nespēja sadziedaties. Tas izpaudās vispirms dziedātāju<br />

skaitā, kas salīdzinājot ar diviem iepriekšējiem<br />

<strong>svētki</strong>em, stipri sašļuka; izpaudās tas arī svētku noslēgumā,<br />

kad, pēc stipriem traucējumiem kopmielastā,<br />

runās no tribīnes pacilātības vietā atskanēja nesaprātība,<br />

sīkumība, maziskums dažnedažādākos variantos.<br />

Kur bija palicis, cik ātri bija aizmirsts trešo svētku<br />

entuziasms — — — Bet neapšaubāmi pozitīvu ieguvumu<br />

deva šie <strong>svētki</strong> mākslas ziņā. Repertuārs bija<br />

Rīga pieskaitāma vecākām pilsētām Eiropā. Viņa<br />

pazīstama ar savu vispusējo kultūru un mākslas tradīcijām.<br />

Agrākos laikos Rīgā darbojušies tādi slaveni<br />

diriģenti, kā Richards Vāgners, Otto Loze, Bruno Valters,<br />

vēlākā laikā Georgs Šnēfogts un Emīls Kupers.<br />

Savā laikā no Rīgas nākuši trīs lieli dziedoņi: Jadlovkers,<br />

Joerns un Švarcs, kuru slavenie vārdi bij plaši<br />

Rīgas skals no Daugavas.<br />

atsvaidzināts, ievērotas tikkai tikdaudz svešvalodas<br />

dziesmas, cik to prasījp oficiālie noteikumi. Tie <strong>svētki</strong><br />

tika arī pirmo reizi sagatavoti iepriekšējos rajonu mēģinājumos;<br />

gan ne tādā mērā kā mūsu tagadējos svētkos,<br />

bet tomēr tiktāl, ka kopmēģinājumi uz svētku<br />

estrādes prasīja samērā loti maz laika un pūles, dodot<br />

vairāk nekā tikai apmierinošus rezultātus. Tomēr no<br />

šiem <strong>svētki</strong>em šķīrāmies baigu jautājumu uz lūpām:<br />

kad atkal piedzīvosim vispārējus dziesmusvētkus?<br />

Un mēs tos piedzīvojām. Gan cena tiem bija neatlīdzināma,<br />

nežēlīga: mēs tos iekarojām —•• ar zobenu<br />

un ar asarām, posts un drupas likās to pirmais ievadījums:<br />

bet mēs nebūtu latvieši, ja būtu ļāvuši šinī<br />

šausmu laikā mirt mūsu dziesmai. Tā atskanēja itkā<br />

jaunā pasaulē: sākumā nedroša, vēl ticībā uz sevi nepaļaudamas;<br />

tad skaļāk — skaļāk —• līdz visu un visus<br />

no jauna aizrāva sev līdz. Es teiktu: ka trešajos dziesmusvētkos,<br />

svētītās piemiņas dziesmusvētkos. Glabāsim,<br />

sargāsim tagad mūsu jauniekaŗoto, dārgo mantu;<br />

gādāsim par to, lai šo mantu no jauna nesadrupina sīkmanība,<br />

maziskums — tāpat kā piektajos dziesmusvētkos.<br />

Brīnumvara slēpjas mūsu vienotā dziesmā. «Ein<br />

politisch Lied — ein garstig Lied». Ja gan. Bet vai<br />

tad politiskā dziesma patiesi tagad būtu mūsu vienīgā?<br />

Klausāties kā mūsu senči dziedājuši, pie vistīrākā, visdzestrākā<br />

avota. — Latvji, atdzimstat latvju dziesmā!<br />

J. Wihtols.<br />

pazīstami visā Vakareiropā un Amerikā. Rīgā veidojusies<br />

arī latvju mūzikas dzīve. No septiņiem latvju<br />

vispārējiem dziesmu <strong>svētki</strong>em, seši notikuši Rīgā, kas<br />

ap sevi pulcināja korus no visām Latvijas malām. Rīgā<br />

koncentrēta visa latvju mūzikas . dzīve un še notiek<br />

lielā latvju mākslas diena — mūsu septītie vispārējie<br />

dziesmu <strong>svētki</strong>.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīga, Terbatas iela 18, taļr. 27477,<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!