1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

4. Jeigu pagal 2 ar 3 punktą taikytini teisės aktai nesuteiktų tokiam asmeniui teisės netgi savanoriškai prisidėti prie pensijųsistemos, tokiam asmeniui turėtų būtų taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, galiojantys be šių ypatingų nuostatų, arba,jeigu tokiu būdu jam būtų taikomi dviejų ar daugiau valstybių narių teisės aktai, teisės aktų taikymo taisyklės turėtų būtinustatytos atitinkamų valstybių narių ar jų kompetentingos valdžios institucijų bendru susitarimu.13 (2) (c) straipsnis galioja laikantis tokių išimčių ir sąlygų:14b straipsnisSpecialios taisyklės jūreiviams1. Asmeniui, pagal darbo sutartį dirbančiam įmonėje, įsikūrusioje vienos valstybės narės teritorijoje arba laive,plaukiojančiame su valstybės narės vėliava, kurį įmonė siunčia į laivą, plaukiojantį su kitos valstybės narės vėliava, dirbtiįmonės naudai, nepažeidžiant 14 (1) straipsnio sąlygų, ir toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai.2. Asmeniui, savarankiškai dirbančiam valstybės narės teritorijoje arba laive, plaukiojančiame su valstybės narės vėliava,kuris savo lėšų sąskaita atlieka darbus laive, plaukiojančiame su kitos valstybės narės vėliava, nepažeidžiant 14a (1)straipsnio sąlygų, toliau galioja pirmosios valstybės narės teisės aktai.3. Pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui, kuris nėra laivo įgulos narys, tačiau atlieka darbus valstybės narės teritoriniuosevandenyse arba esančiame uoste arba laive, plaukiojančiame su kitos valstybės narės vėliava tuose teritoriniuose vandenysearba būnančiame tame uoste, taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai.4. Asmeniui, pagal darbo sutartį dirbančiam laive, plaukiojančiame su valstybės narės vėliava, ir gaunančiam atlyginimą už šįdarbą iš įmonės ar asmens, kurio būstinė juridiškai įregistruota arba veiklos vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje,taikomi pastarosios valstybės teisės aktai, jeigu asmuo gyvena tos valstybės teritorijoje; įmonė ar asmuo, mokantisatlyginimą, taikant minėtuosius teisės aktus, laikomas darbdaviu.14c (5) straipsnisSpecialios taisyklės, taikomos asmenims, kurie vienu metu dirba pagal darbo sutartį vienos valstybės narėsteritorijoje ir savarankiškai dirba kitos valstybės narės teritorijojeAsmeniui, kuris vienu metu dirba pagal darbo sutartį vienos valstybės narės teritorijoje ir savarankiškai dirba kitos valstybėsnarės teritorijoje, taikomi:a) jeigu (b) punkte nenustatyta kitaip, valstybės narės, kurios teritorijoje jis dirba mokamą darbą pagal darbo sutartį, teisėsaktai arba, jeigu jis tokį darbą dirba dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijoje, teisės aktai, nustatyti remiantis 14(2) arba(3) straipsniu;b) VII priede nurodytais atvejais:ir- valstybės narės, kurios teritorijoje jis dirba pagal darbo sutartį mokamą darbą, teisės aktai, jeigu šį darbą jis dirbadviejų ar daugiau valstybių narių teritorijoje, teisės aktai, nustatyti remiantis 14 (2) arba (3) straipsniu;- valstybės narės, kurios teritorijoje jis savarankiškai dirba, teisės aktai, jeigu šį darbą jis dirba dviejų ar daugiauvalstybių narių teritorijoje, teisės aktai, nustatyti remiantis 14a (2) (3) arba (4) straipsniu;14d (5) straipsnisKitos nuostatos1. 14 (2) ir (3), 14a (2), (3) ir (4), 14c (a) ir 14e straipsniuose nurodytas asmuo, taikant teisės aktus pagal šias nuostatas,laikomas tartum dirbančiu ar užsiimančiu profesine veikla atitinkamos valstybės narės teritorijoje.11