22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 41<br />

Latvju mūzikas pirmsākums meklējams mūsu tautas<br />

dziesmās, sirmā senatnē, par kuru, par nožēlošanu<br />

mums trūkst noteiktu zinu. Bagātīgie tautas dziesmu<br />

meldiņu krājumi, kas vēl tagad uzglabājušies tautā,<br />

liecina, ka latvji jau no seniem laikiem loti mīlējuši mūziku<br />

un dziesmas un tai veltījuši visas savas labākās<br />

jūtas. Ar mūsu tautas dziesmu meldijām J. un D. Cimzes<br />

hermonizācijā, savu darbību uzsāka daudzi jaundibinātie<br />

latvju kori. Kad mums sāka rasties sava instrumentālā<br />

mūzika, arī tad Jurjānu Andrejs un J. Vītols<br />

meklēja latvju tautas dziesmu apcirkņos nepieciešamo<br />

materiālu. No visiem mūsu komponistiem latvju<br />

tautas dziesmai vistuvāk piegājis un to izpratis Emīlis<br />

Melngailis, kura apstrādājumi koriem ir bijuši un paliks<br />

neizsmeļams avots uz ilgiem laikiem. Latvju tautas<br />

dziesmu meldijas, samērā mūsu komponisti vēl maz izmantojuši<br />

un tās gaida, ka viņām reiz pienāks laiks<br />

un tās piedzīvos savu īsto augšāmcelšanos. Latvju simfoniskā<br />

mūzikā un operā mūsu tautas dziesmas vēl maz<br />

izmantotas, bet jādomā, ka reiz pienāks laiks un arī<br />

še viņas ieraudzīs īsto saules gaismu. Na.v domājama<br />

īsta latvju opera, kur pirmā vietā lai nebūtu latvju tautas<br />

dziesmu motīvi, kuriem jāatrod plaša izskaņa komponista<br />

fantāzijā un vielas daudzpusīgā techniskā apstrādājamā.<br />

Simfoniskā mūzika.<br />

Latvju simfoniskā mūzika sākas ar Jurjānu<br />

Andreju, kurš labprāt komponēja orķestriem un sajuta<br />

orķestra mūzikas stila īpatnību. Jurjānu Andrejam<br />

tomēr nebij laime biežāk dzirdēt savu mūziku atskaņojam<br />

un ja to arī kādreiz spēlēja, izpildījums ne katru<br />

reizi bij priekšzīmīgs. Citos, labvēlīgākos apstākļos<br />

mēs būtu sagaidījuši no Jurjānu Andreja varbūt, vairāk<br />

orķestra darbus. Daudz plaša apmēra orķestra darbus<br />

uzrakstījis J. Vītols. Viņa pirmā orķestra kompozīcija<br />

«Līgo <strong>svētki</strong>» parādās kā ļoti gatavs darbs ar bagātu<br />

technisku izstrādājumu un košu instrumentāciju.<br />

Arī turpmākos Vītola darbos «Sprīdītī», «Dramatiskā<br />

uvertīrā», «Septiņās tautas dziesmās», Karaļa Brusabārdas»<br />

mūzikā, bet īpaši viņa pēdējos gados komponētos<br />

«Dārgakmeņos» bagātīgi izpaužas šīs viņa krietnās<br />

īpašības. Latvju simfoniskā mūzika ievērojami pieaugusi<br />

taisni pēdējos desmit gados.<br />

Pēc Jāzepa M e d i ņ a vērtīgām orķestra kompozīcijām<br />

jāmin daudzie Jāņa M e d i ņ a simfoniskie<br />

darbi, kur izpaužas izteiksmes spēkā dažādība un<br />

instrumentācijas daudzkrāsainība. Viņa «Imanta», «Zilais<br />

kalns», 2 svītas un operu savirknējumi ir darbi,<br />

kas mūsu simfoniskās mūzikas literatūrā arvien ieņēmuši<br />

redzamu vietu. Tālāk jāmin Ādolfs Ābele, kur*<br />

orķestra darbi veidoti ar izsmalcinātu gaumi un krietnu<br />

technisku prasmi. Ābeles «Leģenda», «Intermecco»,<br />

«Vizija», «Gana dziesma», «Rudens skice», «Ruku deja»,<br />

Latvju muziķa pēdējos 10 gados.<br />

Virsdiriģents Teodors Kalniņš.<br />

Kalniņš sākumā studējis vijoļu spēli un ērģeles un<br />

tikai vēlākā laikā piegriezis vērību koru diriģēšanai.<br />

Strādājot dienu no dienas kā Nacionālās operas kormeistars<br />

kopā ar prof. Jozuusu un tādu koru speciālistu<br />

kā diriģentu Emili Kuperu, Kalniņš ātri piesavinājies<br />

kora diriģēšanas mākslas noslēpumus. Kalniņš Rīgā<br />

pašlaik vada četrus korus, starp citu arī Nacionālās<br />

operas vīru kori, ar kuru viņam izdevies sasniegt īsti<br />

teicamus rezultātus. Kalniņš ar teicamām sekmēm vadījis<br />

daudzus provinces dziesmu svētkus.<br />

«Valsis», «Meditation», bijuši mūsu simfonijkoncertu<br />

krāšņākie ziedi. Orķestrim komponējis arī Jānis Vītoliņš<br />

un uzrakstījis variācijas un simfoniju, kas pēdējos<br />

gados nozudušas no koncertu programmas. Ar «Velna<br />

riju» reprezentējies arī Melngailis., bet komponists visvairāk<br />

nodevies dziesmai. Mazāk orķestrim, nekā<br />

agrākos gados, komponējis Alfrēds Kalniņš, no kura<br />

pagājušā sezonā dzirdējām jaunu «Balleta švīti», līdz ai<br />

viņa operu svītām. Cītīgi orķestrim komponē Aleksanders<br />

Valle un katru gadu nāk ar kādu jaunu darbu.<br />

Valle labi izprot orķestra iespējamības un tāpēc viņa<br />

darbi atrod dzīvu izskaņu. Pēdējos gados, simfonijkoncertu<br />

programmā, sastopam Vidvuda Jurēviča vārdu,<br />

kura «Simfonieta» liecina par jaunā komponista apdāvinātību.<br />

Vairāki darbi simfonijorķestrim atradās J āņ<br />

a Kalniņ a portfelī, bet viņa «Lietainais vakars»<br />

nodeva par jaunā komponista spējām vislabāko liecību.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīga, Terbatas iela 18, taļr. 27477.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!