22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Smēķējiet tikai papirosus<br />

Kāpēc<br />

ĪO gab. — 26 sani.<br />

papirosiem „ADA" ir tik liela priekšrocība?<br />

Tāpēc kā:<br />

Papirosi „ADA" izgatavoti no labākām Krievijas un Maķedonijas tab.<br />

Papirosi ,,ADA" izceļas ar savu piemīlīgo aromātu<br />

Papirosi „ADA", lai izsargātu no nikotina ļaunuma, izgatavoti ar vati<br />

Papirosi „ADA" maksā tikai 26 sant. 10 gab.<br />

A.-S. „G. 1. Sereševskij"<br />

Tabakas fabrika

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!