22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Zobu laboratorija K. MalinoWSki<br />

Rīgā, Terbatas ielā Nr. 18 Tālrunis 27477 J<br />

ft<br />

Atvērts no 10—12 un no<br />

4—7 vakarā<br />

ļiaLi'ļ»' tS-ļ»<br />

Jauns Latvijā<br />

,.Hekolits"<br />

nazigs līdzīgs smaganām, smaga vienīgi dabūt?'.jams<br />

zobu techniskā laboratorijā<br />

Visjaunākās zistēmas skrūvzobi kā ari zelta un platīna zobi<br />

Zelta un platīna kroņi.<br />

Pats krāsojot ietaupa naudu!<br />

I<br />

Tadeļ, Kurpes krāsot,<br />

crāsojiet tikai f<br />

a r<br />

^ F ^ H ^ titafir^ 1<br />

HEITMAŅA l^T fgļP^ heTtMANA<br />

drebēs krasam reņovatoru<br />

Grieziet vērību uz lapsas galvu zvaigznē!<br />

Parfimēriju fabrika<br />

A.TOnBERGS.<br />

modernie smaršūdeņi un skaistuma<br />

1 ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = kopšanas līdzekļi<br />

godalgoti iekš- un ārzemēs ar augstākām godalgām<br />

Grand Prix un zelta medaļām.<br />

Fabrikas noliktavas:<br />

Rīgā, Aspazijas bulv. 6<br />

Brīvības ielā 24.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!