1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

i) tik pagal jos administruojamų teisės aktų nuostatas,ii) pagal 2 dalį.b) kompetentinga įstaiga gali atsisakyti skaičiavimo pagal (a) (ii), jeigu taip skaičiuojant išmokos dydis, nepaisant dėlskaičių suapvalinimo susidarančių skirtumų, yra lygus ar mažesnis už dydį, gautą skaičiuojant pagal (a) (i), jeigu ta įstaiganetaiko jokių teisės aktų, neleidžiančių 46 b ir 46 c straipsniuose nurodyto sutapimo, arba jeigu minėta įstaiga taiko teisėsaktus, kuriuose nustatytas 46c straipsnyje nurodytas sutapimas, su sąlyga, jei minėtuose teisės aktuose nustatyta, kad į kitosrūšies išmokas atsižvelgiama draudimo ar gyvenimo laikotarpių, įgytų tik pagal šiuos teisės aktus, pagrindu, kad remiantistais draudimo ar gyvenimo laikotarpiais būtų galima įgyti teisę į visą išmoką.IV priedo C dalyje atitinkamai kiekvienai valstybei narei nurodyti atvejai, kuri iš tų dviejų taisyklių bus taikoma praktikoje.2. Jeigu valstybės narės teisės aktais nustatytos sąlygos teisei gauti išmokas įvykdomos tik taikant 45 straipsnį arba 40 (3)straipsnį, tai galioja šios taisyklės:a) kompetentinga įstaiga apskaičiuoja teorinį išmokos dydį, į kurį atitinkamas asmuo galėtų pretenduoti, jei visi draudimoir/arba gyvenimo laikotarpiai, iki draudiminio įvykio įgyti pagal valstybių narių teisės aktus, kurie buvo taikomi pagaldarbo sutartį dirbančiam asmeniui arba savarankiškai dirbančiam asmeniui, atitinkamoje valstybėje išmokos skyrimo metubūtų laikomi įgytais pagal jos administruojamus teisės aktus. Jeigu pagal šiuos teisės aktus išmokos dydis nepriklauso nuoįgytų laikotarpių trukmės, toks dydis laikomas šiame punkte nurodytu teoriniu dydžiu.b) kompetentinga įstaiga vėliau, remdamasi pagal ankstesnį punktą apskaičiuotu teoriniu dydžiu, nustato faktinį išmokosdydį, pagal santykį tarp draudimo ar gyvenimo laikotarpių, iki draudiminio įvykio įgytų pagal jos administruojamus teisėsaktus, trukmės ir bendros draudimo ar gyvenimo laikotarpių, iki draudiminio įvykio įgytų pagal visų atitinkamų valstybiųnarių teisės aktus, trukmės.3. Atitinkamas asmuo turi teisę iš kiekvienos valstybės narės kompetentingos įstaigos gauti didžiausią pagal 1 ir 2 dalisapskaičiuotą išmokos dydį, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų dėl išmokų sumažinimo, jų mokėjimo sustabdymo arnutraukimo.Tuo atveju išmokų dydžių palyginimas atliekamas jau pritaikius minėtas nuostatas.4. Jeigu pagal 6 (b) straipsnyje nurodytų daugiašalių socialinės apsaugos konvencijų nuostatas dviejų ar daugiau valstybiųnarių kompetentingų įstaigų mokėtinų invalidumo pensijų, senatvės ar maitintojo netekimo pensijų bendras dydis neviršijatų valstybių narių pagal 1-3 dalis mokėtino bendro dydžio, tai atitinkamam asmeniui galioja šio skyriaus nuostatos.46a (11) straipsnisBendrosios nuostatos dėl invalidumo, senatvės ar maitintojo netekimo išmokų sumažinimo, sustabdymo arnutraukimo pagal valstybių narių teisės aktus1. Šiame skyriuje tos pačios rūšies išmokų sutapimas turi tokią reikšmę: invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimoišmokų, apskaičiuotų arba išmokamų pagal vieno ir to paties asmens įgytus draudimo ir/arba gyvenimo laikotarpius,visiškas sutapimas.2. Šiame skyriuje skirtingų rūšių išmokų sutapimas reiškia visišką sutapimą išmokų, kurios negali būti laikomos tos pačiosrūšies išmokomis, kaip nurodyta 1 punkte.3. Taikant valstybės narės teisės aktų nuostatas dėl invalidumo, senatvės ar maitintojo netekimo išmokų sumažinimo, jųmokėjimo sustabdymo ar nutraukimo joms sutapus su tos pačios rūšies arba skirtingomis išmokomis ar su kitomispajamomis, galioja šios taisyklės:a) į išmokas, įgytas pagal kitos valstybės narės teisės aktus arba į kitas pajamas, gautas kitoje valstybėje narėje turi būtiatsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu pirmosios valstybės narės teisės aktais nustatyta, kad atsižvelgiama į užsienyje įgytasišmokas ar pajamas;b) turi būti atsižvelgiama į kitos valstybės narės paskirtų išmokų dydį iki išskaitant mokesčius, socialinio draudimo įmokasir kitus atskirus mokėjimus ar išskaitas;c) neturi būti atsižvelgiama į pagal kitos valstybės narės teisės aktus įgytų savanoriško ar neprivalomo tęstinio draudimoišmokų dydį;26

More magazines by this user
Similar magazines