Views
3 months ago

Travellive 4 - 2018

ß\NG ßÕ lÑi Gç

ß\NG ßÕ lÑi Gç NGoÄi Nh~NG v⁄t xE vÄ hçNh ÅNh Cûa mçNh, C¢u Nïi Nhïm ßÑp Ch|p lu§N Nh¿C Nhô Nhau tRoNG suˇt Chuy⁄N ßi. kh∏m ph∏ t©y Bæc Nh„m ßπp ChÙp chÒ y’u Æi ng…u h¯ng, bµn nhau tr≠Ìc vµi tu«n rÂi th˘c hi÷n ngay. Th≠Íng th◊ mÈt, hai th∏ng sœ c„ mÈt chuy’n Æi xa, bÎi h«u h’t thµnh vin trong nh„m Æ“u bÀn vi÷c cÒa m◊nh. Nh˜ng tu«n kh´ng Æπp ph≠Ót, nh„m sœ v…n Æπp xe quanh thµnh phË Æ” duy tr◊ s¯c kh·e cÚng nh≠ g∆p gÏ c∏c thµnh vin trong nh„m. DÔ Æ∑ Æi qua nhi“u tÿnh thµnh tı Nam ra Bæc nh≠ng c„ mÈt chuy’n Æi mµ b∂n th©n anh v…n lu´n †p Ò lµ chinh phÙc T©y Bæc. VÌi cung Æ≠Íng Sapa - Yn Minh - MÔ C®ng Ch∂i - TÛ L÷, anh muËn ghä th®m vµo mÔa lÛa ch›n; vµ sau Æ„ lµ cung Æ≠Íng kh∏m ph∏ A Pa Ch∂i - c˘c T©y cÒa TÊ quËc. Chuy’n Æi nµy nh„m anh Æang ln k’ hoπch Æ” th˘c hi÷n trong n®m nay. Du lfich xanh Du lfich bªng xe Æπp lµ s˘ hµi hfla gi˜a th” thao, du lfich, gia Æ◊nh vµ c´ng vi÷c. Nh„m ßπp ChÙp kh´ng dµnh c∂ th∏ng Æ” Æi tı n¨i nµy qua n¨i kh∏c, mµ th≠Íng dµnh nh˜ng ngµy cuËi tu«n cho sÎ th›ch ring cÒa m◊nh. ßπp xe vËn Æ∑ lµ mÈt m´n th” thao tËt cho s¯c kh·e, bÎi th’ nh„m kh´ng c«n tÀp luy÷n thm nhi“u giÍ tr≠Ìc khi bæt Æ«u chuy’n Æi. ßi“u thÛ vfi trong Æπp ph≠Ót lµ ta c„ th” chÒ ÆÈng hµnh tr◊nh cÒa m◊nh. N’u nh≠ mÈt ng≠Íi trong Æoµn m÷t, c∂ Æoµn c„ th” gi∂m tËc ÆÈ ho∆c thÀm ch› lµ t®ng thÍi gian nghÿ Î c∏c trπm. TËc ÆÈ chπy c„ th” dao ÆÈng tı 15 - 20 km/h, c¯ mÈt giÍ sœ nghÿ ch©n 10 phÛt Æ” uËng n≠Ìc, ÆÓi ÆÂng

