22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

9cataaanaaaaaaaaaar.t3af:aa{saaūaf3anaaaa9<br />

Dāmu frizēšanas zalons<br />

„Regina"<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 25<br />

n. O. Passern<br />

Bastēja laukumā 8- Tāļr. 21765<br />

Specialitāte:<br />

c Matu griešana. Frizešana. Nagu kopšana.<br />

C Matu krāsošana. Aukstā ondulacija.<br />

Izturīgi viļņojumi (Dauervvellen) u. 1.1.<br />

ecjoooocJocjDCJCJCiooaaacJcacjecocJocjooaocic am<br />

Ēdienu veikals<br />

K. Zālīte,<br />

Rīgā,<br />

Blaumaņa ielā Nr 9<br />

*<br />

Pusdienas :•: Vakariņas.<br />

Ēdienu veikals<br />

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*<br />

I "V<br />

ļ A . Somas<br />

Rīgā,<br />

Blaumaņa iela 12<br />

Tālrunis 27048<br />

SHtl un auksti ēdieni<br />

Garšīgas<br />

pusdienas un<br />

vakariņas<br />

no pirmkl. produktiem.<br />

Atis Kauliņš.<br />

Kauliņš ilgus gadus strādā Jelgavā, gan kā dziedā­<br />

šanas skolotājs, gan kora diriģents. Vairākus gadus<br />

vadījis «Liras» koru ar kuru sarīkojis daudz mākslas zi­<br />

ņā vērtīgu koncertu. 1906. g. Kauliņš izdod žurnālu<br />

«Mūzikas druva», kuram ziedo daudz laika un arī ma­<br />

teriālus līdzekļus, kas turpina iznākt 2 gadus. Daudz<br />

strādājis mūzikas paidagoģisko jautājumu noskaidroša­<br />

nā. Iekārtojis koriem vairākas tautas dziesmas un<br />

«romantisku tautas operu» — «Senlatviešu <strong>svētki</strong>».<br />

DAMU un KUNGU CEPURU FABRĪKA<br />

A. KOTELLO, Rīgā,<br />

• AVOTU IELA N2 23-a. Tālrunis 29191<br />

Piedāvā lielā izvēlē: dāmu, kungu, skolēnu un sporta cepures<br />

VAIRUMĀ. MAZUMĀ.<br />

Vairumā tirdzniecība un kantoris: LIELA ĶĒNIŅU IELA 39. TĀLRUNIS 2-3-0-1-3.<br />

Lielā izvēlē dāmu cepures, modeļcepures un visi piederumi modistēm.<br />

Sesonas jaunumi! Sesonas jaunumi!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!