22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 45<br />

Dzēsiet uguni ar „Total"<br />

moderno ogļskābes sausdzēšamo aparātu,<br />

priekš cietiem ķermeņiem (koku u. t. t.) un šķidrumiem (eļļu,<br />

bencinu u. t. t.). Acumirklīga un stipra dzēšspēja. Neaprobežots<br />

uzglabāšanas laiks.<br />

Nesasalst! Neizgaist! Nekristalizējas!<br />

Vislielākā drošība pret ugunsgrēkiem Sevišķi ieteicams un nepieciešams šis aparāts uz laukiem!<br />

Operdziedātājs Adolis Kaktiņš,<br />

dziedās karali «Vaidelote» Nac. Opera dziesmu<br />

svētku laikā.<br />

Veļas, bērnu apģērbu un galantērijas<br />

veikals<br />

A. ŠIFFERS, Rīgā<br />

Skārņu ielā Nr. 16.<br />

Lielāizvēlē:<br />

Kuugu, dāmu Un bērnu veļu, bērnu apģērbus<br />

un citas galantērijas preces.<br />

Pieņem pasūtījumus uz veļu, dāmu un bērnu apģērbiem.<br />

Plise, hēlerē, kurbulē, izšuj monogramas. Darbi tiek apzinīgi<br />

izpildīti, par ļoti mērenām cenām.<br />

Ģeneralpārstāvis Latvijā inženiers AlekS. J a u c h S , Rīgā<br />

Vaļņu ielā 28-b, tāļr. 22422.<br />

Diriģents prof. J. Mediņš,<br />

vadīs latvju simfonijmūzikas koncertu konservatorijā.<br />

veikals<br />

Ģertrūdes ielā N° 33.<br />

Piedāvā no krājumā visādas<br />

Mēbeles kā ari metāla gultas,<br />

par ļoti pieejamām cenām uz nomasksu<br />

lidz 18 mēnešiem.<br />

M. PLINERS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!