1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

) teisės aktų pakeitimus, kurie gali įtakoti šio reglamento įgyvendinimą.2. Įgyvendinant šį reglamentą, valstybių narių valdžios institucijos ir įstaigos teikia paramą ir vykdo savo pareigas, tartumįgyvendintų savo teisės aktus. Minėtų valdžios institucijų ir įstaigų teikiama administracinė parama paprastai yra nemokama.Tačiau valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali susitarti, kad tam tikros išlaidos būtų kompensuojamos.3. valstybių narių valdžios institucijos ir įstaigos, įgyvendindamos šį reglamentą gali tiesiogiai bendrauti tarpusavyje ir suatitinkamais asmenimis ar jų atstovais.4. Vienos valstybės narės valdžios institucijos, įstaigos ir teismai negali atmesti prašymų ar kitų jiems pateiktų dokumentųvien dėl to, kad jie parašyti kitos valstybės narės oficialia kalba. Kur reikia, jos gali remtis 81 (b) straipsnio nuostatomis.5. a) Jeigu pagal šį reglamentą arba 98 straipsnyje nurodytą reglamentą dėl įgyvendinimo vienos valstybės narės valdžiosinstitucijos ar įstaigos turi pateikti asmens duomenis kitos valstybės narės valdžios institucijoms ar įstaigoms, tie duomenyspateikiami laikantis valstybės narės, teikiančios asmens duomenis, teisinių nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos.Bet koks vėlesnis duomenų perdavimas, taip pat jų saugojimas, pakeitimas ir sunaikinimas atliekamas laikantis valstybėsnarės, gavusios duomenis, teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos nuostatų.b) Asmens duomenys kitiems nei socialinė apsauga tikslams gali būti panaudoti atitinkamam asmeniui sutikus arba remiantiskitomis nacionaliniuose teisės aktuose nustatytomis garantijomis.85 straipsnisAtleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas. Atleidimas nuo autentiškumo patvirtinimo1. Pagal vienos valstybės narės teisės aktus nustatytas bet koks atleidimas nuo apmokestinimo, žyminio mokesčio, notarohonoraro ar registracijos mokesčio arba jų sumažinimas už pažymėjimų ar dokumentų, kuriuos reikia pateikti pagal tosvalstybės teisės aktus, išdavimą, galioja panašiems dokumentams, kuriuos reikia pateikti pagal kitos valstybės narės teisėsaktus arba šį reglamentą.2. Bet kokie pareiškimai, dokumentai ir pažymėjimai, kurie turi būti pateikti pagal šį reglamentą, atleidžiami nuo jųautentiškumo patvirtinimo diplomatinėse ar konsulinėse įstaigose.3. Elektroninių pranešimų, kuriuos įstaiga perdavė pagal šio reglamento ir įgyvendinimo reglamento nuostatas, negaliatsisakyti priimti jokia kitos valstybės narės valdžios institucija arba įstaiga tuo pagrindu, kad tie pranešimai buvo gautielektroninėmis priemonėmis, jei tik priimančioji įstaiga buvo paskelbusi apie galimybę priimti elektroninius pranešimus.Tokių pranešimų atkūrimas ir užrašymas laikomas teisingu ir tiksliu pirminio dokumento atkūrimu arba tuo dokumentuperduotos informacijos užrašymu, jeigu nepateikta priešingų įrodymų.Elektroninis pranešimas laikomas galiojančiu, jeigu kompiuterių sistema, kuria buvo užrašytas tas pranešimas, turi apsaugospriemones, būtinas, kad užrašyta informacija nebūtų pakeista, atskleista arba kad prie jos nebūtų suteikta prieiga. Užrašytąinformaciją turi būti įmanoma bet kada atkurti tiesiogiai skaitoma forma. Perduodant elektroninį pranešimą iš vienossocialinės apsaugos įstaigos kitai imamasi atitinkamų apsaugos priemonių pagal tam tikras Bendrijos nuostatas86 (14) straipsnisPrašymai, pareiškimai ar skundai, pateikiami valstybės narės, kitos nei kompetentinga valstybė, valdžiosinstitucijoms, įstaigoms ar teismams1. Bet koks prašymas, pareiškimas ar skundas, kuris turi būti pateiktas laikantis vienos valstybės teisės aktais nustatytotermino tos valstybės valdžios institucijai, įstaigai ar teismui, laikantis to paties termino turi būti priimti kitos valstybės narėsatitinkamos valdžios institucijos, įstaigos ar teismo. Tuo atveju valdžios institucija, įstaiga ar teismas priimtą prašymą,pareiškimą ar skundą tiesiogiai ar per atitinkamos valstybės narės kompetentingą valdžios instituciją nedelsiant persiunčiapirmosios valstybės valdžios institucijai, įstaigai ar teismui. Prašymo, pareiškimo ar skundo pateikimo antrosios valstybėsvaldžios institucijai, įstaigai ar teismui data laikoma jų pateikimo kompetentingai valdžios institucijai, įstaigai ar teismuidata.2. Jeigu asmuo, turėdamas teisę tai padaryti pagal valstybės narės teisės aktus, pateikė tai valstybei prašymą dėl išmokųšeimai, netgi ir tuo atveju, jeigu ta valstybė nėra kompetentinga pagal prioriteto teisę, pirmojo prašymo pateikimo datalaikoma data, kada jis buvo pateiktas kompetentingai valdžios institucijai, įstaigai ar teismui, su sąlyga, kad valstybei narei,kuri yra kompetentinga pagal prioriteto teisę, pateikiamas naujas prašymas asmens, turinčio teisę tai padaryti pagal tos43