Views
8 months ago

Travellive 4 - 2018

BARS PUBS &RESTAURANTS

BARS PUBS &RESTAURANTS HCMC AUTHENTIC HUE'S CUISINE The Hue House restaurant serves a wide selection of Hue's local foods such as mussel rice cake, banh beo, banh bot loc, banh nam, bun bo, and bun thit nuong, all specialties of Hue, as well as other famous dishes of Vietnam such as cao lau from Hoi An, Quang noodle, bo la lot, cha gio, banh dap, and nem nuong. Guests will have a chance to taste the most sumptuous food, and enjoy a breathtaking view of Saigon from above. (the hue house - autheNtiC VietNamese hue CuisiNe *Master Building Rooftop, 4 1-43 Tran Cao Van, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City *Tel: 0909 246 156) HCMC Enjoy a savory afternoon tea at Di Mai Restaurant Unlike the common afternoon tea, the "High Tea" at Di Mai Restaurant offers guests a variety of delicous cuisine from regions across Vietnam, which is perfect for friends to sit back and enjoy. The High Tea is available for order from 2pm to 5.30pm daily at only VND 399,000, and includes a tea of your choice, papaya salad with beef jerky, chilli and garlic chicken wings, Hoi An style fried wontons, grilled beef in lolot leaves served with vermicelli and raw vegetables, fresh spring rolls, Hue rolls, and a dessert of your choice. (dI MAI RESTAuRANT *136 - 138 Le Thi Hong Gam, District 1, Ho Chi Minh City *Tel: 028 3821 7786 *Website: www. nhahangdimai.com) HCMC VIETNAMESE SOUL IN THE URBAN CITY Mountain Retreat Restaurant - a cozy mountain-style restaurant, is the ideal place for you to meet and gather. With decorative items made of stone and wood and vivid brocade motifs, Mountain Retreat is a harmonious blend of classic and modern elements. The restaurant not only provides traditional dishes in a homemade style such as banh xeo, and banh uot, as well as authentic salad dishes. They also treat you to a diverse menu of amazing "street food" dishes, ensuring you the most unforgettable dining experience this spring season. (MOuNTAIN RETREAT *Rooftop 36 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC *Tel: +84 907 194 557 *Fanpage: www.facebook.com/mountainretreatvn) 30 TRAVELLIVE

