1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

kadangi pasienio ir sezoniniams darbuotojams būtina nustatyti konkrečias taisykles, ypač ligos ir nedarbo srityje,atsižvelgiant į konkrečią jų padėtį;kadangi ligos ir motinystės išmokų srityje būtina garantuoti apsaugą asmenų, gyvenančių ar būnančių valstybėje narėje,kitoje nei kompetentinga valstybė narė;kadangi dėl konkrečios pretendentų gauti pensiją ir pensininkų bei jų šeimų narių padėties reikia priimti nuostatas,reguliuojančias draudimą ligos atveju, pritaikant jas konkrečiai situacijai;kadangi reikia įsteigti invalidumo išmokų koordinavimo sistemą, kuri atsižvelgtų į nacionalinių teisės aktų konkrečiusbruožus; kadangi dėl to būtina skirti teisės aktus, pagal kuriuos invalidumo išmokos dydis nepriklauso nuo draudimolaikotarpių trukmės, ir teisės aktus, pagal kuriuos išmokos dydis priklauso nuo aukščiau nurodytų laikotarpių trukmės,kadangi dėl valstybių narių sistemų skirtumų reikia nustatyti koordinavimo taisykles, kurios būtų taikomos invalidumopasunkėjimo atveju;kadangi tikslinga sukurti senatvės išmokų ir išmokų netekus maitintojo skyrimo sistemas, kai pagal darbo sutartįdirbančiam asmeniui ar savarankiškai dirbančiam asmeniui buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai;kadangi būtina nustatyti pensijos dydžio apskaičiavimą remiantis sumavimo ir proporcingo skaičiavimo metodu beigarantuotą pagal Bendrijos teisę, kai nacionalinių teisės aktų, tarp jų nuostatų dėl sumažinimo, sustabdymo ar nutraukimogaliojimas mažiau palankus už aukščiau minėtą metodą;kadangi, siekiant apsaugoti darbuotojus migrantus ir maitintojo netekusius asmenis nuo pernelyg griežto nacionaliniųnuostatų dėl sumažinimo, sustabdymo ar panaikinimo taikymo, būtina įtraukti nuostatas, nurodančias tikslias šių nuostatųtaikymo taisykles;kadangi išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų srityje būtina nustatyti taisykles, pagal kuriasbūtų taikoma apsauga asmenims, gyvenantiems ar būnantiems valstybėje narėje, kitoje nei kompetentinga valstybė narė;kadangi būtina nustatyti konkrečias nuostatas dėl išmokų mirties atveju;kadangi, siekiant užtikrinti geresnes darbo jėgos judėjimo sąlygas, nuo šiol būtina garantuoti detalesnį visų valstybių nariųdraudimo nuo nedarbo ir pagalbos bedarbiams sistemų koordinavimą;kadangi, siekiant palengvinti darbo paieškas įvairiose valstybėse narėse, ypač reikėtų bedarbiui ribotą laikotarpį skirtinedarbo išmokas nustatytas valstybės narės teisės aktuose, kurie jam galiojo paskutiniuoju metu;kadangi, atsižvelgiant į šeimai išmokas, nustatytas teisės aktais, užimtumo kriterijai garantuoja visų darbuotojų, kuriemstaikomi tie patys teisės aktai, vienodą vertinimą;kadangi, siekiant išvengti neleistino išmokų sutapimo, reikia nustatyti prioriteto taisykles tuo atveju, kai sutampa teisė gautiišmokas šeimai pagal kompetentingos valstybės teisės aktus ir pagal tos valstybės, kurios teritorijoje gyvena šeimos nariai,teisės aktus;kadangi valstybių narių teisės aktai skiriasi ir yra specifiniai, būdingi tai šaliai, būtina parengti specialias nacionaliniųsistemų, pagal kurias mokamos išmokos pensininkų išlaikomiems vaikams ir našlaičiams, koordinavimo taisykles;kadangi būtina įsteigti Administracinę komisiją, sudarytą iš kiekvienos valstybės narės vyriausybės atstovų, kuriai būtųpavesta pirmiausia spręsti visus administracinius klausimus ar klausimus, susijusius su šio reglamento nuostatų aiškinimubei tolesniu valstybių narių bendradarbiavimu;kadangi pageidautina, kad Patariamojo komiteto, sudaryto iš darbdavių ir darbuotojų atstovų, kompetencijai priklausytųproblemos, kurias sprendžia Administracinė komisija;kadangi būtina nustatyti specialias nuostatas, atitinkančias nacionalinių teisės aktų specifinius bruožus, kad koordinavimotaisyklių taikymui palengvinti;priėmė šį reglamentą:2