22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VIL Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 19<br />

VISIZDEVĪGĀKI '.FOTOGRAFĒTIES<br />

Ateljē O. ŠVARCS, RĪGA,<br />

- bij. F. CIELAVA -<br />

Rīgā, Brīvības ielā ielā N° 8 Tālrunis 29694<br />

<strong>Dziesmu</strong> svētku dalībniekiem sevišķs rabats<br />

l |\/ļOCl©S ZUrPIclli<br />

i z<br />

€^ ļ^ļļ ļTBH^! g a a v o<br />

^<br />

i e l ā<br />

izvēlē, pastāvīgi krājumā<br />

pēc katra mēra un visjaunākiem modeļiem. Bagātīgā<br />

gatavas šnites. Turpat pieņem plise darbus un pogu apvilkšanu.<br />

izvē<br />

H. LEVITANUS, Rīgā,<br />

as iela l\<br />

Marijas Tālrunis ielā 28354 N2 37<br />

Jēkabs Poruks.<br />

Poruks kompozīcijas teoriju studējis pie prof. J. Vī­<br />

tola Latvijas konservatorijā. Sākot ar 1929. g. Nacio­<br />

nālās operas dramaturgs. Poruks komponējis variāci­<br />

jas un sonāti klavierēm. Uzrakstījis pāris desmit koru<br />

dziesmu un labu tiesu solo dziesmu. Mīl modernas<br />

harmonijas un tiecās pēc izsmalcinātākiem izteiksmes<br />

līdzekļiem.<br />

Konditoreja un kafejnīca ^ TORCHIANI<br />

Rīgā, Tirgoņu ielā Nr. 6 Rīgā, Marijas ielā Nr. 9<br />

Tālruņi 32269, 20213, 34298 Ieteic_god. publikai Tālrunis 26071<br />

Tortes, kūkas, konfektes, tējas cepumi. Brokastu porcijas<br />

Tirgoņu ielā Nr. 6 — biljards, šachs, domino.<br />

Dāmu cepuru rūpniecība<br />

R i<br />

s%<br />

A v o t<br />

7 " ielā 5<br />

VAIRUMĀ EDUARDS ERMANSONS MAZUMĀ<br />

Firma dibināta 1921. gadā.<br />

Pārdod: Salma, filca, samta un t. t. dažādas cepures. Krāso un pārveido pēc<br />

visjaunākiem fasoniem, zem lietpratēja vadibas. Cenas zem katras konkurences.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!