22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Cepuru izgatavošana N. Bimbat RĪGA<br />

' dibināta 1913. gada<br />

piedāvā lielā izvēlē cepures sākot no Ls 1.50<br />

un platmales no Ls 7.—.<br />

Vairumā. Mazumā.<br />

Dzelzsc. Jaunā Ekā, Veikals JSfs 16.<br />

Tālrunis 32752.<br />

Pasta tekošais rēķins 287.<br />

Svaru un meru fabrika<br />

PAUL RAASCHE DĒLI, RĪGĀ,<br />

Noliktava ELIZABETES IELA N2 69 TĀLRUNIS 2-6-9-2-6<br />

Dažādi svari un atsvari un pašu ražoti pilnautomātiskie svari<br />

Baumanu Kārlis.<br />

Baumaņu Kārlis ir pirmais apzinīgais latvju kom­<br />

ponists, kurš bija atmodas laika nenogurstošs cīnītājs<br />

liels patriots. Viņu visvairāk pazīstam kā Latvijas<br />

himnas autoru un vīru kora dziesmas «Kā Daugava<br />

vaida» komponistu. Baumanis komponējis diezgan<br />

daudz, bet viņa pārējie darbi nav atraduši plašāku ie­<br />

vērību un tie tagad glabājās archivā. Tomēr šīs divas<br />

Baumarja dziesmas vien paspējušas nelaiķa komponi­<br />

stam radīt nemirstīgu vārdu.<br />

Autosatiksme Atiet sākot no 1. jūnija līdz 15. septembrim 1931. g.<br />

Svētdienās noBal-<br />

I Darbdienas: no Baldones Sestdienās: no Baldones dones pīkst. 7.00,<br />

Baldone 5.45<br />

pīkst. 5.45, 6.30, 7.15, 8.15,<br />

Rīga—Baldone Līkst. 9.15*), 5.45, 11.30, 6.30,7.15, 14.00*) 15.45, s.is, pīkst. ».15*), 5.45,6.30,7.15, 11 30, 14 00*) 15.45, s.is, si^o.oo*) 15.00,<br />

Piestātnes: Rīgā, 13. Janvāra<br />

C> 17.15, . 19.00 i orv un 1 < rxr,i.\ 22.00, 1 no t i = 17.00, 19.00 21.00 un 22.00. 17.00*), 18.30,20,00,<br />

ielā 19, līdz ar uzgaid. teļoam.<br />

Rīgas pīkst.: 7.00, 8.00, 9.00, no Rīgas pīkst. 7.00. 8.00, 21,00 un 22.00.<br />

Talr. 307ri0. — Baldone pie<br />

10 00*), 11.30, 14.00*), 16.00, 9.00, 10.00*), 11 30, 14.00*), no Rīgas pīkst<br />

kioska, pretīm Sēravotu iestā­<br />

17.15, 18.15, 20.00 un 21.00, 16,00, 17.15, 18,15 un 20.30.<br />

7 00, 8.30. 9.00, 9 30,<br />

des kantorim.<br />

11.30, 16.15*) 18 15,<br />

.20.15*)21.15u.22.00.<br />

Uz gala piestātnēm ar zvaigznīti apzīmētos braucienos, iepriekš (ne ātrāk ka vienu dienu) iegādājot<br />

attiecīgas biļetes, dabūjamas numurētas sēdvietas. Iepriekšēja biļešu pārdošana abos gala punktos ikdienas:<br />

Rīgā no pīkst. 8—10 un no 13—15. Baldonē no pīkst. 10.30—12.00 rīta un no 16.00—17.00. Biļešu pārdošana<br />

uz numurētām sēdvietām tiek pārtraukta vienu stundu pirms attiecīga brauciena atiešanas. Pēc tam autobusā<br />

var ieņemt tikai tās vietās, kuras nav aizņemtas ar iepriekš pārdotam biļetēm. Pasažieri mazāku bagāžu<br />

var līdzņemt, pēc iespējas, ari autobusos. Braukšanas maksa Ls 1.10 no person. Maksa par katriem<br />

10 klg. Ls 0.30. J VĪLUMS. Privāttaļrunis 96474, Rīgā.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!