Views
2 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 12 سرمایهداریاقتصاددانان نظریات ارزشدرباره بنارا سرمایهداری اقتصادسیاسی که کسانی یعنی سرمایهداری،‏ کالسیک اقتصاددانان مصرفارزش تفاوت اسمیت آدام داشتند.‏ توجه مبادله ارزش تولید در کار نقش به نهادهاند،‏ بزرگترینکه ریکاردو میداند.‏ مبادله ارزش واقعی معیار را کار و میکند بیان را مبادله ارزش و ارزشتئوری پایهٔ‏ بر و رفت اسمیت از جلوتر عرصه این در است بورژوائی کالسیک اقتصاددان بهمیبایست میکرد دنبال پیگیرانه را خود تئوری اگر و شد،‏ طبقاتی تضادهای متوجه کار کند.‏اعتراف سرمایهداری نظام بودن غارتگرانه و ظالمانه اقتصادایجاد بهفکر خود ماهیت افشاء از خطر احساس با سرمایهداری سردمداران مه خود مکانیک اقتصاد از آنان باشد.‏ سرمایهداری اح مدٌ‏ و مدافع که افتادهاند عامیانهای ندارندقبول باشد سرمایه بهسود آنچه جز هم را ریکاردو و اسمیت نظرات و کردهاند اعراض میاناز میکنند.‏ تبلیغ و تدریس بهوسعت را بیارزشی و عامیانه سیاسی اقتصاد عوض در و کهدارند بیشتری ارزش تئوری دو کاال،‏ ارزش دربارۀ بورژوائی اقتصاد عامیگرای تئوریهای است.‏نهائی«‏ ‏»مطلوبیت دیگری و ندرت«‏ ‏»تئوری یکی ندرتتئوری )1( باشدنادرتر که کاالیی هر و است مربوط کاال بهندرت کاال ارزش تئوری این اساس بر تئوریبنابراین ندارد.‏ تقاضا به نسبت عرضه کمبود جز معنایی واقع در ندرت است.‏ باارزشتر کردهاندعوض آنرا اسم بورژوا اقتصاددانان حضرات که است تقاضا و عرضه تناسب همان ندرت دهند.‏فریب را شنونده تا اماندارد،‏ کاربردی ندرت تئوری اقتصادی مادی شرایط در ندرت:‏ تئوری واقعی کاربرد بازاروضع آن(‏ نظایر و خشکسالی جنگ،‏ ‏)مثل آید پیش فالکتباری و بحرانی حالت وقتی چنینتئوری این واقع در میآید.‏ پدید کاالها ندرت و کمبود نتیجه در و میخورد بههم آفرینارزش محتکر ندرت،‏ تئوری بر بنا میکند.‏ بزک اقتصادبورژوائی نظر از را هائی فالکت محتکرینخرابکارانهٔ‏ فعالیت و طبیعی سوانح و اجتماعی فالکتهای و بحران اما است.‏ ایناز غاراتگران که میدهند امکان و ریزند می بههم را بازار نظم هرچند نمیآفرینند،‏ ارزش

13‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد غیرعادیو سریع افزایش میدهد رخ آنچه بگیرند.‏ باج جامعه از و کنند استفاده آشفته بازار آنهاست.‏واقعی ارزش از کاالها قیمت سریع گرفتن فاصله و قیمتها ندرتتئوری امپریالیستی دنیای در فالکتهاست.‏ و محتکرین تئوری ندرت تئوری پس هموارهغیراقتصادی توطئههای و اقتصادی دسایس با امپریالیستی انحصارات زیرا دارد عملکرد پساست.‏ احتکار نوعی انحصار واقع،‏ در میکنند.‏ ایجاد بازار در مصنوعی کمیابی نوعی ازسخن البته بورژوا تئوریسنهای است.‏ انحصار مشاطهگران و انحصارات تئوری ندرت تئوری و روشنفکر خیلی را خود آنها نمیآورند.‏ بهمیان انحصار و احتکار خشکسالی،‏ فالکت،‏ بحران،‏ کمیاب،‏نبوغهای و استعدادها ویژه،‏ هنرمندان نادر تابلوهای از و میدهند نشان فرهنگ با اینپاسخگوی کار ارزش قانون که مدعیاند و میکنند بحث یکدانه گوهرهای و باستانی آثار قیمتیسنگهای بازار و ندارد وجود حقیقت سوزنی سر ادعا این در نیست.‏ ویژه حالتهای قانونآن سنگپایهٔ‏ که اقتصادی،‏ قوانین طبق هم عتیقه اشیاء و نقاشی تابلوهای الماس،‏ و میشود.‏اداره است،‏ کار ارزش نهائیمطلوبیت نظریه )2( مقداربه خریدار هر است.‏ خریدار روان به مربوط کاال ارزش مطلوبیت،‏ تئوری موافق بهشروع که آغاز در نیست.‏ یکسان کاال واحدهای همهٔ‏ به او نیاز اما دارد.‏ نیاز کاال معینی مطلوببسیار او برای کاال و است زیاد خریدش اشتهای ندارد،‏ کاال آن از چون میکند،‏ خرید همانبه هم کاال آن مطلوبیت میشود،‏ کم اشتهایش خرید کاال از مقداری که همین است.‏ وقتیسرانجام میدهد.‏ ادامه خرید به کمتر میل با او و میکند افت خریدار برای نسبت مطلوبیتندارد.‏ مطلوبیت او برای کاال آن دیگر زیرا میایستد،‏ باز خرید از خریدار که میرسد مطلوبیت،‏تئوری به بنا است.‏ آن نهائی مطلوبیت خریده،‏ خریدار که کاالیی واحد آخرین کاالست.‏ارزش تعیین پایهٔ‏ نهایی مطلوبیت همین میکند،‏بررسی را مشتری روحیهٔ‏ کند بررسی را کاال ارزش اینکه بهجای مطلوبیت تئوری است.‏متفاوت آن کاربرد به بسته کاال تقاضای زیرا است.‏ ناقص بسیار هم مورد این در تازه و ازکمتر که دارد حداقلی آنها مصرف طبعاً‏ و بشرند اولیهٔ‏ نیازمندیهای جزو کاالها از نوعی میتوانندنه و میخرند مصرف از بیشتر مردم نه را نمک و نان است.‏ قحطی و گرسنگی آن پیدایشمواقع در ‏)مگر نیست زیاد کاالها نوع این مصرف نوسان بخرند.‏ مصرف از کمتر داد.‏پاسخ مطلوبیت با نمیتوان را کاالها اینگونه تقاضای نتیجه،‏ در جانشین(.‏ کاالهای مربوطخریدار روانی حالت به تقاضائی نیست.‏ مربوط خریدار روانی حالت به تقاضاها اینگونه مربوطخریدش قدرت به بهویژه نیاز،‏ بر عالوه خریدار،‏ تقاضای نباشد.‏ ضروری نیاز که است خریدارخرید قدرت که است موثر جائی در تنها خریدار روانی وضع و کاال مطلوبیت است.‏ باشد.‏باز انتخاب در او دست و بینهایت

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
دریافت فایل
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
الوجیزه فی علم الدرایه
2010/1 ہرامش 24 دلج