Views
8 months ago

Travellive 4 - 2018

2 1 3 Nh„m c„ tn lµ

2 1 3 Nh„m c„ tn lµ "ßπp ChÙp", ngh‹a lµ Æπp xe vµ chÙp ∂nh. ß≠Óc thµnh lÀp vµo ÆÛng dfip Gi∏ng sinh n®m 2013 nh≠ng Æ’n th∏ng 7/2014, Vinh mÌi ch›nh th¯c trÎ thµnh thµnh vin cÒa nh„m. Hµnh tr◊nh ki’n tπo nn phong trµo du lfich xanh, b∂o v÷ m´i tr≠Íng cÒa anh cÚng bæt Æ«u tı Æ©y. 1, R†t nhi“u vÀt dÙng c«n mang theo khi Æi ph≠Ót bªng xa Æπp - 2, Cæm trπi Î PhÛ Yn - 3, Nh„m "ßπp ChÙp" tπi Cˆa Ti”u - 4, T∏c gi∂ v≠Ót ÆÃo Kh∏nh L, mÈt trong nh˜ng ÆÃo dËc nh†t ph›a Nam Ng´i nhµ di ÆÈng ßπp ChÙp lµ nh„m ph≠Ót kh´ng kän ch‰n thµnh vin, ai cÚng c„ th” tham gia, chÿ c«n c„ mÈt chi’c xe Æπp lµ ÆÒ. Xe Æπp c„ r†t nhi“u loπi, Î Æ©y anh Vinh chÿ chia ra 4 nh„m: xe Æua, xe leo nÛi (xe Æπp Æfia h◊nh), city bike (xe Æπp chπy trong thµnh phË) vµ quan tr‰ng nh†t lµ loπi touring bike - xe Æπp dµnh cho ng≠Íi Æi ph≠Ót. N’u muËn Æπp xa, tı thµnh phË nµy qua thµnh phË kh∏c, nh†t Æfinh ph∂i ch‰n mÈt chi’c xe m, kh´ng nh†t thi’t ph∂i qu∏ Ææt ti“n, theo Nguy‘n Xu©n Vinh. Chi’c xe †y c„ th” vµi tri÷u cÚng c„ th” vµi chÙc tri÷u hay vµi tr®m tri÷u ÆÂng, mi‘n sao ng≠Íi chπy th†y tho∂i m∏i vÌi "ng˘a sæt" cÒa m◊nh. Ngoµi chi’c xe Æπp, Æ” Æi h’t c∏c cung Æ≠Íng Æ∑ hoπch Æfinh, hµnh trang Æi kÃm theo c„ tÌi 30 Æ’n 40 m„n Æ phÙ ki÷n. ChÛng c„ th” lµ b’p n†u ®n, th˘c ph»m, dÙng cÙ sˆa xe, ruÈt xe s¨ cua, tÛi c¯u th≠¨ng, l“u vµ dÙng cÙ cæm trπi... D‹ nhin lµ kh´ng th” thi’u m∏y ∂nh, m∏y quay phim flycam, camera hµnh tr◊nh. K” ra th◊ cÚng v†t v∂ cho kh©u chu»n bfi nh≠ng chu»n bfi cµng k¸, chuy’n Æi cµng tr‰n vãn. Vinh chia sŒ: "MÁi mÈt vÀt dÙng c«n cho chuy’n Æi Æ“u t˘ tay ng≠Íi Æi chu»n bfi. Vi÷c chu»n bfi m†y chÙc m„n Æ tÀp cho ta t›nh t˘ lÀp, t˘ lo li÷u, rÃn s˘ c»n thÀn vµ t›nh tÿ mÿ. Khi t˘ m◊nh chu»n bfi, m◊nh sœ hi”u Æ≠Óc c∏ch tÂn tπi trong mÁi chuy’n Æi."

