22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 3<br />

£ļļoooooooooooojooaoeooaoooooooooooaoooaooooooooaos ogogo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooļQ<br />

G. Hasenfus,<br />

Rīga. Brīvības ielā 79<br />

(ieeja no sētas).<br />

Speciāla darbnīca ceļojuma somām, portfeļiem<br />

dāmu un kungu somiņām, muguru somām ii. t. t.<br />

Pirmā iepirkšanas vieta, bez konkurences.<br />

Pasūtījumi un izlabojumi tiek izvesti 10 stundās<br />

f^J ļaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ogogo^ooooQoooeoooeooooooooooo«oaoooooeooaooo0ooooooeo| f^ļ<br />

Brāļi Midegi, Rīgā,<br />

Brīvības ielā Nr. 75. Taļrunīs 9-2-0-6-8<br />

Drogas, krāsas, ķimikālijas, parfimērijas un saimniecības piederumi<br />

Labākie līdzekļi sejas kopšanai: krēmi, ziepes, smaršas, smaršūdeņi un t. t.<br />

Dažādi patentlīdzekļi matu kopšanai un blaugznu<br />

iznīcināšanai, ka arī reimatisma, nervu, pakrūtes,<br />

māgas kaitēm u. t. t. Visādi lopu pulveri un eļļas<br />

dažādam kaitēm. Lopbarības kaļķis»<br />

Vīna raugs un raudzēšanas piederumi līdz ar<br />

pamācību. Visādas krāsotāju krasas, pulverī un<br />

eļļa berstas, lakas, pernica un mašīnu eļļa, trāns,<br />

deguts un t. t.<br />

Labākās drānu krāsas: Heitmaņa, Ozolzīles un Stara.<br />

Vairumā! Cenas lētas! Mazumā !<br />

Būv uzņēmējs. Jānis Reinsons,<br />

Uzņēmums dibināts pirms kara<br />

un jau ilgus gadus darbojies uzņemoties<br />

dažādus būvdarbus<br />

Latvijā, pilsētas un uz laukiem.<br />

No lielākiem J. Relnsona<br />

izvestiem pēc kara būvdarbiem<br />

būtu minami Valmieras<br />

Eks.portkautūves būve, kura<br />

tika uzsākta 1927. gadā un<br />

galīgi nobeigia 1928. g. 28. okt.<br />

Firmas specialitāte ir<br />

lauku māju, kaļķu un<br />

betonu būves.<br />

Bez tam uzņēmās arī visādas<br />

būvju krāsošanas, mūrnieku,<br />

galdnieku, betona un<br />

cementa darbus.<br />

Rīgā, Hospitāļu ieļā 38, dz. 7. Tāļr. 91883.<br />

Sevišķi daudz nācās izvest lauku būvju darbus sakarā ar Latvijas agrārreformas<br />

izvešanu, strādājot kā privātām tā arī sabiedriskām organizācijām.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!