22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

52 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Milda Brechmane-Štengele.<br />

Jau bērnībā sāk darboties pie skatuves Apollo un<br />

Jaunā teātrī, sākumā kā koriste, vēlāk ka aktrise. Dziedāšanu<br />

sāk mācīties 1909. g. pie Zandera, 1911. gada<br />

pie Darska. 1913. g. pāriet uz Interim teātri, kur izdodas<br />

dziedāt «Faustā» Zibela partiju un uzstāties «Sikspārnī».<br />

Kara gadus pavada Vitebska. No 1921. gada<br />

darbojas Latv. Nacionālā operā. Viņas repertuāra tagad<br />

vairāk kā 25 dažādas operu partijas. Brechmane-<br />

Štengele izceļas ar dramatisku spraigumu savu partiju<br />

atveidojumā. Ar spožiem panākumiem musu soliste<br />

viesojusies arī ārzemēs: Kaunā, Tallinā, Helsingforsā,<br />

Maskavā, Tiflisā, Berlīnē.<br />

Ada Beneīelde.<br />

Dziedāšanu sākusi studēt Rīgā, bet vēlāk beigusi<br />

šteina konservatoriju Berlīnē. Operdziedātājas karjeru<br />

uzsāk Vācijā. Kādu laiku uzstājusies M. Reinharda<br />

teātrī «Sapnis vasaras naktī», tad kā soliste Heidelbergas<br />

un Achenas operās. 1913. g. sāk uzstāties Rīgā<br />

Latvju operā. Vēlāk kopā ar Sakšu un Kaktiņu dodas<br />

pa Krieviju garākā koncertceļojumā. Vācu okupācijas<br />

jaikā vada Rīgas opereti. Uzsākot Nacionālai operai<br />

savu darbību, Benefelde tur dzied liriskā kolorita soprana<br />

pirmās partijas. Benefelde ar teicamiem panākumiem<br />

uzstājusies arī koncertos.<br />

Rūdolfs Bērziņš.<br />

Sākumā darbojies kā aktieris Rīgas latviešu biedrības<br />

teātrī, bet 1903. g. Rīgas Jaunā teātrī jau dzied<br />

«Fausta» titullomu. Pec tam Rīgas latviešu biedrības<br />

teātrī gust panākumus Blaumaņa . «Ugunī», kā dziedātājs_<br />

«Undine» un operetēs «Dons Cēzars» un «Skaistā<br />

Helēne». Piedalījies 1905 L g. revolūcijā, par ko turēts<br />

cietuma, 1908. g. emigrējis. Kopenhāgenā nodevies<br />

r<br />

dziedāšanas studijām, pēc kam uzstājies vairākos operu<br />

teātros Vācijā, dziedot varoņtenora partijas, sevišķi<br />

ar spožiem panākumiem Vāgnera operās. 1919. g. atgriežas<br />

Latvijā un līdz 1912. g. dzied Nacionāla operā.<br />

1929./30. g. sezona uzturas Vācija, kur uzstājies dažādos<br />

teātros.<br />

Artūrs Priednieks - Kavara.<br />

Dziedātāju karjeru uzsāk kā korists Liepājas operā,<br />

bet pēc kāda laika to jau redzam uzstājamies mazākās<br />

solo partijās. Pateicoties viņa neizsīkstošai enerģijai,<br />

Priednieks ātri tiek uz priekšu. Ņemdams dziedāšanu<br />

pie Berlīnes pazīstamiem profesoriem, Kavaram laimējas<br />

ātri izkopt savu balsi un pēc neilga darba, kādā Vācijas<br />

provinces operā, paraksta kontraktu uz 3 gadiem<br />

ar Berlīnes Krolla operu. Dziedonim ātri laimējas, un<br />

slavenais diriģents Otto Klemperers, viņam sāk uzticēt<br />

pirmās partijas. Tagad Kavara ir viens no redzamākiem<br />

Berlīnes tenoriem. Vairākkārt uzstājies Berlīnes lielos<br />

koncertos un dziedājis skaņu filmā. Viņa repertuārā<br />

jau pāri par 30_ operām. Nākamai sezonai Priednieks<br />

saistījies Nacionāla operā uz 3 mēnešiem.<br />

Jānis Vītiņš.<br />

Dziedāšanu sākumā studējis Latvijas valsts konservatorijā,<br />

vēlāk to turpinājis pie prof. Žaneti un Feiringa_.<br />

Tai pašā laikā strādājis Nacionālā operā, sākumā<br />

kā korists, vēlāk kā solists. Kādu laiku papildinājies<br />

Itālijā pie turienes slaveniem meistariem. Vītiņš<br />

ar savu skaisto balsi, ātri izlauza sev plašu ceļu. Sākumā<br />

uzstājies mazās partijās, bet drīz vien to jau redzam<br />

uzstājoties pirmās tenora partijās. Vītiņš tagad<br />

dzied Vācija, kur uzstājās Fridricha operā Desavā.<br />

īpaši pag. sezonā izpelnījies vācu mūzikas kritiķu cildinošas<br />

atsauksmes.<br />

Latvijas damam!<br />

Lūdzu, izvēlaties nākošai vasaras sezonai kā mājas<br />

uzvalku sev un saviem bērniem pazīstamo kokvilnas audumu^Tobralco",<br />

Tootal ražojumu.<br />

Šo audumu jau daudzus gadus, vienkrāsainu un skaistākos<br />

musturos, lieto visā pasaulē un katru gadu nāk neskaitāmi<br />

daudz jaunu pircēju, kuri pieprasa tikai „Tobralco".<br />

Taisāt izmēģinājumu ar<br />

9 9 Tobralco<br />

c o un ari Jūs būsiet ar viņu apmierināti, jo šis audums ir<br />

A° TOOTAl'VrOL^ICT ««novalkājams<br />

u n t a m i r<br />

P^a Tootal garantija.<br />

Ievērojat vārdu „TOBRALCO" uz auduma malas.<br />

Dabūjams visos labākos veikalos par Ls 2.20 metrā, 70 cm. platumā.<br />

Pārstāvis Baltijas valstīs:<br />

C. PFFEIFER, Rīgā, Šķūņu ielā N2 6<br />

i i

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!