Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 46 تراست.‏ارزان کشورها این در کارگر زیرا است از:‏عبارتند که دارد پیامدهایی ماشین از سرمایهداری استفادهٔ‏ ارزانرا کار نیروی جهت دو از زنان و کودکان کار سرمایهدار،‏ نظر از زنان:‏ و کودکان کار کمتریمقدار به خردسال کودک یک است.‏ ارزانتر زن و کودک کار اصوالً‏ اینکه یکی میکند:‏ بهحسابخانواده نانآور هم زن نیست.‏ او تکفل تحت هم کسی و دارد نیاز پوشاک و غذا اینکهدیگر شود.‏ تلقی ارزانتر آنان کار بازتولید که است این جامعه‏ سنت بهعالوه،‏ نمیآید.‏ فرزندو زن اگر ولی میآید.‏ بهحساب هم او خانوادهٔ‏ مخارج کارمزد،‏ کارگر کار ارزش تعیین در فسادبا همراه کودکان و زنان بهکارگیری شد.‏ خواهد ارزانتر او کار نیروی کنند،‏ کار هم او میدهد.‏افزایش را کودکان میر و مرگ و است بیبندوباری و درشد.‏ تمدید کار روزانهٔ‏ ماشین،‏ پیدایش با سرمایهداری،‏ نظام در کار:‏ روزانهٔ‏ تمدید دررا بزرگ صنعت با مقابله قدرت منفرد کارگرِ‏ و است مسلط کارگر بر ماشین نظام این نمیبیند.‏خود میکند.‏فراهم را کار آهنگ تشدید زمینهٔ‏ ماشین،‏ سرمایهداری کاربرد کار:‏ آهنگ تشدید آنهامهمترین که کردهاند اختراع کار این برای گوناگونی شیوههای سرمایهداری کارشناسان دستمزدعلمی،‏ بهاصطالح شیوههای این در است.‏ ردوان و هالسی فورد،‏ تایلور،‏ سیستم هرمتوسط دستمزد آوردن بهدست برای است محبور او که میکنند تعیین طوری را کارگر کاراز بسا چه و گرفت خواهد کمتری دستمزد شد،‏ خواهد جریمه وگرنه کارکند،‏ بیشتر روز شد.‏خواهد اخراج افزایشبیسابقهای بهطرز را کار سوانح ماشین،‏ کاربردسرمایهداری کار:‏ از ناشی سوانج فلج،‏سل،‏ نظیر کار،‏ از ناشی بیماریهای ماشین،‏ از قبل سرمایهداریِ‏ نظام در میدهد.‏ بریدننظیر میآورد بههمراه جدیدی سوانح انواع ماشین اما بود.‏ شایع غیره،‏ و زودرس پیری و....‏چشم کردن کور پا،‏ و دست تعداداما داشت،‏ جنگ جبههٔ‏ در تلقات نفر هزار 566 جهانی دوم جنگ در انگلستان برابرسه یعنی نفر،‏ میلیون نیم و یک مدت همین در زخمی(‏ و ‏)کشته کار حوادث قربانیان ایندر کار ساالنه قربانیان و داشت تلفات نفر هزار هفتصد جنگ این در آمریکا بود.‏ آن سوانحتخمین،‏ یک طبق میکند.‏ بیداد سوانح ما،‏ خود کشور در است.‏ آن از بیشتر کشور پنجاهو دویست روزانه یعنی است،‏ صدهزار تا هشتاد مرز در هرساله کار از ناشی حوادث و مورد.‏بردنمیان از ماشین،‏ سرمایهداری کاربرد ویژگیهای از یکی ها:‏ مهارت شدن مسأله رفتهرفتهمهارتها بین تفاوت است.‏ آنها کردن بیهویت و بیشخصیت و کارگران مهارت چنددر را متفاوت کامالً‏ شغل هزاران میتواند سرمایهداری که جایی تا میشود،‏ کمتر و کم رد بلکه کشور،‏ یک حتی و کارخانه یک در نهتنها طبقهبندیها این کند.‏ درجهبندی مهارت

47‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد ‏ٔهدربار کار بینالمللی سازمان است.‏ گرفته انجام سرمایهداری کشورهای از زیادی تعداد مقیاس کارگراست:‏ کرده تقسیم طبقه هفت به را کارگران و گرفته تصمیماتی مشاغل طبقهبندی مصوبایران کار قانون در متخصص.‏ و تکنیسین صنعتگر،‏ استادکار،‏ ماهر،‏ نیمه ساده،‏ درجهساده،‏ کارگر کردهاند:‏ تقسیم طبقه شش به مهارت و شغلی نظر از را کارگران 1337، بسیاریدر هم مشاغل طبقهبندی همین استادکار.‏ سر و استادکار 1، درجه 2، درجه 3، میشود.‏مواجه سرمایهداران مقاومت با ما(‏ کشور در جمله ‏)از سرمایهداری کشورهای از کهسرمایه مدافعان میپردازند.‏ بهآنها کارگران طبقه و صالحیت از کمتر دستمزدی آنها زیرا نظردر تولید در را فردی استعداد و مهارت نقش مارکس که میانداختند راه جنجال و جار و راحتی چه با اینک انگاشت،‏ ساده کار از ضریبی را بغرنج کار نمیتوان اصوال و نمیگیرد،‏ دیاب کردهاند.‏ طبقهبندی و درجهبندی را کارگران بغرنج کار و نوشتهاند آئیننامهها سادگی کارگرکه نمیکند فرقی و نیست،‏ خاصی مهارت به مربوط درجهبندی این که کرد توجه پذیرشچز نیست چیزی واقع در مشاغل طبقهبندی کند.‏ تولید اتومبیل یا بدوزد پیراهن ساده.‏کار و بغرنج کار دربارۀ مارکس نظر باتوأم است؛ زا بحران ماشین،‏ صنعت سرمایهداری،‏ نظام در کارگران:‏ دفع و جذب آنهارکود،‏ هنگام و میکند دعوت بهکار را کارگران رونق،‏ بههنگام و است شدید نوسانات میکند.‏بیرون را ماشینسرمایهداری کاربرد غیرمولد:‏ بهکارهای کارگرانب از بزرگی بخش دادن اختصاص رویغیرمولد کارهای به بهناچار آنها که میشود زائد کارگران بیشتر هرچه افزایش سبب بهخودرا کارمند و کارگر بیشترین سرمایهداری کشورهای در خدمات بخش امروز میآورند.‏ است.‏کرده جذب یب کارخانه،‏ هر در سربازخانهای نظم است:‏ این سرمایهداری شعار سربازخانهای:‏ نظام کارخانه،‏هر در دموکراسی است:‏ این سوسیالیسم شعار و جامعه.‏ کل در آنارشی و نظمی جامعه.‏درکل برنامهریزی مدیریت ماشینسرمایهداری کاربرد کارگران:‏ آموزش و بهداشت با سرمایهداری ماشنیسم مقابلهٔ‏ است.‏علت بر مزید زنان و کودکان گیری بهکار میکند.‏ غیربهداشتی را کار محیط ‏ٔهمصیبتنام روستا به ماشین ورود سرمایهداری،‏ نظام با کشاورزی:‏ و بزرگ صنعت ودهقان میلیونها شدن آواره دهقانی،‏ اقتصاد ویرانی باعث و است کوچک تولیدکنندگان میکند،‏زائد را کارگر هم کارخانه در ماشین است.‏ ها شهر حاشیهٔ‏ در حلبیآبادها تشکیل است.‏بیبرگشتتر و شدیدتر هم باز کارگران ساختن«‏ ‏»زائد در ماشین تأثیر کشاورزی در اما کشاورزیمحصوالت درتولید مدرن ی تکنولوژ و بزرگ وصنعت ورودماشین و روستا تحول اصل بدلانسان برای بالیی به سرمایهداری نظام درچارچوب مثبت امر همین اما است مثبتی امر کرد.‏راحل مشکل این میتوان سرمایهداری غیر رشد راه اتخاذ ازراه میشود.فقط

أتصرف؟
دریافت فایل
کیمیا
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
زندگی - نانو
دریافت فایل
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
دریافت فایل
فایل راهنما
کیمیا