Views
6 months ago

Travellive 4 - 2018

Bµi vµ ∂nh: Ng‰c

Bµi vµ ∂nh: Ng‰c Tr«n - Food Stylist: N˜ H«u T≠Ìc 130 TRAVELLIVE

food&beverage RúU VANG CÄ PHÉO Cï N£N TH^? R≠Óu vang Æ≠Óc xem nh≠ mÈt c´ g∏i Æãp, kiu k˙ nn bπn ph∂i n©ng niu vµ kh´ng Æ≠Óc tu˙ ti÷n vÌi c´ †y. C„ nhi“u quy tæc trong vi÷c th≠Îng th¯c r≠Óu vang, v› dÙ nh≠: ngæm, læc, ngˆi, n’m, nh†m nh∏p, r≠Óu nhã uËng tr≠Ìc, r≠Óu ÆÀm uËng sau... K’t hÓp vÌi m„n ®n cÚng lµ mÈt quy tæc. Tu˙ thuÈc vµo loπi r≠Óu vang mµ bπn sœ k’t hÓp m„n ®n phÔ hÓp. Tuy nhin, m‰i th¯ Æ“u c„ th” thay ÆÊi d˘a vµo sÎ th›ch cÒa bπn. T´i yu th›ch r≠Óu vang & cµ ph∏o nh≠ nhau vµ t´i Æ∑ thˆ k’t hÓp thˆ hai m„n Æ„. Vfi chua, h®ng nhã cÒa cµ ph∏o muËi r†t hµi hoµ vÌi c∏c loπi r≠Óu vang kh´ng ng‰t (Dry wine) nh≠ Sauvignon Blanc, Chardonney, Semillon... Thm c∏c loπi gifl, ch∂ truy“n thËng Æ” k’t hÓp tr‰n vãn »m th˘c Vi÷t Nam & ph≠¨ng T©y. TRAVELLIVE 131

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4