V≠Ót ÆÃo Kh∏nh L, nËi gi˜a Nha Trang vµ ßµ Lπt ÆÈi vµ Æ” gi˜ lπi nh˜ng khung c∂nh tuy÷t Æãp. ßπp ph≠Ót lµ h◊nh th¯c du lfich mÌi mŒ nh≠ng lπi thu hÛt Æ≠Óc s˘ quan t©m cÒa cÈng ÆÂng m "x dfich", tπo ra mÈt trµo l≠u c„ ›ch cho s¯c kh·e, cho tinh th«n vµ cho vi÷c qu∂ng b∏ du lfich trong n≠Ìc. ßi“u quan tr‰ng nh†t mµ Æπp ph≠Ót mang lπi lµ ng≠Íi tham gia kh´ng th∂i ra m´i tr≠Íng b†t k˙ ch†t ÆÈc hπi nµo c∂. MÈt c©u n„i mµ nh„m ßπp ChÙp lu´n nhæc nhÎ nhau trong suËt chuy’n Æi lµ "ßıng Æ” lπi g◊ ngoµi nh˜ng v’t xe vµ h◊nh ∂nh cÒa m◊nh". ThÀm ch›, ng≠Íi tr≠Îng Æoµn cfln yu c«u c∏c thµnh vin kh´ng uËng bªng Ëng hÛt vµ d‰n toµn bÈ r∏c sau khi nhÊ l“u. Tham gia loπi h◊nh du lfich nµy, th≠Íng ng≠Íi ta hay ngπi v“ chi ph›, thÍi gian vµ lo læng m◊nh c„ ÆÒ s¯c Æi hay kh´ng. Vinh n„i: "H∑y v≠Ót ln ch›nh m◊nh, ng≠Íi kh∏c lµm Æ≠Óc th◊ m◊nh lµm Æ≠Óc. Trong mÈt sË chuy’n Æi xa, c„ c∂ em bä 10 tuÊi vµ ´ng giµ trn 70 tuÊi tham gia, nn t´i ngh‹ ai cÚng c„ th” Æπp xe. ThÍi gian Æπp xe cÚng ch›nh lµ thÍi gian tÀp luy÷n th” thao, rÃn luy÷n s¯c kh·e". ßπp ph≠Ót mang Æ’n nhi“u ni“m vui, nhi“u tr∂i nghi÷m thÛ vfi vµ nh˜ng t◊nh bπn Æ∏ng qu˝. Vµ h¨n h’t, du lfich bªng xe Æπp kh´ng tËn käm, bπn chÿ c«n b· vµi tri÷u ÆÂng sæm mÈt chi’c xe tËt, cfln lπi mÁi chuy’n Æi 2 ngµy 3 Æm chÿ tËn t«m vµi tr®m cho tÌi mÈt tri÷u ÆÂng. ßπi v®n hµo Lev Tolstoy tıng n„i: "Hπnh phÛc c¨ b∂n cÒa con ng≠Íi lµ kh∂ n®ng hfla vÌi thin nhin, Æ” nh◊n th†y n„ vµ c∂m nhÀn n„". MuËn lµm Æ≠Óc Æi“u Æ„, ch› ›t chÛng ta ph∂i b∂o v÷ vµ tr©n qu˝ n„. Vinh vµ nh„m ßπp ChÙp Æ∑ theo ÆuÊi Æam m vµ hπnh phÛc th´ng qua loπi h◊nh du lfich xanh lµ xe Æπp. ßπp ph≠Ót lµ h◊nh th¯c du lfich mÌi mŒ nh≠ng lπi thu hÛt Æ≠Óc s˘ quan t©m cÒa cÈng ÆÂng m "x dfich", tπo ra mÈt trµo l≠u c„ ›ch cho s¯c kh·e, tinh th«n vµ cho vi÷c qu∂ng b∏ du lfich trong n≠Ìc. PH•NG TIåN DI CHUYÕN ñ Theo Vinh, ph≠¨ng ti÷n di chuy”n ch›nh lµ xe Æπp nh≠ng kh´ng ph∂i ai cÚng c„ th” Æπp tı c˘c Nam tÌi c˘c Bæc. ßa sË m‰i ng≠Íi sœ Æπp theo tıng ch∆ng, tı tÿnh nµy qua tÿnh kia. Nn bπn c„ th” Æi xe kh∏ch, mang theo c∂ xe Æπp, tÀp trung Î thµnh phË nh†t Ænh vµ Æπp sang thµnh phË kh∏c; sau Æ„, bæt xe v“ lπi n¨i xu†t ph∏t ban Æ«u. BÅO DöNG XE ßÑP ñ ß«u tin, mÁi ng≠Íi ph∂i c„ mÈt bÈ dÙng cÙ sˆa xe, vµi c∏i ruÈt (s®m) s¨ cua. Khi tham gia Æπp ph≠Ót, mÁi ng≠Íi c«n h‰c c∏ch sˆa ch˜a xe c¨ b∂n, c∏ch thay ruÈt (s®m) vµ b¨m lËp. ß” an toµn vµ bÌt m†t s¯c, bπn nn b∂o tr◊ xe tr≠Ìc khi chuy’n Æi bæt Æ«u. TRÅI NGHIåM ¬M TH#C ñ ßi“u thÛ v cÒa du lch bªng xe Æπp lµ bπn c„ th” len l·i Æ’n m‰i ng„c ng∏ch cÒa thµnh phË, ®n nh˜ng m„n ®n Æa ph≠¨ng. N’u ngÒ l“u, m‰i ng≠Íi nn chu»n b mÈt ›t th¯c ®n d‘ ch’ bi’n. Mang theo chocolate Æ” ®n d‰c Æ≠Íng n’u chºng may kh´ng t◊m Æ≠Óc Æi”m dıng ch©n th›ch hÓp, kh´ng t◊m Æ≠Óc qu∏n ®n. ßI≈U KIåN THAM GIA ñ Du lch bªng xe Æπp kh´ng kän ng≠Íi tham gia, dÔ bπn giµ hay trŒ, nam hay n˜, c„ c´ng vi÷c Ên Ænh hay kh´ng Æ“u c„ th” tham gia Æ≠Óc. Quan tr‰ng nh†t lµ bπn du lch xanh, c„ ˝ th¯c b∂o v÷ m´i tr≠Íng. http://magzter.com/Travellive TRAVELLIVE 111

TRAVELLIVE 3 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Page 4 Example 2018
Oriflame katalóg 2018/4
i CONNECT!_Issue 4 (2018)
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
ad catalogue 4 April 2018
ad catalogue 4 May 2018
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
04brighton 4 DC Brochure 2018-ilovepdf-compressed
May 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
May 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
Lines-4-2018-web
ad catalogue 4 January 2018
№4 2018
№4 2018
все 100 №4 2018 (2)
2018 ARV System ARV 4
January 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
Morze 4/2018 promo
TRAVELLIVE 9-2017 WEB
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016