1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

taikomus kitos valstybės narės pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims. Ši sąlyga laikoma įvykdyta 48 (1) straipsnyjenurodytu atveju.F. Graikija1. . . . . . .2. Įstatymas 1469/84, susijęs su Graikijos ir graikų kilmės užsienio piliečių savanorišku prisijungimu prie pensijųdraudimo sistemos, taikomas, kaip numatyta antroje dalyje, kitų valstybių narių piliečiams, asmenims be pilietybės irpabėgėliams, gyvenantiems vienos valstybės narės teritorijoje.Įvykdžius šio įstatymo kitas sąlygas, įmokos gali būti mokamos:a) jeigu atitinkamas asmuo turi juridinį adresą ar gyvena valstybės narės teritorijoje ir tam tikru metu anksčiau buvoprivalomai apdraustas pagal Graikijos pensijų draudimo sistemą,arbab) jeigu atitinkamas asmuo, nepriklausomai nuo juridinio adreso ar gyvenamosios vietos, anksčiau gyveno Graikijoje10 metų iš eilės arba anksčiau 1500 dienų laikotarpiu jam privalomai ar savanoriškai buvo taikomi Graikijos teisės aktai.3. Nepaisant atitinkamų OGA reglamentų nuostatų, laikotarpis, kuriuo turėtų būti mokamos išmokos dėl nelaimingųatsitikimų darbe arba profesinės ligos, apibrėžtas valstybių narių teisės aktuose, turinčiuose atskirą nuostatą šiai rizikai,jeigu jis sutampa su darbo pagal darbo sutartį laikotarpiu Graikijos žemės ūkio sektoriuje, laikomas draudimo laikotarpiu,numatytu teisės aktuose, taikomuose remiantis OGA, kaip apibrėžta šio reglamento 1 (r) straipsnyje.4. Remiantis Graikijos teisės aktais, šio reglamento 49 (2) straipsnio taikymas priklauso nuo sąlygos, ar aukščiaunurodytame straipsnyje minėtas naujas skaičiavimo būdas nedaro neigiamos įtakos atitinkamo asmens interesams.5. Jeigu Graikijos pagalbinio pensinio fondo taisyklės pripažįsta privalomo senatvės draudimo laikotarpį, įgytą teisėsaktų numatytose Graikijos draudimo įstaigose, šios taisyklės taikomos ir tos pensijos rūšies privalomam pensijų draudimolaikotarpiui, įgytam pagal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus, priklausančius šio reglamento kompetencijai.6. Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys, privalomai apdrausti iki 1992 m. gruodžio 31 d. pagal valstybės narėspensijų draudimo sistemą, išskyrus Graikiją, ir pirmą kartą privalomai apdrausti po 1993 m. sausio 1 d. Graikijos socialiniudraudimu (bazinė įstatymų numatyta sistema), taikant Įstatymo 2084/92 nuostatas, laikomi “anksčiau apdraustaisasmenimis”.G. Airija1. Gyvenantys ar būnantys Airijoje pagal darbo sutartį dirbantys arba savarankiškai dirbantys asmenys, bedarbiai,pareiškėjai pensijai gauti ir pensininkai kartu su šeimos nariais, nurodyti šio reglamento 19 (1), 22 (1) ir (3), 25 (1) ir (3), 26(1), 28a, 29 ir 31 straipsniuose, turi teisę į Airijos teisės aktų numatytą nemokamą gydymą, jeigu gydymo išlaidas apmokavalstybės narės įstaiga, išskyrus Airiją.2. Pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškai dirbančio asmens šeimos nariai, kuriems taikomi valstybės narėsteisės aktai, išskyrus Airiją, ir kurie įvykdo tuose teisės aktuose nustatytas sąlygas teisei į išmokas įgyti, jeigu jie gyvenaAirijoje, kur reikia atsižvelgus į šio reglamento 18 straipsnį, turi teisę į Airijos teisės aktuose numatytą nemokamą gydymą.Šių išmokų išlaidas apmoka įstaiga, apdraudusi pagal darbo sutartį dirbantį arba savarankiškai dirbantį asmenį.Jeigu pagal darbo sutartį dirbančio arba savarankiškai dirbančio asmens sutuoktinis arba prižiūrintis vaikus asmuovykdo profesinę ar darbinę veiklą Airijoje, išmokas šeimos nariams ir toliau moka Airijos įstaiga, jeigu teisė į išmokasįgyjama išimtinai pagal Airijos teisės aktų nuostatas.3. Jeigu pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kuriam taikomi Airijos teisės aktai, darbo metu išvyko iš vienosvalstybės narės teritorijos į kitos valstybės narės teritoriją ir, prieš atvykdamas į ją, patyrė nelaimingą atsitikimą, jo teisėgauti išmoką dėl minėto nelaimingo atsitikimą nustatoma:a) tartum šis nelaimingas atsitikimas įvyko Airijos teritorijoje,ir,90

More magazines by this user
Similar magazines