Cung Æ≠Íng †n t≠Óng rn hµnh tr◊nh ngang d‰c Bæc - Nam bªng "ng˘a sæt", Vinh Æ∑ th≠Îng ngoπn v´ vµn c∂nh Æãp vµ c„ nhi“u tr∂i nghi÷m l˝ thÛ. MÁi chuy’n Æi kh´ng chÿ mang v“ cho anh nh˜ng video clip, nh˜ng b¯c ∂nh qu˝ gi∏ mµ cfln lµ nh˜ng bµi h‰c t˘ m◊nh ÆÛc k’t, s¯c kh·e vµ k˚ ni÷m. Chuy’n Æi xa Æ«u tin cÒa anh lµ ch∆ng Æ≠Íng tı Sµi Gfln tÌi S„c Tr®ng. Vinh Æπp xe d‰c theo Æ≠Íng bÍ bi”n, b®ng qua nh˜ng cˆa s´ng nÊi ti’ng cÒa vÔng ÆÂng bªng ch©u thÊ Cˆu Long, tı Cˆa Ti”u, Cˆa ßπi, Cˆa Ba Lai, Cˆa Hµm Lu´ng, Cˆa CÊ Chin, Cˆa Cung H«u, Cˆa ßfinh An Æ’n cˆa Ba Thæc. H«u h’t nh˜ng con Æ≠Íng Æ„ Æ“u hãp, chÿ phÔ hÓp cho xe Æπp vµ xe m∏y l≠u th´ng. ß” c„ mÈt chuy’n Æi an toµn, c∂ nh„m ph∂i ln k’ hoπch chi ti’t nh≠ ch‰n cung Æ≠Íng væng, ›t quËc lÈ, nhi“u c∂nh Æãp, c„ Æfia Æi”m cæm trπi n’u c«n thi’t vµ h¨n c∂ lµ Æπp chÀm. VÌi anh, chuy’n Æi Æ«u tin bao giÍ cÚng Æem Æ’n nhi“u k˚ ni÷m vµ lu´n lµ chuy’n Æi Æ∏ng nhÌ nh†t. Cung Æ≠Íng †n t≠Óng th¯ hai mµ ngay khi nhæc Æ’n Vinh Æ∑ thao thao b†t tuy÷t k” v“ n„ lµ chuy’n Æi Hµ Giang vµo cuËi th∏ng 9/2017. Anh k”: "ChÛng t´i nghÿ Æm Æ«u tin Î ßÂng V®n, Æm th¯ hai Î LÚng CÛ, Æm th¯ ba Î Yn Minh. Chuy’n Æi nµy nh„m chia thµnh nhi“u tËp. TËp Æ«u xu†t ph∏t tı Sµi Gfln, g∆p nhau Î Hµ Giang vµ k’t thÛc ch∆ng Æ≠Íng Î T©y Bæc. Cfln c∏c tËp nh·, th†y m◊nh phÔ hÓp Î cung Æ≠Íng nµo th◊ sœ nhÀp v´ Æoµn Î cung Æ≠Íng †y." Ring Vinh, anh nhÀp Æoµn Î Hµ Giang, ghä th®m ÆÒ c∏c Æi”m nÊi ti’ng Î mi“n nÛi ph›a Bæc nh≠ MÃo Vπc, ÆÃo M∑ P◊ LÃng, cao nguyn Æ∏ ßÂng V®n, LÚng CÛ, nhµ Vua MÃo, nhµ trong phim "Chuy÷n cÒa Pao" Î SÒng Lµ, Yn Minh. Chuy’n Æi kh∏c Æ∑ Æ” lπi trong anh †n t≠Óng mπnh lµ chuy’n Æi v≠Ót ÆÃo Kh∏nh L, nËi gi˜a Nha Trang vµ ßµ Lπt, mÈt trong nh˜ng ÆÃo dËc nh†t ph›a Nam. ßÃo dµi 30 km vµ dËc lin tÙc, d≠Ìi ch©n ÆÃo cao 50 m so vÌi m∆t n≠Ìc bi”n nh≠ng ln Æ’n Æÿnh th◊ ÆÈ cao Æ∑ lµ 1.700 m. Vinh chia sŒ: "ßÃo Kh∏nh L lµ mÈt trong nh˜ng thˆ th∏ch mµ ai Æπp xe cÚng muËn chinh phÙc vµ qu∂ thÀt n„ v´ cÔng Æ∏ng gi∏, bÎi c„ qu∏ nhi“u c∂nh Æãp hi÷n ra tr≠Ìc mæt". Chÿ trong 30 km Æ≠Íng ÆÃo mµ xu†t hi÷n vµi chÙc th∏c n≠Ìc, c©y cËi, nÛi ÆÂi hi÷n ln trÔng Æi÷p, hÔng v‹. Ngµy h´m Æ„, nh„m anh nghÿ Æm tπi ßµ Lπt, nhi÷t ÆÈ ßµ Lπt th∏ng 12 xuËng tÌi 10 o C, cÚng lµ mÈt tr∂i nghi÷m Æ∏ng nhÌ. ß∆c bi÷t, chuy’n Æi nµy c„ mÈt cÀu bä 10 tuÊi tham gia cÔng nh„m anh. TRAVELLIVE 10

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017