22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

14 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Apmeklējiet manu veikalu<br />

P l a š a i z v e l ē !<br />

Izdevīgi maksāšanas<br />

noteikumi.<br />

un Jūs pārliecinasaties, kā ražoju un tirgū laižu vienīgi pirmklasīgas<br />

galdniecības un polsterētās<br />

MĒBELES<br />

Pēteris Prikulis Rīgā,<br />

veikals Avotu ielā Nr. 2. Tāļr. 29937;<br />

rūpn. Matīsa iela Nr. 32. Tāļr. 93816;<br />

tekošs rēķins pasta 10427.<br />

Emīls Dārziņš.<br />

Cik zināms, tad Dārziņš bij diezgan ražīgs un savā<br />

neilgā mūžā bij uzrakstījis diezgan daudz kompozīciju,<br />

starp tām dažas arī lielāka apmēra. Dārziņu vajāja<br />

ļauns liktenis, kuru viņam radīja slikti nenovīdīgi kolēģi.<br />

Dārziņam aptrūka spēki turēties pretī, tā aiziedams<br />

nelaikā no dzīves. Būtu Dārziņš dzīvojis 10 g.<br />

vēlāk, tas tā nekad nebūtu noticis. Ar Dārziņa nāvi<br />

aizgāja bojā ari daudzas viņa kompozīcijas. Daži zin<br />

stāstīt, ka neilgi pirms viņa nāves, Dārziņš pats sakūris<br />

istabas vidū sārtu un tur sadedzinājis veselu kaudzi<br />

.kompozīciju. Tur aizgāja bojā arī viņa «Vientuļā priede»,<br />

ap kuru toreiz intriganti sacēla nepamatotu traci<br />

un dažas citas viņa orķestra kompozīcijas. Vēlāk liktenīgi<br />

pazuda arī viņa operas «Rožainās dienas» klavierizvilkums.<br />

Dārziņa palikušie darbi ātri tautā atraduši<br />

popularitāti uti nav tādu viņa kompozīciju, kas būtu<br />

palikušas bez ievērības. Viņa «Melancholiskais valsis»<br />

un dziesmas iemīļojuši visi un šīs kompozīcijas joprojām<br />

ir latvju koncertu greznums.<br />

Visizdevīgākā iepirkšanas vieta ir<br />

tikai pie „WAKO"<br />

Jo tur ir plašākā izvēle no praktiskai dsīvei_ nepieciešamām mēbelēm, arī greznuma lietas, kā: tepiķi,<br />

gleznas, bronza, zvērādu izstrādājumi u. tt.<br />

Sevišķs naudas skapju centrs<br />

kur Jūs atradisat vi enmēr 15—20 dažāda lieluma naudas skapjus.<br />

IR JAUNAS un DAUDZ LIETOTAS MANTAS KURAS JĀPĀRDOD LĒTI.<br />

jāpārdod lēti. Izlietojiet svētku laiku, nākat apskatīties.<br />

„WAKO" veikali: RlGĀ, MERĶEĻA IELĀ N° 21- - TĀLRUNIS 2-1-9-3-6.<br />

RĪOA, BRĪVĪBAS IELĀ N° 42, TĀLRUNIS 2-9-0-3-3.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!