22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vil. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 3\<br />

Virsdiriģents Emīls Melngailis.<br />

Melngailis jau iepriekšējos svētkos ar labām sekmēm<br />

vadīja lielo apvienoto kori. Kora lietās Melngailim<br />

bagātīgi piedzīvojumi, ko dažkārt mums rādījuši<br />

viņa paša daudzie kora koncerti. Melngaili augsti cienām<br />

ka latvisku komponistu, kas savās daudzās kora<br />

dziesmas un latvju tautas dziesmu apstrādājumos, starp<br />

latvju komponistiem, vistuvāk piegājis latvju tautas<br />

dzjesmu garam. Melngailis šinī ziņā radījis skolu un<br />

musu jauno komponistu darbos vērojami zināmi Melngaila<br />

paņēmieni.<br />

E. Melngailis.<br />

Kur koŗadziesmas košums.<br />

Sadziedami, nu māsiņas!<br />

Lai līkst visi mežugali!<br />

Nāk brālīši koklēdami<br />

Caur ābeļu birstaliņu.<br />

Ka mūsu senatne ir cienījusi pulkā dziedāšanu, tur<br />

šaubu nav. Ir teikts vienviet tā: Dziedam divi, dziedam<br />

divi, Neiet šurpu, neiet turpu: Dzied lielā pulciņā,<br />

Tad derēti piederēja. Arī skolotas balss metāla<br />

skaņa ir bijusi labi zināma senus laikus. Aili, tavu<br />

skalu balsi. Kā no viena alvu lietu! No šī spožuma<br />

pa stariņam vēl atlicies vienā, otrā posmiņā. Tā dziesmu<br />

teicējas ar piedzīvojumiem lieto zināmu balsskolu,<br />

prot veidot skalu toni, kam neseko ātrs nogurums.<br />

Mūsu koradziesmai. kā izkoptai mūzikas nozarei,<br />

gan ciešs sakars ar senām prasmēm pēc tā celtnieciskā<br />

meta, kuru dod komponists, bet atskaņojums nekādu<br />

līdzteku pēdu ar senatnes gaitām nerāda. Arī dziesmu­<br />

svetku lieta tik jauna» ka pirmo svētku dziedātāju sarakstā<br />

ir atronams arī mans tēvs, tas ir tā paaudze,<br />

pie kuras pieder Vīgneru Ernests. Ceram, ka svētku<br />

gājienā būs godavieta vēl dzīviem pirmo svētku dalībniekiem,<br />

kā Dreibergam. Kora dziedāšanu kā sabiedriskas<br />

dzīves parādību, esam paņēmuši līdzi citām ierašām,<br />

no vāciešiem, ar vienu savādību, ka neesam<br />

pratuši radīt vīrukorus, kuru skaits pie vāciem, arī<br />

zviedriem, ir pārsvarā. Pat vēl tāda izšķiroša iezīme<br />

pašā vīrukoru dziesmā pie mums manāma, ka neretais<br />

«Auftakts», kas rāda radniecību ar vācu «Liedertafelu»<br />

iejūtu. Stokholmā jauktu koru dziesmusvētkos dzied<br />

5000 balsu, bet vīrukoru svētkos pie 8000.<br />

Vērojot mūsu koradziedāšanas jaunību, neaizmirstot<br />

arī, ka latviešiem, kas savā vairumā ir luterticīgi,<br />

trūkst tā baznīcas koru daiļuma, kas krievus, itāliešus,<br />

no bērnības uz labāku uztveri ierosina, jāatzīst, ka koŗadziesmas<br />

atskaņojums jau ir sasniedzis augstu gatavību.<br />

Protams, tā nav viscaur vienāda. Ir mums tādi<br />

novadi, kas vēl nekādus dziesmusvētkus nav līdz baudījuši.<br />

Tomēr arī šo jaunatnākušo bāriņu starpā gadās<br />

dūšīgi talcinieki dziesmusvetku lietai. Nav tīkami saukt<br />

skalus vārdus. Kurzemē, piemēram, valda tāda dažādība,<br />

pretim veciem Ventspils koriem ar sparīgu<br />

centību, pa mazām pilsētām šur tur bij jārīko papildmēģinājumi<br />

ārpus kārtējiem.<br />

Pašā Rīgā jau dzied labi gan. Piedalās šoreiz ari<br />

visi labākie kori. Bet lai īsti visus dziedātājus saņemtu<br />

kopā vienvietus, lai izdarītu kārtīgu kontroli,<br />

trūkst pienācīgas plašas telpas. Visi šie mēģinājumi<br />

prasījuši lielu naudaslīdzeklu telpu īrēm, šveicariem<br />

par drēbju glabāšanu. Lēta vieta ir bijusi tikai 1. valsts<br />

vidusskola. Bet citur dārgiem sulaiņiem vai šveicariem<br />

ir maksāts ragā. Ģildē, piemēram, par darbadienas<br />

vakaru īre Ls 60, par garderobi Ls 60, kopā<br />

Ls 120 par katru mēģinājumu. Pate koradziesma kā<br />

kompozicija, pie mums ir nostājusēs ievērojamā augstumā.<br />

Jau vecākā paaudze, pie kuras skaitos arī es,<br />

nebij vairijusēs no sarežģīta darinājuma pašā pinumā.<br />

Bet vēlākie, atraduši harmonijas vienkāršību jau gandrīz<br />

izsmeltu, meklē galveno glābiņu kontrapunktiskā<br />

krāšņumā. Tāpēc koriem, kas ko vieglu gribētu dziedāt,<br />

šo svētku programma ir sen par grūtu, par tālu.<br />

Bet lielos tautassvētkos, uz kuriem aicina svešiniekus,<br />

pirmā loma nākotnē ierādāma vidēja grūtuma tautasdziesmai.<br />

Tā izteic latvisko izjūtu visskaidrāk. Tur<br />

gul atslēga, ko svešinieks meklē, lai izprastu mūsu īpatnēju<br />

vērienu. Šie senie balsi ir bieži visai smalki darināti.<br />

Tas ietērps, kuru mēs devuši, varbūt ir tikkai<br />

vāja atspulga no senatnes godības.<br />

Mēreni viegla programma, vairumā populāra pēc<br />

ieskaņas, bet līdztekus pamatīgs, atbildīgs iestudējums<br />

ar nevainojamu noskaņotību, lai būtu galvenās līnijas<br />

kā veidot nākamos svētkus. Kaut man arī par tagadējiem<br />

nav baiļu. Tikdaudz ir ielikts darba. Dižas sekmes<br />

to vaiņagos arī šoreiz.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates 8 stundas.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!