22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VIL Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums<br />

Smalkadu izstrādājumu fabrika u. noliktava<br />

A. RUBINŠTEIN, RĪGA,<br />

Marijas ielā 22, tāļr. 38379 u. Marijas ielā 55, tāļr. 21988<br />

Piedāvā par fabrikas cenām dažādas glītas dāmu rokas<br />

somiņas, portfeļus, naudas makus, skolu, ceļojumu somas,<br />

ka arī čemodānus un citus smalkādas izstrādājumus.<br />

Pasūtījumi un izlabojumi tiek noteiktā laikā un lēti izpildīti.<br />

Damu apģērbi un vatētas<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!