NH~NG TRÅI NGHIåM MùA Há KH§NG THÕ Bì QUA TÑI PH@ QUˇC PH@ QUˇC MÔa hà nµy, La Veranda Resort MGallery By Sofitel giÌi thi÷u Æ’n bπn ch≠¨ng tr◊nh An Inspired Summer vÌi hµng loπt c∏c tr∂i nghi÷m h†p d…n, tı kh∏m ph∏ thin nhin Æ’n nghÿ d≠Ïng th≠ gi∑n trong kh´ng gian sang tr‰ng Æ«y ti÷n nghi. Gæn k’t gia Æ◊nh tπi La Veranda La Veranda cuËn hÛt b†t k˙ kh∏ch l˜ hµnh nµo bÎi ki’n trÛc ÆÈc Æ∏o cÒa toµ bi÷t th˘ phong c∏ch ß´ng D≠¨ng vÌi quπt tr«n ki”u cÊ, tr«n nhµ cao, ban c´ng s©u vµ nÈi th†t gÁ n©u b„ng. G„i V.I.K (Very Important Kids) Æ≠Óc thi’t k’ ring Æ” mang Æ’n cho bπn vµ gia Æ◊nh nh˜ng kho∂nh khæc gæn k’t Æ∏ng nhÌ. TrŒ d≠Ìi 12 tuÊi sœ c„ c¨ hÈi tÀn h≠Îng c∏c dch vÙ sang tr‰ng, tπo d˘ng cho bä nh˜ng kho∂nh khæc Æ∏ng nhÌ tı khi Æ’n resort tÌi khi tπm bi÷t. ß«u tin, bä sœ Æ≠Óc chµo mıng vÌi b∏nh quy vµ n≠Ìc uËng. Trong phng, bä sœ tÀn h≠Îng c∏c vÀt dÙng ti÷n ›ch cao c†p, dch vÙ d‰n phng chi“u vÌi m„n quµ b†t ngÍ lµ mÈt chÛ g†u b´ng xinh xæn. C∂ nhµ cn c„ th” cÔng nhau vui ch¨i tπi Kid Club, n¨i tÀp hÓp r†t nhi“u tr vıa h‰c vıa ch¨i, phng chi’u phim, m∏y ch¨i game Xbox. Hay nh˜ng hoπt ÆÈng ngoµi trÍi nh≠ kh∏m ph∏ c©u ÆË t◊m kho b∏u; ho∆c x©y l©u Ƶi c∏t cÔng nhau. T†t c∂ c∏c hoπt ÆÈng Æ∑ bao gÂm trong gi∏ phng. Kh∏m ph∏ h∂i Æ®ng Dinh CÀu H∂i Æ®ng Dinh CÀu lµ mÈt trong nh˜ng Æi”m Æ’n kh´ng nn b· lÏ khi Æ’n vÌi Æ∂o ng‰c PhÛ QuËc. ß≠Óc ngæm c∂nh hoµng h´n tuy÷t Æãp Æ«y sæc mµu quy’n rÚ bu´ng xuËng trn bi”n sœ lµ mÈt tr∂i nghi÷m Æ∏ng nhÌ cho bπn vµ gia Æ◊nh. L∆n ngæm san h´ C∏c qu«n Æ∂o nh· ph›a Nam ho∆c Bæc Æ∂o thu hÛt lng ng≠Íi bÎi n≠Ìc bi”n trong ng«n, †m ∏p lu´n »n gi†u nh˜ng r∆ng san h´ cn vãn nguyn vµ tıng Ƶn c∏ ÆÒ mµu sæc s∆c sÏ. Th®m v≠Ín quËc gia PhÛ QuËc Nªm Î ph›a Æ´ng bæc Æ∂o PhÛ QuËc, c∏ch th tr†n D≠¨ng ß´ng kho∂ng 20km, v≠Ín quËc gia lµ n¨i du kh∏ch sœ Æ≠Óc chim ng≠Ïng c∏nh rıng nguyn sinh cn s„t lπi duy nh†t Î Nam BÈ vÌi h÷ sinh th∏i v´ cÔng phong phÛ. T◊m v“ chËn an nhin N’u bπn muËn th≠ gi∑n, cn g◊ l˝ t≠Îng bªng g„i "T◊m v“ chËn an nhin" tπi La Veranda? Th´ng qua c∏c nguyn l˝ c©n bªng T‹nh & ßÈng, c∏c hoπt ÆÈng nh≠: tÀp Yoga s∏ng bn b∑i bi”n, lÌp massage truy“n thËng Vi÷t Nam, bπn sœ t◊m lπi b◊nh yn t©m hÂn vµ ph≠¨ng th¯c c©n bªng cuÈc sËng. VÌi g„i VIK ho∆c T◊m v“ chËn An Nhin, chæc chæn La Veranda sœ mang Æ’n cho bπn mÈt mÔa hà Æ∏ng nhÌ n¨i bi”n Æ∂o PhÛ QuËc. Phng Deluxe Garden c„ gi∏ khÎi Æi”m tı 3.650.000VNß++/Æm. La veraNda reSorT mgaLLerY bY SofITeL * Tran Hung Dao Street, Duong Dong Beach, Phu Quoc * Tel: 0297 3982 988 * Email: contact@laverandaresorts.com * Website: www.laverandaresorts.com TRAVELLIVE 31

Travellive 9 - 2018
TRAVELLIVE 3 - 2018
Travellive 7 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Page 4 Example 2018
Oriflame katalóg 2018/4
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
№4 2018
№4 2018
i CONNECT!_Issue 4 (2018)
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
ad catalogue 4 April 2018
ad catalogue 4 May 2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
Morze 4/2018 promo
travellive final 10
TRAVELLIVE 9-2017 WEB
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017
04brighton 4 DC Brochure 2018-ilovepdf-compressed
July 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
May 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
May 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
September 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
Avon-Special-Offers-4-2018
KBVISION Catalogue V3-2018(4)
RV-2-3-4-2018