22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

1881<br />

Daudzas vel nezin,<br />

ka Rīgā, Brīvības ielā Nr. 3, ir moderns korsctu ateljē „ANTOINETTE", kur pašu<br />

darbnīcas izgatavo (arī uz pasūtījumu visīsākā laikā) pēc visjaunākiem modeļiem higiēniskās<br />

mīkstās korsetes (bez stiebriņiem) dažādus kombinē, ārstniecības jostas,<br />

zeķu un krūšu turētājus.<br />

Sevišķu ievērību pelna šīs firmas kombinē no zīda un cita materiāla, kas, ievērojot<br />

visas higiēniskās prasības, tomēr teicami pieguļ un izceļ miesas formu daiļumu,<br />

pateicoties porainas gumijas ielaidumiem. Šie ielaidumi, neaizturot gaisa pieplūdumu<br />

miesai un neapgrūtinot kustības, tomēr cieši apskauj stāvu un izceļ viņa<br />

kontūras. Tikpat rū īgi pagatavoti un piemēroti katra individuālām prasībām visi<br />

pārējie firmas izstrādājumi.<br />

Jurjanu Andrejs.<br />

.lurjānu Andrejs bij viens no latvju pirmajiem aka­<br />

dēmiski izglītotiem mūziķiem. Lai gan Jurjāns visu<br />

mūžu bij spiests dzīvot tālu no savas dzimtenes, ar vi­<br />

su savu sirdi viņš vienmēr piederēja latvju tautai. Jur­<br />

jāns bij īsts patriots un šo savu dzimtenes mīlestību<br />

viņš centās izteikt arī savās dziesmās. Jurjānam lieli<br />

nopelni kā latvju tautas dziesmu meldiju krājējam un<br />

kārtotājam. Šis viņa darbs paliks kā vērtīgs mantojums<br />

arī nākamām paaudzēm.<br />

_ D. Gordon,<br />

1 9 3 1<br />

Rīga, Audēju ielā 13<br />

Tālruņi 22674, 32895<br />

Vairumā Mazumā<br />

Briljanti, pulksteņi, zelts, sudrablietas, alpaka galda piederumi, dzintars<br />

Kristāla preces liela krājuma<br />

Pašu darbnīcas. Tīrs un apzinīgs pasūtījumu un izlabojumu izpildījums<br />

Jubilejas mēnesī Vispārējs cenu pazeminājums.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!