Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

0 TRAVELLIVE °n no rÂi

0 TRAVELLIVE °n no rÂi th◊ Æi "window shopping" Î Strøget th´i nhÿ? Strøget lµ con Æ≠Íng mua sæm s«m u†t nh†t Copenhagen, c∂ ng≠Íi b∂n Æfia l…n du kh∏ch Æ“u Æ’n Æ©y. Nh≠ng t†t nhin mÙc Æ›ch cÒa t´i kh´ng ph∂i lµ mua sæm nn "window shopping" (ngh›a hµng) cÚng kh´ng c„ g◊ sai. ßi dπo quanh Strøget cÚng lµ c∏i thÛ v◊ Æ≠Óc ngæm nh◊n nh˜ng c®n nhµ c„ lËi ki’n trÛc ßan Mπch xinh Æãp. ßfia chÿ: Strøget, København, Denmark BuÊi chi“u th≠ th∂ cµ ph trn t«ng cao nh†t cÒa trung t©m th≠¨ng mπi ILLUM Original Coffee t‰a lπc trn t«ng cao nh†t cÒa ILLUM, mÈt trung t©m th≠¨ng mπi nh◊n hºn ra khu phË mua sæm nhÈn nhfip nh†t Copenhagen qua Æ≠Íng Strøget. H∑y ghä qua Æ©y vµ ln t«ng cao nh†t, g‰i mÈt ly chocolate n„ng vµ ngæm dflng ng≠Íi Æang hËi h∂ d≠Ìi qu∂ng tr≠Íng bn d≠Ìi. ß©y hºn lµ tr∂i nghi÷m tuy÷t vÍi Æ≠Óc t∏ch kh·i Æ∏m Æ´ng trong gi©y l∏t. ßfia chÿ: Illum, Østergade 52, 1001 København K, Denmark LÈi bÈ ln Rundetaarn ngæm toµn c∂nh Copenhagen trong hoµng h´n r˘c rÏ Rundetaarn (cfln g‰i The Round Tower) lµ mÈt toµ nhµ vÌi c«u thang xoæn Ëc, mÈt ng‰n th∏p sıng s˜ng HÄNH TRçNH ñ Hi÷n c„ nhi“u h∑ng hµng kh´ng khai th∏c Æ≠Íng bay nËi chuy’n tÌi Copenhagen. Bπn c„ th” nËi chuy’n v´ cÔng d‘ dµng vµ h«u nh≠ hµng ngµy v◊ Copenhagen lµ thµnh phË du lch nÊi ti’ng nh†t Bæc ¢u. Vä m∏y bay kh¯ hÂi tı Thµnh phË H Ch› Minh vµ Hµ NÈi tı 15.000.000 - 20.000.000 VNß tu˙ vµo mÔa, mÔa hà sœ c„ vä Ææt h¨n c∏c mÔa kh∏c. PH•NG TIåN DI CHUYÕN ñ Trong thµnh phË c„ xe bu˝t vµ metro. Bπn c„ th” mua metro pass 24h vÌi gi∏ 150 DKK tπi ga trung t©m. L≠u ˝, n’u kh´ng c„ pass vµ b ki”m tra sœ b phπt 750 DKK. ñ Bπn nn t∂i ¯ng dÙng DOT Mobilbilletter trn App Store ho∆c Google Play Æ” mua vä tr˘c tuy’n n’u bπn tÌi Copenhagen mµ kh´ng g«n ga trung t©m. T†t nhin, h∑y chu»n b sΩn mÈt thŒ t›n dÙng Æ” mua vä nhä. ñ Ngoµi ra, bπn c„ th” c©n nhæc mua Copenhagen Card loπi 24 giÍ (59 euro), vÌi thŒ nµy bπn m∆c s¯c di chuy”n vÌi m‰i ph≠¨ng ti÷n, vµ cn Æ≠Óc vµo tham quan h¨n 80 Æi”m Æ’n trong thµnh phË mi‘n ph›. Nh≠ng theo m◊nh th†y, Æ” tÀn dÙng thŒ tËt, bπn nn mua loπi 72 giÍ (89 euro) Æ” c„ th” tham quan Æa sË Æi”m mi‘n ph› mµ thŒ mang lπi. ñ N’u kh´ng muËn di chuy”n bªng metro hay xe bus, bπn c„ th” l˘a ch‰n xe Æπp Æ” kh∏m ph∏ thµnh phË xinh Æãp nµy vÌi chi ph› t«m 74.50 DKK/ngµy. TI≈N Tå ñ Tπi ßan Mπch, m‰i ng≠Íi sˆ dÙng ÆÂng Krone ßan Mπch (DKK). 1 DKK = 3.700 VNß. N’u chÿ Î ngæn ngµy, t´i khuyn nn sˆ dÙng thŒ v◊ Î ßan Mπch m‰i th¯ Æ“u quãt thŒ, r†t ti÷n lÓi. Bπn nn sˆ dÙng ng©n hµng quËc gia, tÿ gi∏ quy ÆÊi sœ th†p h¨n. Î trung t©m Copenhagen, c„ tı th’ k˚ 17 tÌi nay. Ban Æ«u toµ th∏p Æ≠Óc x©y d˘ng bÎi Christian IV vÌi mÙc Æ›ch lµm Ƶi quan s∏t thin v®n. ßi”m Æ∆c bi÷t cÒa Rundetaarn lµ mÈt c«u thang xoæn Ëc c„ th” dÔng xe ng˘a Æ” chπy ln trn Æÿnh. Ngµy nay, Rundetaarn lµ Æi”m cao nh†t trong trung t©m thµnh phË cho phäp bπn nh◊n ngæm c∂ Copenhagen nhÈn nhfip. BuÊi chi“u næng vµng r˘c rÏ lµ thÍi Æi”m th›ch hÓp Æ” ln Æ©y th≠Îng ngoπn. ßfia chÿ: Købmagergade 52A, 1150 København, Denmark

BuÊi chi“u næng vµng r˘c rÏ lµ thÍi Æi”m th›ch hÓp Æ” ln Rundetaarn th≠Îng ngoπn. ß©y lµ Æi”m cao nh†t trong trung t©m thµnh phË cho phäp bπn nh◊n ngæm c∂ Copenhagen nhÈn nhfip TRAVELLIVE 1

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4