22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

42 VI!. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Latvju operas.<br />

Ātri uzplaukusi latvju operu literatūra. Tā sākās<br />

ar Alfr. Kalniņa melodisko, liriskā noskaņā ieturēto<br />

«B a ņ u t u», kas piedzīvoja 26 izrādes Nacionālā operā<br />

un tad negaidot nozuda no repertuāra. To atliek tikai<br />

nožēlot un jācer, ka tuvākā nākotnē šī opera ieņems<br />

pelnīto vietu Nacionālās operas repertuārā. Tai sekoja<br />

Jāņa Mediņa «Uguns un Nakts», kas savā<br />

laikā piedzīvoja stipri lielu izrāžu skaitu, ja atmiņa neviļ,<br />

tad tuvu pie pussimta. Arī šīs operas tagad nava<br />

repertuārā. Tā ir nenormāla parādība un neliecina par<br />

latvju pašcieņu. Mēs esam gatavi Nac. operā visu ko<br />

palaist vaļā, bet latvju origināloperas arvien vēl atrodas<br />

pabērnu lomā. Ir pēdējais laiks «Uguns un Nakts»<br />

no jauna uzņemt repertuārā, sevišķi vēl tāpēc, ka Mediņš<br />

to pārstrādājis un centies padarīt to vēl pievilcīgāku.<br />

Nacionālais teātris, kur dziesmu svētku laika notiks<br />

ia.raues.<br />

Daudz simpātisku īpašību bij arī Jāņa Mediņa<br />

«Dieviem un cilvēkiem», kas tāpat nolikta<br />

aizmirstībā. Nav šaubu, ka tagadējo dziedoņu izpildījumā<br />

šī opera atrastu daudz cienītāju. Laimīgāki veicies<br />

Jāņa Mediņa «Sprīdītim», kas vēl šad, tad svētku<br />

laikā parādās repertuārā. Mediņa trīs operās daudz<br />

glītu melodisku dziedājumu, kuri ietērpti krāsu bagātā<br />

orķestra pavadījumā. Mediņš jūt operas stīlu un skatuves<br />

mūzikas iespējamības. Mazāk laimējās A, Kalniņa<br />

«Saliniekiem», kas pēc nedaudz izrādēm nozuda<br />

no skatuves un kas aiz dramatiskas darbības trūkuma,<br />

palika publikas nesaprasta. Citādi veicas Jāzepam Mediņam<br />

ar «Vaideloti», ko sākot jau ar pirmo izrādi<br />

publika uzņēma loti atsaucīgi. Vaidelotes melodiskie<br />

dziedājumi, košais orķestra veidojums, skanīgie kori uii<br />

dzīvā dramatiskā darbība, ir īpašības, kas šai operai nodrošināja<br />

klausītāju simpātijas. Bez minētām operām<br />

jāmin Aleksandra Valles «Ragana», kura<br />

jau pabeigta pirms vairākiem gadiem, bet par nožēlošanu<br />

vēl līdz šim nav piedzīvojusi savu pirmuzvedumu.<br />

Cik bijusi izdevība ar to iepazīties, no atsevišķiem fragmentiem,<br />

tad Valles «Ragana» pelna, ka to uzņemtu<br />

Nacionālās operas repertuārā. Bez tam divas operas<br />

portfelī atrodas komponistam Kārlim Martinovskim un<br />

tās saucās: «Baltās dienas» un «Dzintarzeme». Nopietnu<br />

interesi var modināt Jāņa Kalniņa jaunā opera<br />

«Lolitas brīnumputns», kuru komponists doma<br />

visā drīzumā pabeigt. Jādomā, ka tas būs jauns<br />

vērtīgs ieguvums.<br />

Ballets.<br />

Par balleta mūziku interesējušies vairāki mūsu<br />

komponisti, bet reālāki ieguvumi šinī nozarē nav sasniegti.<br />

J. Vītols gan komponējis balleta mūziku.<br />

«Dārgakmeņi», bet tā velkas tikai dažas minūtes<br />

un nav domāta lielākam uzvedumam. Pirms vairākiem<br />

gadiem E. Melngailis iesāka komponēt liela apmēra<br />

balletu «Turaidas roze» un pabeidza vese-<br />

.'us divus cēlienus klavierizvilkumā. Dažādi nelabvēlīgi<br />

apstākļi nelāva Melngailim uzsākto balletu pabeigt<br />

un vēlākā laikā viņa mūzika nav uz priekšu pavirzījusies.<br />

Tie, kas Melngaiļa balleta mūziku dzirdējuši spēlējam<br />

no paša komponista, klavieru atskaņojumā, tie<br />

zin, ka «Turaidas roze» daudz vērtīgas un interesantas<br />

mūzikas, kas pilnā mērā var saistīt klausītāju uzmanību.<br />

Cerēsim, ka šis ballets reiz tomēr tiks pabeigts un<br />

tas redzēs arī rampas gaismu. Zināmi nodomi bez šaubām<br />

bijuši arī Alfrēdam Kalniņam, kurš komponējis plašākā<br />

apmērā balleta švīti. Minētai mūzikai deju ritma<br />

nava un ko šinī virzienā Kalniņš domā tālāk darīt, tas<br />

pagaidām nav zināms. Pirms kāda laika Jānis Mediņš<br />

stājies pie balleta komponēšanas. , Cik zināms, tad<br />

libreto šim ballctam uzrakstījis agrākais Nac. operas<br />

balletmeistars Komisārs un tas domāts trīs cēlienos,<br />

piecās ainās. Pirmais cēliens esot jau uzrakstīts un tas<br />

saistot uzmanību ar savām daudzām melodiskām dejām.<br />

Tas ir liela apmēra ballets, kas pildīs veselu vakaru.<br />

Latvju balletu jau sen visi gaida ar lielu interesi<br />

(iii var notikt, ka viņa pirmuzvedumu jau piedzīvojam<br />

nākamā sezonā.<br />

Kora dziesmas.<br />

Latvju mūzikā visbagātākā literatūra ir kora dziesmai.<br />

Šī ir arī visvecākā mūzikas nozare latvju skaņu<br />

mākslā un viņa ir visvairāk izplatīta Latvijā. Mūsu<br />

daudzie kori, kuri jau darbojās vairāk • kā pussimts gadu,<br />

latvju dziesmas skandinādami, par tām sajūsminājušies<br />

paši un sajūsminājuši arī citus. Latvju pirmie<br />

dziesmu komponisti bij .1. un D. C i m z e s un B a um<br />

a ņ u Kārlis. No pirmajiem dzirdam vēl skandinām<br />

tikai viņu harmonizētās tautas dziesmas, no pēdējā<br />

«Valsts himnu» un «Trimpalu», kamēr pārējie jau nogrimuši<br />

aizmirstībā. Citādi tas ir ar Jurjānu A nd<br />

ē j a dziesmām, no kurām dažas pārgājušas tautas<br />

mutē. Loti plašu atbalsi atradušas J. Vītola kora<br />

dziesmas, starp kurām ir vesela rinda īstu šedevru.<br />

Vītola dziesmas tiek dziedātas daudz, viņas nekad neapnīk<br />

un tās dzird skandinām vienmēr no jauna. Tas<br />

notiek nevien ar viņa agrāk komponētām dziesmām, bet<br />

arī ar vēlāk uzrakstītiem darbiem. Mazāk piekrišanu<br />

atradušas A, Kalniņa dziesmas, no kurām tikai nedaudzām<br />

laimējies iegūt pilsoņu tiesības, aiz šo kompo-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!