Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

travel Bµi vµ ∂nh:

travel Bµi vµ ∂nh: L˝ Thµnh C¨ Th∏p The Round, Copenhagen N’u chÿ c„ mÈt ngµy Î C o p e n h a g e n TRAVELLIVE Th◊ bπn c„ th” lµm Æ≠Óc v´ sË Æi“u tuy÷t vÍi Æ” kh∏m ph∏ tr‰n vãn thÒ Æ´ cÒa ßan Mπch. H∑y theo ch©n travel blogger L˝ Thµnh C¨ tÀn h≠Îng mÈt ngµy thÀt Æãp, tı nh˜ng n¨i t†p nÀp du kh∏ch Æ’n nh˜ng Æa Æi”m chÿ d©n Æa ph≠¨ng mÌi lui tÌi.

Nh˜ng hµng qu∏n nËi ti’p nhau d‰c theo con phË Toldbodgade B’n c∂ng Nyahvn Qu∂ng tr≠Íng Î Æ≠Íng Stroget BuÊi s∏ng dπo quanh Nyhavn, sËng trn tıng th≠Ìc phim cÒa "C´ g∏i ßan Mπch" N’u Æ∑ xem bÈ phim "C´ g∏i ßan Mπch" (Danish Girl), hºn bπn kh´ng kh„ nhÀn ra nh˜ng chi’c thuy“n neo bn Nyahvn nµy. Nyhavn ngh‹a lµ "New Harbour" - b’n c∂ng mÌi - n¨i neo ÆÀu cÒa nhi“u thuy“n bÃ. ß∆c tr≠ng Î Nyhavn lµ hai bn bÍ nÊi bÀt bÎi nh˜ng d∑y nhµ xinh Æãp ÆÒ mµu sæc. BÍ ph›a Bæc Æ≠Óc g‰i lµ Sunny Side vÌi nhi“u nhµ hµng, qu∏n bia vµ c∂... c©u lπc bÈ tho∏t y. BÍ ph›a Nam g‰i lµ Shady Side vÌi nhi“u cˆa hµng b∏n tour vµ cho thu xe Æπp. Nyhavn Bridge k’t nËi gi˜a bÍ Næng vµ bÍ TËi cÒa khu knh Ƶo Nyahvn. GiËng nh≠ Pont des Arts Î Paris, Æ©y lµ n¨i "th“ non hãn bi”n" cÒa nh˜ng c∆p yu nhau bªng c∏ch gæn Ê kho∏ ln c«u. Nh≠ng n’u bπn kh´ng c„ ng≠Íi yu th◊ nn Æi ra hµng kem Î bÍ Næng vµ g‰i cho m◊nh mÈt c©y kem thÀt ngon Æ” ®n Æi nhä, v◊ Æ´i khi Æ ®n cfln tuy÷t h¨n vi÷c c„ ng≠Íi yu! °n tr≠a Î Hallernes Smørrebrød, th≠Îng th¯c »m th˘c truy“n thËng ßan Mπch ß©y lµ m„n truy“n thËng Bæc ¢u hi’m hoi mµ t´i th†y ngon trong chuy’n Æi. Ban Æ«u, Smørrebrød lµ b˜a tr≠a cÒa n´ng d©n ßan Mπch, v“ sau d«n trÎ thµnh m„n ®n truy“n thËng phÊ bi’n cÒa ng≠Íi d©n Î ßan Mπch. ß©y lµ loπi b∏nh sandwich mÈt lÌp bao gÂm mÈt l∏t b∏nh m◊ rye, c∏ ho∆c thfit, rau, vµ n≠Ìc sËt r≠Ìi ln trn cÔng. Vfi c„ lœ sœ h¨i nhπt, nh≠ng v◊ h∂i s∂n t≠¨i ngon nn m„n nµy ÆÒ tiu chu»n l†p Æ«y bao tˆ Æang Æ„i v◊ Æi dπo c∂ buÊi s∏ng cÒa bπn rÂi nhÿ! Bπn c„ th” t◊m th†y m„n nµy Î g«n nh≠ b†t k˙ nhµ hµng nµo tπi Copenhagen nh≠ng mÈt n¨i t´i Æ∑ ®n vµ chuyn b∏n Smørrebrød lµ Hallernes Smørrebrød. Gi∏ cho mÈt ph«n Smørrebrød lµ 95 DKK tu˙ theo h≠¨ng vfi mµ bπn l˘a ch‰n. ßfia chÿ: Rømersgade 18, 1360 København, Denmark TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4