Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 44 کارتقسیم دستی کارگاههای در گفتیم،‏ چنانکه است.‏ معروف صنعتی«‏ ‏»انقالب به تاریخ رفتهرفتهجزءکاری این شدند.‏ بدل جزءکاران به کارگران و شد انجام کارگاه درون در وسیعی معموالً‏ماشین صنعت شد.‏ فراهم ماشین ساختن زمینهٔ‏ و آورد پدید هم را کار با مناسب ابزار میشود:‏تشکیل بخش سه از موتوریا محرکه نیروی ‎1‎ انتقالدستگاه ‎2‎ کارافزارماشینهای ‎3‎ ومیگیرد را ساده افراد کار جای کارافراز ماشین است.‏ کارافزار ماشین اصلی،‏ بخش جایموتور میماند.‏ باقی ماشین اشتباهات اصالح و داشتن تحتنظر و مراقبت انسان برای دستبا که را انسان جای موارد بسیاری در و خر،‏ و گاو و اسب یعنی حیوانی،‏ محرکهٔ‏ نیروی میگیرد.‏میداد حرکت را اولیه ماشینهای خود پای و راانسانی کار بارآور نیروی عظیم،‏ کارخانههای افتادن بهکار و تأسیس و ماشین پیدایش نیا در میآورد.‏ پدید اجتماعی تولید در نوینی کامالً‏ مرحلهٔ‏ و میبرد باال فوقالعادهای بهطور راهیاین جز و آید در ماشین صاحب بهاستخدام که کند کار میتواند وقتی فقط کارگر مرحله،‏ وسرمایهداری از پیش دارد.‏ ماهوی تفاوت گذشته با وضع این ندارد.‏ وجود او کردن کار برای خودبرای صنعتی نظام درون میتوانست استادکار یک تولید،‏ ماشینی مرحلهٔ‏ از پیش بهویژه اندازد.‏بهکار را خود مستقل کارگاه و دکان اندک مایهای با و کند پیدا مستقلی کار محصولبه ماشین دهی ارزش ار طبیعی نیروهای و میدهد افزایش فوقالعادهای بهطور را کار بارآور نیروی ماشین ‎1‎ زا که سرمایهداری ولی انسانها.‏ برای است بزرگی نعمت موهبت این و میگیرد،‏ بهخدمت میکند.‏خود آن از هم را موهبت این کرده،‏ مالکیت سلب مردم همهٔ‏ ماشینآالتمیشود.‏ منتقل جدید محصول به قطره قطره و بهتدریج ماشینها ارزش ‎2‎ جدیدمحصول به آنها ارزش و میشوند مستهلک بیشتر گاه و سال ده طی کارخانه یک محصولاول دور مثل تقریباً‏ نشده،‏ خارج رده از که زمانی تا ماشین اما میشود.‏ منتقل اینحال،‏با است.‏ اینطور ابزاری هر و نیست بهماشین منحصر تنها امر این البته میدهد.‏ است.‏صنعتی ماشینآالت کالن بهای و دستی ابزارهای ناچیز بهای در دارد وجود که تفاوتی سالده عرض در که شده خریداری تومان میلیون صد کارخانهای ماشینآالت که کنیم فرض ماشینارزش از است استهالک سال آخرین که دهم سال از حساب این با شود.‏ مستهلک ماشینهمین ولی است.‏ باقی تومان میلیون ده فقط و شده مستهلک تومان میلیون نود عاملبهعنوان ماشین میان پس اول.‏ روز که میدهد محصول قدر همان تومانی میلیون ده مه تفاوت این دارد.‏ وجود فاحشی تفاوت محصولده،‏ عامل بهعنوان ماشین و ارزشآفرین

45‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد میگوید:‏مارکس است.‏ انسان اختیار در بهرایگان که است طبیعی نیروی مانند عیناً‏ میتوانچگونه که میآموزد را نکته این انسان بزرگ صنعت در بار نخستین برای بهکارمجاناً‏ طبیعت نیروی مانند وسیع بهمقیاس را خود یافته تجسمٔ‏ گذشتهٔ‏ کار محصول اندازد.‏آنقدرباره این در ریکاردو کردهاند.‏ توجه ماشین ویژگی این به سرمایهداری اقتصاددانان کردهفراموش میکند،‏ منتقل محصول به ماشین که هم را ارزش از جزئی که رفته پیش بهنامدیگری اقتصاددان اما میگیرد.‏ یکی طبیعت نیروی با کامل بهطور را ماشین کار و ارزشماشین اصوالً‏ که کرد ادعا است،‏ عامیگرا اقتصاددانان پدر که ی«‏ سِ‏ باتیست ‏»ژان است.‏آفرین و میگذارد.‏ انسان درخدمت را طبیعت که است وسیلهای اما نیست،‏ ارزشافزا ماشین مالطبیعت نیروهای که کرد خواهد ادعا باشد سرمایهدار انحصار در ماشین مالکیت هرگاه وداشته باد بر مالکیت ادعای که هلند روحانیون و امپراتور مالکین،‏ مانند درست اوست،‏ میخواستند.‏باد بهرهٔ‏ ماشیناز سرمایهداری استفادهٔ‏ پیامدهای نبوغو زحمت حاصل ماشین است.‏ فنون و علوم تکامل مهم سیار دستاوردب ماشین و بکاهد انسانها روزانهٔ‏ رنج از میتواند ماشین از استفاده است.‏ انسانها از کثیری تعداد کنند.‏رشد همهجانبه و پرداخته زندگی دیگر بهجوانب انسانها تا کند کوتاهتر را کار روزانهٔ‏ سرمایهداریاستفادهٔ‏ اما کند.‏ تولید ارزان و انبوه بهشکل را انسان نیازهای میتواند ماشین شاقکار میکند؛ بدل ماشین مهره و پیچ به را انسان کار،‏ کردن آسانتر بهجای ماشین از میلیونهامیکند؛ درازتر بیسابقهای بهطور را کار روزانهٔ‏ میکند؛ یکنواختتر و شاقتر را او خانوادهاساس و کشد می بهکار بیسابقهای بهطور را کودکان و زنان میکند؛ بیکار را انسان میسازد.‏متزلزل را استفادهمرز آنگاه گیرد،‏ قرار نظر مورد محصول کردن ارزان وسیلهٔ‏ منحصراً‏ ماشین هرگاه جایماشین که باشد کاری از کمتر ماشین ارزش که بود خواهد آن از عبارت ماشینآالت از جایماشین که کاری با را ماشین ارزش او دارد.‏ دیگری مرز سرمایهداری اما میگیرد.‏ را آن میگیردآنرا جای ماشین که کاری نیروی ارزش با بلکه نمیکند،‏ مقایسه میگیرد را آن پیشرفتهتریندر نمیخرد.‏ ماشین باشد،‏ ارزان کار نیروی وقتی تا یعنی میکند.‏ مقایسه کارگرانزیرا است کم ساختمان و معدن و کشاورزی در ماشین هنوز سرمایهداری،‏ جوامع رتمک بهمراتب ماشین از استفاده عقبمانده،‏ کشورهای در هستند.‏ ارزانقیمتتر رشتهها این

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
اینجا - نانو
آدمیان که در...
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
زبان فارسی و هویت ایرانی
تولدی دیگر - Iran Resist
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول