22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 4Q<br />

P. LIEPIŅS,<br />

Smalkādu darbnīca<br />

RĪGĀ. KR. BARONA IELĀ 51<br />

Portfeļi<br />

Dāmu rokas somiņas<br />

Dažādi naudas maki<br />

VAIRUMĀ MAZUMĀ<br />

Mērenas cenas<br />

Leo Vīgners, starp jauniem diriģentiem, ieņem<br />

jo redzamu vietu. Šim uzdevumam Vīgners vispusīgi<br />

sagatavots un vadot Rīgas bezdarbnieku simfonijorķestri,<br />

pierādījis īsti krietnas sekmes. Vīgners vada -divus<br />

korus: vīru kori «Dziedonis» un jauktu kori «Līgo».<br />

Jēkabs Mediņš tagad vada korus Jelgavā,<br />

īpaši jāatzīmē viņa, nesen vadītais Zemgales apvienoto<br />

koru koncerts Jelgavā, kur Mediņš, izcēlās, kā muzikāli<br />

jūtīgs un techniski veikls diriģents.<br />

Juris J u r j ā n s sācis diriģēt simfonijorkestri<br />

Harkovā, kur vadījis vairākas sezonas turienes vasaras<br />

koncertus. Juris Jurjāns bij pirmais, kas sāka rīkot<br />

veselus latvju kompozīciju vakarus Rīgas jūrmalā. Vadot<br />

apvienoto pūtēju orķestra koncertu Dobelē, uzrādīja<br />

daudz simpātisku organizatorisku un muzikālu īpašību.<br />

Pāvuls Jurjāns vadījis nevien korus, bet ari<br />

simfonijkoncertus. Kādu laiku diriģējis arī viņa paša<br />

nodibināto operu. Vadījis apvienoto koru koncertus un<br />

uzstājies kā virsdiriģents piektos vispārējos dziesmu<br />

svētkos.<br />

Atis Kauliņš vadījis Jelgavā soku un dažādu<br />

biedrību korus. Vairākkārt diriģējis arī Zemgales apvienoto<br />

koru koncertus.<br />

Jānis Kalniņš darbojās jau vairāk gadus, ka<br />

Nacionālā teātra pastāvīgs kapelmeistars, galvenā kārtā<br />

kori vadot teātra uzvedumos, kur pierādījis visai atzīstamas<br />

spējas.<br />

Konditoreja un kafejnīca<br />

E. Barkovskv<br />

Majoros, Jomas iela M 62a Taļr. 424.<br />

Katru dienu svaifji cepumi, tortes un kūkas.<br />

Pasūtījumi tiek pieņemti.<br />

Dāmu cepuru zalons<br />

J. RUDOVICS,<br />

RĪGA BRĪVĪBAS IELA Nr. 36<br />

PIED5VA<br />

jaunākos Parīzes un Vīnes modeļus<br />

ii Kaļķa ielā<br />

JVs 17.<br />

Rotaļas un nodarbošanās, jaunatnes<br />

bibliotēka. Rotaļu lietas,<br />

Koku un metāla būvkastes.<br />

A. RIEZNIEKA<br />

Elektro mechaniska darbnīca<br />

Rīgā, Rēveles ielā 45. Tālrunis 91819<br />

Izlabo auto, elektrību, pertin dinamo starterus, magnētes,<br />

lādē un izlabo akumulatorus<br />

Voldemārs Ozoliņš galvenā kārtā vada<br />

skolu korus, bet diriģējis arī biedrību un baznīcas korus.<br />

Ozoliņš vairākkārt vadījis arī apvienoto koru koncertus<br />

provincē.<br />

Burchards Sossars —• Dailes teātra pastāvīgais<br />

diriģents, kurš vada kori izrāžu vajadzībām un<br />

diriģē tur sarīkotās operētu izrādēs.<br />

Aleksandrs Valle darbojas kā dziedāšanas<br />

skolotājs un vada vairākus biedrību korus. Ar labiem<br />

panākumiem diriģējis arī simfonijkoncertus un apvienoto<br />

koru dienas.<br />

Jānis No r vils strādā Siguldas % vidusskolā<br />

kā dziedāšanas skolotājs un vada turienes tautas augstskolas<br />

kori. Nodibinājis Liezerē «Imanta» kori un ar<br />

to sarīkojis vairākus koncertus. Sekmīgi vadījis ari<br />

simfonijorkestri konservatorijas vakaros.<br />

Artūrs Salaks strādā kā dziedāšanas skolotājs<br />

ceturtā Rīgas pilsētas vidusskolā, vada dziedāšanas<br />

biedrības «Fortissimo» kori. Diriģējis vairākus apvienoto<br />

koru koncertus.<br />

Jānis Turss agrāk vadīja korus Pēterpilī, bet<br />

tagad pasniedz dziedāšanu Liepājas skolās un vada turienes<br />

biedrību korus.<br />

S a m i 1 j o n s rosīgi strādājis Torņkalnā gan ar<br />

koriem, gan ar viņa nodibināto pūtēju orķestri, ar kuru<br />

gūst panākumus uzstājoties arī Somijā.<br />

Vienu 4<br />

/2 pudelīti diena<br />

Oskara Krūmiņa<br />

lieto ikviens, ku[š gāda par savu speķu un veselību.<br />

Rigā, Kr. Barona ielā Nr. 82<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!