1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ii) išmokas pinigais, kurias moka kompetentinga įstaiga pagal jos administruojamų teisės aktų nuostatas. Tačiaukompetentingos įstaigos ir buvimo ar gyvenamosios įstaigos susitarimu, tokias išmokas pagal kompetentingosvalstybės teisės aktų nuostatas gali mokėti pastaroji įstaiga pirmosios sąskaita.2. Leidimą, kuris reikalingas pagal 1(b) dalį, galima atsisakyti išduoti tik tuo atveju, jeigu nustatoma, kad atitinkamo asmenspersikėlimas gali pakenkti jo sveikatai arba gydymo kursui.Leidimą, kuris reikalingas pagal 1(c) dalį, galima atsisakyti išduoti tuo atveju, kai lėšos gydymui yra teikiamos iš išmokų,nustatytų valstybės narės, kurios teritorijoje atitinkamas asmuo gyvena, teisės aktais, ir kai jis negali gauti tokio gydymo perįprastą tokiam gydymui laikotarpį valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, atsižvelgiant į jo dabartinį gydymo kursą ir tikėtinąligos eigą.3. 1 ir 2 dalių nuostatos analogiškai galioja pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba savarankiškai dirbančio asmens šeimosnariams.Tačiau taikant 1(a) ir (c) (i) dalis šeimos nariams, nurodytiems 19 (2) straipsnyje, kurie gyvena valstybės narės teritorijoje,kitoje nei ta, kurios teritorijoje gyvena pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo:a) valstybės narės, kurios teritorijoje šeimos nariai gyvena, įstaigos sąskaita išmokas natūra teikia buvimo vietos įstaiga pagaljos administruojamų teisės aktų nuostatas, tartum pagal darbo sutartį dirbantis asmuo ar savarankiškai dirbantis asmuo jojebūtų apdraustas. Tačiau išmokų teikimo trukmė nustatoma pagal valstybės narės, kurios teritorijoje šeimos nariai gyvena,teisės aktus;b) leidimą, kuris reikalingas pagal 1(c) dalį, išduoda valstybės narės, kurios teritorijoje gyvena šeimos nariai, įstaiga.4. Tai, kad 1 dalies nuostatos taikomas pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui arba savarankiškai dirbančiam asmeniui,nesuteikia teisės gauti išmokas.22a (14) straipsnisSpecialios taisyklės tam tikroms asmenų kategorijomsNepaisant reglamento 2 straipsnio, 22(1)(a) ir (c) straipsnio nuostatos taikomos asmenims, kurie yra valstybės narėspiliečiai ir apdrausti pagal valstybės narės teisės aktus, bei kartu su jais gyvenantiems šeimos nariams.22b (15) straipsnisDarbas valstybėje narėje, kitoje nei kompetentinga valstybė. Buvimas valstybėje, kurioje dirbama.Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo ar savarankiškai dirbantis asmuo, nurodytas 13 (2) (d), 14, 14a, 14b, 14c (a) arba 17straipsniuose, ir jį lydintys šeimos nariai gali pasinaudoti 22 (1) (a) straipsnio nuostatomis, kai būnant valstybės narės,kurioje darbuotojas dirba, arba su kurios vėliava plaukioja laivas, kuriame darbuotojas dirba, teritorijoje, pagal aplinkybesreikalingos išmokos.23(a) straipsnisIšmokų pinigais apskaičiavimas1. Valstybės narės, kurios teisės aktais nustatyta, kad išmokos pinigais apskaičiuojamos remiantis uždarbio vidurkiu arįmokų vidurkiu, kompetentinga įstaiga tokio uždarbio vidurkį ar įmokų vidurkį apskaičiuoja remdamasi tiktai uždarbiu arįmokomis, įgytomis pagal minėtus teisės aktus.2. Valstybės narės, kurios teisės aktais nustatyta, kad išmokos pinigais apskaičiuojamos remiantis vidutiniu uždarbiu,kompetentinga įstaiga atsižvelgia tik į tokį vidutinį uždarbį arba, kur reikia, į tokio uždarbio vidurkį, kuris gautaslaikotarpiu, kai galiojo minėti teisės aktai.3. Valstybės narės, kurios teisės aktais nustatyta, kad išmokų pinigais dydžio kitimas priklauso nuo šeimos narių skaičiaus,kompetentinga įstaiga taip pat atsižvelgia į atitinkamo asmens šeimos narius, gyvenančius kitos valstybės narės teritorijoje,tartum jie gyventų kompetentingos valstybės teritorijoje.24 straipsnis15