Views
2 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 58 مؤسساتکارمندان و کارگران هستند:‏ بخش سه کردیم یاد که شهری خانوادههای و کاسبکاران و پیشهوران و خصوصی؛ سرمایهداری مؤسسات کارمندان و کارگران دولتی؛ کارگرانهزینهٔ‏ تأمین مسؤول صورت بههر دولت اول،‏ قسم مورد در آزاد.‏ مشاغل صاحبان برمستقیماً‏ است مجبور ندهد سوبسید آنها مصرفی کاالهای به اگر و هست،‏ کارمندانش و پایینطریق از بهعالوه،‏ نمیکند.‏ بهآنها خدمتی دولت مورد این در پس بیفزاید.‏ آنها حقوق میبایستخودش که حقوقی و دستمزد از مبالغی کشاورزی،‏ محصوالت بهای نگاهداشتن میپردازد.‏آنها بهحساب و میگذارد دهقانان بهگردن بپردازد بهمعنایسوبسید خصوصی،‏ بخش کارمندان و کارگران یعنی دوم،‏ قسم مورد در دولتبهحساب که است آنها دستمزد از بخشی پرداخت بهمعنای بلکه نیست،‏ آنها به کمک واصلغیرمستقیم بهطور و زحمتکش دهقانان بهحساب یا و میشود واصل غیرمستقیم و میافزاید.‏سرمایه بهسود آن معادل و میشود بغرنجترکمی مسأله ظاهراً‏ آزاد،‏ مشاغل صاحبان و کارگران یعنی سوم،‏ قسم مورد در میکندکم را خود مصرفی هزینهٔ‏ دولتی،‏ سوبسید از استفاده با اجتماعی،‏ قشر این است.‏ سازد.‏مبدل بهسرمایه و کند انباشت را ساالنه درآمد از بزرگتری بخش که مییابد امکان و آنهادستمزد از که دارند پادو و کارگر کمی تعداد یک هر پیشهوران و کاسبکاران بهعالوه،‏ بازاردر سود تقسیم مکانیسم اما میافزاید.‏ انباشت مایهٔ‏ و ساالنه برسود و میشود کم هم پیشهورانو کاسبکاران دست از سود،‏ از بزرگتری هرچه سهم که است طوری سرمایهداری کارمندانبه رفته رفته عمل در داران مغازه میریزد.‏ بزرگ سرمایهداران بهجیب و آمده بیرون صورت،‏بههر میفروشند.‏ جنس آنها برای و آنها بهحساب گویی میشوند،‏ تبدیل بزرگ سرمایه اعظمبخش یا همه واقع در میرسد،‏ پیشهوران و کاسبکاران به ظاهراً‏ که سوبسید از سهمی میگردد.‏سرازیر سرمایهداران بهصندوق آن مینمایدچنین اول نظر در شاید است.‏ سرمایهداران شخصی هزینهٔ‏ باره،‏ این در آخر نکتهٔ‏ نیست.‏چشمگیر مبلغ این و میکنند مصرف اساسی کاالهای از ناچیزی مقدار سرمایهداران که لوکساتومبیلهای ویال،‏ خرید خارج،‏ به سفر چون اقالمی عمده بهطور را آنها شخصی هزینهٔ‏ دراست.‏ اول نظر در فقط تصور این اما نمیخورد.‏ زیادی قند و نان و میدهد تشکیل غیره و میکنندجویی صرفه خود شخصی هزینهٔ‏ در سوبسید بهحساب سرمایهداران که مبلغی واقع زیرا:‏است مالحظهای قابل مبالغ قیمتآوردن پائین در دستمزدها بودن نازل و اساسی کاالهای بهای بودن نازل اوالً،‏ دارد.‏اثر هم سرمایهداران لوکس کاالهای جمله از و کاالها همهٔ‏ تعدادنیست.‏ خانوادهاش افراد و او خود هزینهٔ‏ فقط سرمایهدار شخصی هزینهٔ‏ ثانیاً‏ بهکارهایصورت هر به یا و هستند خانوادهها این خدمتکاران زمرهٔ‏ در کارگران از عظیمی شخب میکنند.‏ خدمت بهسرمایهداران عمده بهطور که دارند اشتغال غیرمولد خدماتی

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 59مهمی از دستمزد کارگران شاغل در خدمات غیرمولد در واقع باید جزو هزینههای شخصیسرمایهداران بهحساب آید.‏بنا بر آنچه گفته شد،‏ مشخص است که سوبسیدهای دولتی کمک به مردم زحمتکشنیست بلکه کمک به سرمایهداران است.‏4( چهارمین راه دخالت دولت سرمایهداری برای کنترل دستمزد کارگران،‏ هدایتسیاستهای عمومی و اقتصادی در جهت کاهش دستمزدهای واقعی است.‏ تورم یا کاهشقدرت خرید پول نه فقط بهطور طبیعی،‏ یعنی بر اثر عملکرد مستقیم قوانین اقتصادیسرمایهداری،‏ بلکه در موارد زیادی بهطور مصنوعی و بر اثر سیاستهای مالی دولت پدیدمیآید و رشد میکند.‏ دستمزد کارگران را امروز مبلغی تعیین میکنند که فردا این مبلغدستمزد فقط یک اسم است،‏ یک رقم است که قدرت خرید واقعی آن هر روزه کم میشود وهمواره از ارزش نیروی کار عقب میماند.‏تفاوتهای فراملی در دستمزدهادستمزدها در کشورهای مختلف باهم تفاوت دارند.‏ عامل اصلی این تفاوت دوتااست:‏اول اینکه نیازهای ضروری کارگر،‏ که تأمین آن ارزش نیروی کار را تشکیل میدهد،‏در زمان و مکان تفاوت میکند.‏ مثالً،‏ در مناطق سردسیر لباس گرم و مسکن مناسب جزوضروریات زندگی است که در مناطق گرمسیر ضرورت ندارد.‏ بهعالوه،‏ با سنن و عاداتمتفاوت نیازها هم تفاوت میکند.‏ از اینها گذشته،‏ سطح رشد جامعه در نیازهای کارگرانموثر است.‏دومین دلیل تفاوت فراملی در دستمزدها این است که هرچه در کشوری تولیدسرمایهداری تکامل یافتهتر باشد،‏ شدت کار و بارآوری کار بیشتر است.‏ بنابراین،‏ زمان کارالزم،‏ یعنی زمانی که کارگر برای خودش کار میکند،‏ کوتاهتر است.‏ از اینجا است که درکشورهای پیشرفتهٔ‏ سرمایهداری در قیاس با کشورهایی که عقبماندهترند،‏ دستمزد اسمیبیشتری به کارگر میپردازند و کاالهایی هم که با ارزش نیروی کار کارگر وارد میشود بیشتراست.‏ با اینحال بهرهکشی از کارگران در آن کشورها شدیدتر است.‏در زمان ما،‏ انحصارات امپریالیستی به کشورهای عقب مانده که نیروی کار در آنهاارزان است سرمایه صادر میکنند و یا از این کشورها نیروی کار وارد میکنند.‏ در عرص ‏ٔهرقابت بینالمللی انحصارات امپریالیستی،‏ پایین آوردن دستمزدها یکی از مهمترین اهرمهااست،‏ و این اتکاء به دستمزد ارزان و سوءاستفاده از تفاوت ملی در دستمزدها،‏ امتیاز قابلمالحظهای نسبت به رقبا ایجاد میکند.‏

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
الوجیزه فی علم الدرایه
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
2010/1 ہرامش 24 دلج