22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

«^veices precizijas pulksteņi<br />

ietaupa naudu un raizes<br />

PAUL BUHRĒ, DOXA LONGINES,<br />

H-RY MOSER & Co, OMEGA,<br />

CH. TISSOT & FILS, ZENITH<br />

Mazumā pārdod visos labākos pulksteņu veikalos<br />

VAIRUMĀ TIKAI PIE GENERĀLPĀPSTĀVJA<br />

J. G I R A R D , RĪGĀ,<br />

AUDĒJU IELA N2 1. TĀLR. 22947<br />

Brāli Popovi, Rīga,<br />

Vairuma.<br />

(dibin. 1788.)<br />

L. Grēcinieku ielā JMš 35. Kantoris tāļr. 22144.<br />

Noliktava: Rīgā, Popova iela 6. Taļr. 26980, 27316.<br />

Nodala: Rīgā, Turgeņeva iela 36, pie centrāltirgus. Taļr. 28947.<br />

Dzelzs nodaļa: tāļr. 22146, 22147.<br />

Mazumā.<br />

Dzelzs, sijas, skārds visos ejošos samēros.<br />

I. labuma apclnkotais jumta skārds angļu marka ,Emu brand" „Zilals strausls",<br />

tērauds stieņos un plāksnes, cinks plāksnes un gabalos, naglas, stiepules, ratu asis un bukses,<br />

plītēs, cepeškrasnes, tecilas, arkli, lemešas uo ecēšas ar piederumiem, smēreļļas, antimons, babīts,<br />

svins u. t. t. A./S. Finska Remfabrikena, Tammerfors — Somija: bālata dzensiksnas<br />

marka „TERRA" un „TITAN".<br />

Tēraudpreču nodaļa: tāļr. 22145, 22149.<br />

Būvju un mēbeļu apkalumi, darba rīki un instrumenti galdniekiem, namdariem, atslēdznie­<br />

kiem un kalējiem, kniedes, skrūves, misiņš un varš stieņes un caurulēs, dakšas, lāpstas, ķēdes u. 1.1.<br />

Nicholson vīļu vienīgā pārdošanas vieta.<br />

Saimniecības nodaļa: tāļr. 22158, 32043.<br />

Metāla gultas iekš- un ārzemes izstrādājumā un matrači, niķeļa tējmašīnas, patvāri, servizes un<br />

g dda piederumi, alumīnija un emaljēti galda un ķēķa trauki, kā arī vāramie katli dažādos lielumos<br />

M T F J ' M T<br />

Ns 500<br />

Jūras zāle un zirga astri tapsētājiem un dažādas<br />

ārz. augu saknes (Reisswurzel) ^birstu taisītājiem.<br />

stipra — tādēļ ekonomiska,<br />

Aromātiska — tādēļ iecienītā. f i Q 500

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!