22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

šokolādes un konfekšu fabrika<br />

atzīta kā labākā un lielākā fabrika<br />

Latvijā un Baltijas valstīs šinī nozarē<br />

Vienīgā šokolādes fabrika Latvijā, kurai<br />

ir ievērojams eksports uz ārzemēm<br />

Pazīstamas markas „LAIMA" fabrikas<br />

šokolāde:<br />

Teatŗa šokolāde „Splendid"<br />

Piena šokolāde (rūgtā)<br />

Piena šokolāde JVs 2<br />

Sevišķi rūgta šokolāde<br />

šokolādes konfektes:<br />

„Kabaret" * „Sensation" * „Lia" * „Mia May"<br />

kā arī dažādas citas šokolādes un konfekšu preces, kuras ar<br />

I AimAc" f£<br />

* 1>r<br />

* k£<br />

is marku garantē<br />

„LClilTlGl2l par savu labumu. 2 0.JUH.1931

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!