22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FOTO-amatieri!<br />

APARĀTI * PIEDERUMI * PLATES * FILMAS<br />

PAPĪRI * ATTĪSTA *KOPE * PALIELINA<br />

AKC. SAB. FOTO-RADIO-CENTRĀLE<br />

A. LEIBOVICS<br />

Rīgā, Kr. Barona ielā 2. Tājr. 20661, 26464<br />

Ceļota! iem<br />

čemodāni, ceļa somas, pledus, siksnas, neseserus un t. t.<br />

Dāmām<br />

rokas somiņas, naudas maciņi, jostiņas, rīta kurpes un t.„t.<br />

Kungiem<br />

kabatas naudas makus, portfeļus un t. t.<br />

Medniekiem<br />

f<br />

ieroču futrāļi, patronu somas, mugurmaisus, suņu kakla saites<br />

kājbumbas, zābakus, tennis raketes, kurpes, matračus u. 1.1.<br />

Automobilistiem<br />

auto čemodāni, auto cepures, cimdi un t. t.<br />

Formas tērpu piederumi<br />

pēc apstiprinātiem noteikumiem armijai, aizsargiem,<br />

robežsargiem, policistiem, ugunsdzēsējiem u. t. t.<br />

kā cepures, uzpleči, nozīmes, zobeņi<br />

piedāvā •<br />

A. RATFELDERS A/S<br />

RĪGA, KAĻĶU IELĀ 11 TĀĻR. 23216, 20182<br />

Speciāla ceļošanas, sporta un formas piederumu rūpniecība<br />

5 VII m 5 Pasūtījumus un izlabojumus iz- |M| a _ . . -»» s<br />

I II Iii Cl vedam glīti un noteiktā laikā I IClZUlTIcl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!