22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 17<br />

Rīgā, Dzirnavu ielā Nr. 44, (Skolas ielā stūrī) Tālr. 28914.<br />

Lētu grāmatu antikvariāts „Universal".<br />

Piedāvājam grāmatas visās valodās_ un nozarēs. Lielā krājumā latu grāmatas par puscenu<br />

(50 šaut. gabalā). Apgādājam arī retas izpardotas grāmatas.<br />

Puķu nams ,.AKĀCIJA", Rīga,<br />

BrīVĪbaS ielā N° 4-0 Tālrunis 31831<br />

Augstcienībā<br />

H. KLEMM<br />

Koditoreja un kafejnīca<br />

J, Freiman<br />

RĪGĀ, Brīvības ielā Ne 1<br />

Tālrunis 27797<br />

Ādolfs Ābele.<br />

Ābele pazīstams gan kā komponists, gan kā diri­<br />

ģents. No Ābeles kompozīcijām sevišķi izcēlās viņa<br />

orķestra darbi, kuriem augsta mākslas vērtība. Tie<br />

bieži spēlēti mūsu koncertos un arvien klausītājos at­<br />

raduši vissiltāko atbalsi. Ābele jūt orķestra stīlu un<br />

prot savus darbus teicami instrumentēt. Nekad neaiz­<br />

raujas no pārmērībām, bet savus darbus veido ar gaumi<br />

un smalkjūtību. Arī viņa solo un koru dziesmas atrod<br />

daudz cienītāju. Ābeles tautas dziesmu apstrādājumos<br />

daudz atjautības un tās veidotas ar veiklu technisku iz­<br />

maņu. Koriem šīs dziesmas ļoti pateicīgas un tie viņab<br />

labprāt mēdz dziedāt. Ābele diriģējis vairākus korus<br />

un simfonijorķestri un tagad ar izcilus panākumiem va­<br />

da Latvijas universitātes studentu kori «<strong>Dziesmu</strong> vara».<br />

dabūjamas<br />

pie<br />

Latvijas NaotonSla<br />

BIBLIOTĒKA<br />

Taupības krasnes<br />

plītēs un kušetes<br />

Lielā izvēlē<br />

H. P. LUTZ<br />

Rīgā,<br />

Ģertrūdes ielā •Ns 50<br />

Tel. 3-0-5-0-9.<br />

Izpildu arī visus<br />

podnieku darbus

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!