22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Visām precēm pasaules tirgū<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

LAUKSAIMNIEKI, KAMDĒĻ JUMS JĀMAKSĀ 2 LATI<br />

PAR TO, KO JUS VARAT PIRKT PAR LS 1.50<br />

CENAS KRITUŠAS i tā tad lētākām, kā agrāk pūt arī<br />

1 LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNĀM 1<br />

Kredīts līdz 2 gadiem<br />

T a m d ē ļ ,<br />

katram lauksaimniekam,<br />

pirms iegādāties dārgās<br />

mašīnas, vajaga rūpīgi pārbaudīt<br />

un salīdzināt dažādu<br />

firmu cenas un maksāšanas<br />

noteikumus, lai velti<br />

nepārmaksātu par pērkamām<br />

mašīnām. Katrs lats<br />

ir grūtā darbā pelnīts un<br />

neviens par lauksaimnieka<br />

ražojumiem nemaksās vairāk,<br />

nekā tirgus cena tiem<br />

būs, tamdēļ arī zemkopim<br />

nav jārūpējas un jālauza<br />

galva par to, lai mašīnu<br />

fabrikanti un starpnieki uz<br />

lauksaimnieku rēķina varētu<br />

pelnīt tikpat daudz<br />

vai pat vairāk kā agrāk.<br />

Nepārspētas darbā<br />

I A./S. „SELHOSIMPORTS" Maskavā j<br />

v ^ p ^ v i , „STANDARTLINI"<br />

Krievu lauksaimniecības<br />

zāles un labības pļāvēji traktori —<br />

zirgu grābekļi kultivātori — lobītāji<br />

kuļmašīnas — trijeri šķīvju un atsperu ecēšas<br />

RIGA,<br />

Eīzabetes ielā 20<br />

māsiņas:<br />

rindu sējmašīnas<br />

separatori u. t. t.<br />

RAKSTISKAS GARANTIJAS PAR IZTURĪBU. VISAS REZERVES DAĻAS<br />

fČENAS ĀRPUS KATRAS KONKURENCES|<br />

Veikals Elizabetes ielā 87^ tāļr. 30824^ Noliktava Rūpniecības ielā 32 tāļr 31505<br />

nj AĢENTŪRAS VISAS PILSĒTAS un MIESTOS<br />

1<br />

I<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!