Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 72 سرمایهداریو آمده در آب از نادرست کارگر طبقهٔ‏ فقر مورد در مارکس نظریهٔ‏ گویا انداختندکه پرطمطراقتئوریهای کند.‏ فراهم مردم همهٔ‏ برای مرفهی زندگی که است شده موفق معاصر تمامانبوه مصرف ‏»مرحلهٔ‏ و همگانی«‏ مصرف ‏»جامعهٔ‏ عمومی«،‏ رفاه ‏»جامعهٔ‏ نامهای زیر همهنوز و شد،‏ تدریس دانشگاه در و پوشید علم کسوت و آمد پدید اجتماعی«‏ قشرهای انب و سرمایهداری جامعهٔ‏ در میگوید وقتی مارکس میشود.‏ تدریس ایران دانشگاههای در میشود،‏فقر دچار کارگر طبقهٔ‏ سرمایهداری،‏ انباشت عام قانون غیرقابلاجتناب عملکرد بر هک دارد نظر در را جدیتری و عمیقتر بهمراتب معنای بلکه نیست فقرمادی فقط او منظور میگوید:‏مارکس است.‏ وسیع و عمومی فقر آن از جزئی کارگر طبقۀ انکارناپذیر مادی فقر باالمزدش میزان اینکه از اعم کارگر،‏ طبقهٔ‏ وضع میشود،‏ انباشتهتر سرمایه قدر هر میشود.‏بدتر است،‏ پایین یا که:‏میکند تأکید چیست شدن بدتر از منظورش دهد توضیح اینکه برای و بندگی،‏جانکنی،‏ فقر،‏ انباشت متضمن حال عین در قطب،‏ یک در ثروت انباشت است.‏دیگر قطب در اخالقی انحطاط و خشونت نادانی،‏ ونسبی فقر یکی است.‏ گانه دو کارگر طبقه فقرمادی و محرومیت مادی:‏ فقر ‎1‎ مطلق.‏فقر دیگری سرمایهدارانسهم به نسبت ملی درآمد از کارگران سهم که است این نسبی فقر از منظور میشود.‏بیشتر و بیشتر مستمراً‏ طبقاتی فاصلهٔ‏ و میشود کمتر مستمراً‏ کارگرانزندگی که است معنا بدان این و است،‏ مطلق فقر کارگر طبقه فقر دیگر نوع میشود.‏بدتر هم بهخودشان نسبت حتی بلکه سرمایهداران،‏ ثروت و زندگی به نسبت نهفقط تکاملکه نیست این مارکسیستها منظور فهمید.‏ را آن و کرد دقت کمی باید مطلب این در میروندپیاده امروز رفتند می سرکار دوچرخه با دیروز اگر کارگران و ندارد وجود اجتماعی و علمی بهطور را کار نیروی ارزش که است کسی نخستین مارکس میشوند.‏ سوار االغ یا کارنیروی ارزش در نیز اجتماعی تکامل و معنوی عمل که داده نشان و کرده بیان دقیق واردکارگران مصرفی ترکیب در بیشتری کاالهای باشد،‏ پیشرفتهتر جامعه هرچه و دارد دخالت دستمزدهاسطح حفظ در کارگری مبارزات که است داده نشان مارکس بهعالوه،‏ میشود.‏ است.‏موثر کارگران زندگی سطح و معناست؟چه به کارگران مطلق فقر پس است.‏ادواری تولیدسرمایهداری با پیوند در کارگران زندگی که است معنا بهاین نخست،‏

73‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد هستیاز کارگر میلیونها بحران و رکود روزهای در ولی میشود بهتر کمی رونق روزهای در کارگراناز عظیمی تودهٔ‏ هستند همچنین است.‏ دیروزشان از بدتر امروزشان میشوند.‏ ساقط سیکلدر ما،‏ زمان در میدهند.‏ در تن کمتر مزد با بهشغلی و داده دست از را خود شغل که و کوتاهتر نسبی رونق زمانهای یعنی است،‏ شده حاصل تغییراتی سرمایهداری بحرانهای و است درگیر عمومی بحران یک در امپریالیستی سرمایهداری است.‏ مداومتر تورم و رکود است.‏متزلزلتر سرمایهداری کشورهای در کارگر طبقهٔ‏ وضع بنابراین بیشتربهروز روز آن اشکال انواع در بیکاران یا ذخیره سپاه مطلق شمارهٔ‏ دوم،‏ وضعامروز است.‏ بیشتر مطلق بهطور رسمی مستمندان و راکد بیکاران بخش از و میشود صاحباننیمهبیکاران،‏ بیکاران،‏ از عظیمی ارقام چنین سرمایهداری تاریخ که است بهگونهای بهیادرا فساد و دزدی و جنایتکار باندهای اعضای و روسپیان ولگردان،‏ کاذب،‏ مشاغل ندارد.‏میشود.‏جمع کارگری قطب در مطلق بهطور جامعه در موجود محنت و فقر سوم،‏ بهرهمندخدمات بدترین از و کنند سکونت شهر محالت بدترین در همواره مجبورند کارگران دارد.‏اسفناکی وضع نظر هر از کارگرنشین محالت شوند.‏ مداومتمرکز از است عبارت سرمایه انباشت عام و مطلق قانون عملکرد دیگر جانب ‎2‎ سرمایهداریکارگری.‏ قطب در جانکنی و بندگی تمرکز متقابالً‏ و سرمایه،‏ قطب در قدرت میدهد.‏افزایش هم را خود حاکمیت قدرت میافزاید،‏ خود ثروت بر که میزان بههمان بیشترآن سیاسی و ایدئولوژیک تأثیرگذاری امکانات و وسایل و مسلطتر سرمایهداری دولت میشود.‏تمرکزاز است عبارت سرمایه انباشت عام و مطلق قانون عملکرد از جانب سومین ‎3‎ آنروی بهویژه مارکس که کارگر،‏ قطب در خشونت و نادانی اخالقی،‏ انحطاط معنوی،‏ فقر وزمان با سرمایهداری انباشت مطلق و عام قانون عملکرد شکل مسلماً‏ است.‏ کرده تأکید وحم با مگر آن عملکرد ولی میشود،‏ ضعیفتر یا شدیدتر و میکند تغییر روز شرایط و مکان مینویسد:‏قانون این تحقق در شرایط تأثیر دربارهٔ‏ مارکس نمیشود.‏ متوقف سرمایهداری قوانینمانند نیز سرمایهداری انباشت مطلق و عام قانون یعنی قانون این میشود،‏تغییر دستخوش گوناگون شرایط نتیجهٔ‏ در خویش،‏ یافتن تحقق روند در دیگر است.‏خارج ما تحقیق کنونی حدود از آن تحلیل که مطلققانون است،‏ گرفتار عمیق و عام بحران یک در جهانی سرمایهداری که ما زمان در

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
آدمیان که در...
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
دریافت فایل
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
فایل راهنما
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center