Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 68 مشغولرشتههای نمیتواند سرمایه ترکیب تغییر نمیشود.‏ ختم بهاینجا مسأله اما ازرا کارگران از تعدادی خود سرمایهٔ‏ ترکیب تغییر با مؤسسات اینگونه نگیرد.‏ فرا را بهکار ‏ٔههم در سرمایه ترکیب در تغییر البته،‏ هستند.‏ ‏»زیادی«‏ کارگران این میکنند.‏ بیرون کار دیگرجای در و میشوند بیکار جایی در کارگرانی نیست؛ همزمان و نسبت بهیک رشتهها ‏ٔهسرمای کل اگر اما میشوند.‏ کار یافتن به موفق آنها از ای عده الاقل یا میکنند،‏ پیدا کار خواهدزیادتر آنها نسبی کاهش علیرغم کارگران تعداد مطلق قدر یابد،‏ افزایش اجتماعی هٔ نتیج روند این و میشود بیشتر بهروز روز اجتماعی سرمایهٔ‏ کل سرمایهداری جامعهٔ‏ در شد.‏ تولیدامر در اجتماعی سرمایهٔ‏ این حرکت هر افتادن بهکار اما است.‏ سرمایه انباشت طبیعی مراحلاز ادواری بهطور سرمایهداری بازار است.‏ ادواری بلکه ندارد،‏ یکنواخت و موزون حالت زمانیو میگیرند،‏ کارگر و میافتد بهکار سرمایهها رونق،‏ مرحلهٔ‏ در میگذرد.‏ رکود و رونق رد نتیجه،‏ در میکنند.‏ اخراج را کارگران و میکاهند تولید از سرمایهها باشد،‏ رکود دورهٔ‏ که کهمیآید پدید کار آمادهٔ‏ زائد کار نیروی از کمتری یا زیادتر عدهٔ‏ همواره سرمایهداری کار بازار سرمایهداریویژهٔ‏ جمعیت بهقانون اینجا در است.‏ سرمایه خدمت در ذخیره ارتش یک مانند هٔ جامع در زائد جمعیت است.‏ غیرانسانی سرمایهداری نظام خود بهاندازهٔ‏ که میخوریم بر بایدو است سربار بیکار،‏ ندارد.‏ مصرف بر حقی لذا و اجتماعی تولید در جائی سرمایهداری زا دارد.‏ نگاه زنده انحاء از بهنحوی را خود نشده دعوت بهکار سرمایهدار طرف از که زمانی تا سهیا گروه سه به کنند،‏ حفظ را خود و بگذراند روزگار شکل بهچه زائد جمعیت که نظر این راکد.‏بیکاری پنهان،‏ بیکاری روان،‏ بیکاری میشود:‏ تقسیم نوع درو شدهاند رانده معینی صنعت از که است بیکاری کارگران به مربوط روان بیکاری میشوند.‏جذب بهکار دیگر صنعت یک در کوتاهی بالنسبه فاصلهٔ‏ روینسل اندر نسل که روستاییهایی است.‏ روستا به مربوط عمده بهطور پنهان بیکاری اذل نمیپذیرد را آنها هم شهر چون و میشوند زیاد همانجا در کردهاند تولید و زندگی زمین نیرویبه آنکه بدون میمانند اجدادی و آباء زمین روی و خود ده همان در الزاماً‏ آنها از عدهای زیردر واقعیشان بیکاری اما بیکارند،‏ واقع در آنها بیشتر باشد.‏ داشته وجود واقعی نیاز آنها شوند.‏سرازیر بهشهر که آمادهاند لحظه هر آنها است.‏ پنهان خانوادگی ظاهری کار پوشش اینهااست.‏ نامنظم بهکلی آنها اشتغال که هستند بیکارانی کثیر تودهٔ‏ که راکد بیکاری دارندکمی امید و شدهاند ریخته بیرون صنعتی زوال حال در رشتههای از که هستند کسانی راکدبیکاران دستمزد و زندگی سطح کنند.‏ پیدا بزرگ صنعت در منظمی و مطمئن کار که بیکاراناز بعد آمادهترند.‏ کار روزانهٔ‏ تمدید و کار نیروی ارزان فروش برای و است پایینتر وبزهکاران و ولگردان به که داریم را دائمی بیکاران و مستمندان از وسیعی قشر راکد،‏ بهکارند،‏قادر و بهکار آماده اینان از بسیاری دارند.‏ قرار آن مرز در یا و پیوستهاند روسپیان

69‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد منسوخآنها حرفهٔ‏ که کسانی شدهاند.‏ تلقی زائد همیشه برای تقریباً‏ سرمایهداری نظر از اما بیماران،‏کار،‏ سوانح معلولین کرده،‏ تجاوز سرمایه لزوم مورد عادی حد از سنشان شده،‏ کهمیدهند تشکیل را سرمایهداری جامعهٔ‏ مستمندان عظیم اردوی این یتیمان و زنان،‏ بیوه میراند.‏کامل فساد لجنزار بهسوی توان تمام با را آنها سرمایه کمکمبلغی کارگران طوالنی مبارزات اثر بر پیشرفته،‏ سرمایهداری کشورهای در سرمایهدارانصندوق از چیزی عمالً‏ است گرفته بهخود قانونی خصلت که بیکاری هزینهٔ‏ اینوجود حال،‏ عین در میشود.‏ تحمیل کارگران خود دوش بر بلکه نمیکشد،‏ بیرون ؛تسا سرمایهداری جامعهٔ‏ در بیکاری درمانناپذیری به اعتراف بهمعنای اوالً‏ کمکهزینهها دستمزداز آن محل و میگیرد بر در را بیکاران از کوچکی بخش معموالً‏ کمکهزینهها این ثانیاً‏ طریقاز سرمایهداران که سودی ثالثاً‏ سرمایهداران؛ صندوق از نه است،‏ مشاغل کارگران تسا کمکهزینهای از بیشتر چهبسا آورند می بهدست شاغل کارگران دستمزد آوردن پایین میشود.‏پرداخت بیکاران به که اقتصادداناناست.‏ ویژه‏ اهمیت دارای مارکس طریق از سرمایهداری جمعیت قانون کشف و میدانند طبیعی وولد زاد نتیجهٔ‏ را زائد انسان کثیری تعداد وجود واقعیت سرمایهداری سرمایهداریدوران در کارگران زندگی بهبود ‏»زائد«،‏ انسان همه این پیدایش دلیل که مدعیاند طبیعی،‏بهدالیل بنا که کرد ادعا انگلیسی اقتصاددان مالتوس است.‏ سرمایهداری دولتسر از و وحسابی؛ تصاعد با کشاورزی تولید رشد ولی است هندسی تصاعد با انسانی جمعیت رشد جلوگیریراهها،‏ از یکی گرفت.‏ را جمعیت افزایش جلو باید داد نان را مردم بتوان اینکه برای و زاد از جلوگیری دستهحمعی.‏ امحاء وسایل زدن بهکار دیگر راه و است تناسل و توالد از بچهحال بههر کارگر خانوادههای نیست.‏ کارساز چندان اما است مفید مالتوس،‏ بهنظر ولد،‏ طاعون،‏قحطی،‏ افتد.‏ بهکار جمعی امحاء وسایل که است این کار چارهٔ‏ لذا آورند،‏ می زیاد او،‏جمعیت تئوری یا مالتوس،‏ نظریه پایهٔ‏ است.‏ او مطلوب وسایل از کشتار و جنگ بهویژه و است:‏استوار زیرین اصول بر نیزآن بر حاکم قوانین لذا اجتماعی؛ نه است،‏ طبیعی مقولهٔ‏ یک انسانی جمعیت ‎1‎ اجتماعی.‏نه است،‏ طبیعی نمیکند.‏تفاوت اجتماعی مختلف نظامهای در جمعیت قانون ‎2‎ شوند.‏برده بین از موذی حشرات مانند باید و زائدند واقعاً‏ زائد نانخورهای ‎3‎ میکردند.‏تکرار خود نژادی عقاید قالب در را مالتوس نظریات هیتلری فاشسیتهای کهزمانی تا نژادها دیگر و دارد واقعی حیات حق آنها اصیل نژاد تنها که بودند مدعی آنها همیناز بورژوایی شناسان جمعیت همامروز،‏ دارند.‏ حیات حق کنند،‏ خدمت نژاد این به جمعیتکه کردهاند نگرانی ابراز بارها آمریکایی دانشمندان مینگرند.‏ جمعیت بهمسألهٔ‏ دریچه

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com